<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر ریزدانه ی غیر خمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه ی انزلی در دستگاه میزلرزه

خلاصه
روانگرایی پدیده ای است که در اثر رفتار زهکشی نشده در خاک های ماسه ای اشباع تحت اثر بارهای تناوبی رخ می دهد. این پدیده در هنگامزلزله آسیب های قابل توجهی به سازه ها و تأسیسات موجود وارد می نماید. در این مقاله، تأثیر ریزدانه ی غیرخمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه یانزلی به کمک دستگاه میزلرزه مورد مطالعه قرار گرفته است. دانسیته ی نسبی مورد استفاده برای خاک ماسه ای 03 و 03 درصد می باشد که تحتفرکانس 2Hz 5 و 55 درصد می باشد که به صورت وزنی با ماسه ترکیب شده ، دستگاه میزلرزه قرار گرفته است. درصد ریزدانه ی مورد استفاده 3است و تأثیر آن بر مقاومت روانگرایی و تغییرات فشار آب حفره ای بحث شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق، تأثیر قابل توجه ریزدانه یغیر خمیری بر روی مقاومت روانگرایی و کاهش فشار آب حفره ای را در دانسیته های مختلف ماسه ی اشباع نشان می دهد.


کلمات کلیدی:

مقاومت روانگرایی . آزمایش میز لرزه . ماسه ی انزلی . ریزدانه ی غیر خمیری . فشار آب حفره ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت روانگرایی , آزمایش میز لرزه , ماسه ی انزلی , ریزدانه ی غیر خمیری , فشار آب حفره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1740
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناکی رس به سطح فلز

خلاصه
این مقاله با عنوان طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط (Cone pull-out apparatus) به منظور بررسی چسبناکی (Adherence) رسبه سطح فلز با هدف توسعه روشی کارامدتر نسبت به روشهای موجود برای بررسی چسبناکی رس نگاشته شده است. به این منظور دستگاه جدایشمخروط با الهام از نمونه های قبلی ساخته شده و ضمن بررسی دقت و صحت دستگاه مذکور، کارایی آن با ایجاد تغییر در ویژگی فیزیکی یکنمونه رس )تغییر رطوبت( و انجام آزمایش های مختلف بر روی آن بررسی شده و رابطه معینی میان چسبناکی و تنش کششی (Tensile stress) مشاهده گردیده است؛ بدین صورت که با افزایش رطوبت، رابطه بین چسبناکی و تنش کششی تغییر میکند.


کلمات کلیدی:

خاک رس . چسبناکی . فلز . جدایش مخروط

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , چسبناکی , فلز , جدایش مخروط ,
:: بازدید از این مطلب : 1858
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی و تحلیلی رفتار لرزه ای تونلهای ساخته شده به روش کندوپوش

خلاصه
با توجه به اینکه سازههای زیرزمینی جزو شریانهای حیاتی جامعه محسوب میشوند، ارزیابی پاسخ لرزهای آنها در قبال بارهای دینامیکی امریضروری است. از طرفی تونلهایی که در عمق کم قرار دارند اغلب مستطیل شکل بوده و با روش کندوپوش ساخته میشوند. شکل هندسی سازه وقرار گیری آن در نهشتههای خاکی کم عمق سبب میشود که اثر اندرکنش سازه خاک در طراحی لرزهای تونل اهمیت ویژهای پیدا کند. طراحی -این تونلها اغلب از طریق روشهای تحلیلی فرم بسته )اعمال تغییر شکل لرزهای( صورت میگیرد، لذا در این مقاله با استفاده از نرم افزار flac 2dمحیط خاک و تونل مطابق با روش کندوپوش مدلسازی شده و رفتار لرزهای تونل با اعمال شتابنگاشت زلزله در کف مدل پردازش شده و اثراتاندرکنش سازه خاک با نتایج روش تحلیلی مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی:

تحلیل دینامیکی . تونل کندوپوش . اندرکنش سازه خاك . راه حل فرم بسته . flac 2d

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل دینامیکی , تونل کندوپوش , اندرکنش سازه خاك , راه حل فرم بسته , flac 2d ,
:: بازدید از این مطلب : 1975
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه مروری پارامترهای موثر بر تحلیل و طراحی شمع های با رفتار سخت در خاک های روانگرا در حالت های فاز سیکلی و گسترش جانبی

چکیده
شمع ها عموما جهت انتقال بارهای عمودی روسازه به محیط باربر طراحی می شوند. به همین علت شمع ها نسبت بهبارهای جانبی مانند بارهای ناشی از لرزش شدید زمین آسیب پذیر هستند. هنگام وقوع روانگرایی به علت از دست رفتنمقاومت و سختی خاک، شمع قرار گرفته در خاک مهار جانبی خود را از دست م یدهد و آسیب پذیری آن بیشترمی شود. وقوع روانگرایی به سبب حرکت خاک روان شده نیروی زیادی به شمع اعمال می کند و آسیب شدیدی بهروسازه ها وارد م یشود. این تحقیق، نکات برجسته اندرکنش خاک شمع در خاک های روانگرا مربوط به تحقی قهای -گذشته ی آزمایشگاهی، تحلیلی و اجزاء محدود را ارائه میکند. پدیده های مورد بحث در این تحقیق مواردی مانندناپایداری کمانشی شمع، پدیده اتساع لحظه ای خاک روانگرا، اثر روانگرایی بر ارتعاشات سیستم شمع روسازه، اثرات - یخبندان و موارد دیگر می باشد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی . گسترش جانبی . اندرکنش خاک سازه . ناپایداری کمانشی . اتساع لحظه ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , اندرکنش خاک سازه , ناپایداری کمانشی , اتساع لحظه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 2057
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس

خلاصه
گسترش صنعت خودرو سبب شده تا لاستیکهای فرسوده به دلیل عدم تجزیه در طبیعت به عنوان یکی از آلایندههای زیست محیطیدر دهههای اخیر مطرح شوند و موضوع استفاده مجدد یا به عبارتی بازیافت لاستیکهای فرسوده مورد توجه مهندسین قرار گیرد.استفاده از خرده لاستیکها به صورت مخلوط با خاک، یکی از راه حلهائی است که برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطیناشی از دفن لاستیکها ارائه شده است. لذا در پژوهش حاضر با انجام آزمایشهای شناسائی و آزمایشهای تراکم، به مطالعه مؤلفه-،01 ، های تراکمی خاک رس تسلیح شده با خرده لاستیک پرداخته شده است. آزمونهای تراکم برای نمونههای حاوی صفر، 0101 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک انجام شده و برای اولین بار، با توجه به حضور دو جنس مختلف مصالح که ذرات آنها وزن ،01مخصوصهای متفاوتی دارند، روابط وزنی حجمی اصلاح گردیده و بر اساس روابط جدید و نتایج آزمایشهای تراکم، تغییرات - تخلخل در تراکمهای مختلف با درصد وزنی خرده لاستیک موجود در مخلوط تعیین شده است.


کلمات کلیدی:

خاک رس . خرده لاستیک (گرانول) . آزمایش تراکم . تخلخل . روابط وزنی حجمی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , خرده لاستیک (گرانول) , آزمایش تراکم , تخلخل , روابط وزنی حجمی ,
:: بازدید از این مطلب : 1979
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ناحیه غیر اشباع خاک طبیعی زیر مدفن زباله در میزان نشت از لاینر مانع انتقال آلودگی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدفن زباله . لایه غیر اشباع . تراوش یکنواخت

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدفن زباله , لایه غیر اشباع , تراوش یکنواخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1608
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی معیارها و استانداردهاي لازم براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري

خلاصه
با رشد جمعیت و افزایش تراکم انسانها و گسترش شهرنشینی و بروز مسائل و مشکلات خاص زندگی در محیط شهري، توجه همه جانبه بهمدیریت سودمند براي بهینهسازي زندگی شهري در اولویت قرار گرفته است. به تبع زندگی در شهر وجود پسمان دهاي جامد شهري و بالا رفتنروز افزون حجم این پسماندها و تداوم تخلیه آنها به محیط به دغدغهي مدیران شهري بدل شده به طوري که امروزه چگونگی دفع، مکان یابی ومدیریت صحیح محل دفن پسماندهاي جامد به عنوان یکی از مهمترین مباحث و معضلات محیطزیست شهري تبدیل شده است. یکی ازقدیمیترین و پرکاربردترین روشهاي دفع پسماندهاي جامد، روش دفن در زمین میباشد.در ایران به علت ظرفیت پایین استفاده از روش هايبازیافت شاید بتوان گفتکه تنها روشدفع پسماند، دفن این مواد در خاكمیباشد اما مسئلهاي که حائز اهمیت است، تبدیل مدفنهاي سنتی وغیر بهداشتی به مدفنهاي بهداشتی -مهندسی (لندفیل) در ایران است. در این میان یافتن محل مناسب براي این مهم از اهداف اصلی و اولیهطرحهاي توسعه شهري جهت رسیدن به محیطزیست پاك است. بنابراین ضروري میباشد با تکیه بر اصول و معیارها و استاندار هايزیست محیطی موجود در کشور و جهان به انتخاب محل دفن پسماندهاي جامد شهري بپردازیم، معیارهاي متعددي در انتخاب محل دفن پسمانددخالت دارند که هر کدام از اهمیت خاصخود برخوردارند و محدودیتهایی را نیز در انتخاب ایجاد میکنند در این مقاله به بررسی و شناختمعیارها و استانداردهاي موجود در کشور که به وسیلهي سازمانهاي مرتبط با موضوع مدیریت پسماند مانند شهرداريها ارائه شده و در مقیاسجهانی مانند آژانسحفاظتمحیطزیستو همانند آن خواهیم پرداخت، هدف نهایی این معیارها یافتن محلی است که کمترین آثار سوء زیستمحیطی را براي محیط طبیعی اطرافدفن و منطقهي دفن پسماند داشته باشد.


کلمات کلیدي:

مکانیابی . پسماند . مدیریت پسماند . لندفیل . آژانس حفاظت محیط زیست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکانیابی , پسماند , مدیریت پسماند , لندفیل , آژانس حفاظت محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 2004
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی شاخص هاي الکنو و دراستیک براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مکان یابی . سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) . شاخص الکنو . روش دراستیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکان یابی , سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) , شاخص الکنو , روش دراستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 2385
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مدل هاي مختلف براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري

خلاصه
پیشرفت جوامع بشري با رشد جمعیت و گسترش سبک زندگی شهري، باعث ایجاد مشکلات در محیطزیست شهري شده است که یکی از این مشکلات عمده را م یتوان، افزایش پسمان دهاي جامد شهري دانست که به نوبهي خود موجب شکل گیري انواع ناهنجاري هاي اجتماعی اقتصادي و زیست محیطی می شود. بالا رفتن رو زافزون حجم این پسماندها تداوم دفع غیراستاندارد آن ها و در کنار همه ي این مسائل، عدم مدیریت صحیح شهري، خود باعث بحرانی تر شدن این مشکلات می شود. به طوريکه امروزه چگونگی دفع، مکان یابی و مدیریت صحیح محل دفن پسماند هاي جامد به عنوان یکی از مهم ترین مباحث و معضلات محیط زیست شهري تبدیل شده است. یکی از قدیمی ترین و پ رکاربرد ترین روش هاي دفع پسمان دهاي جامد، روش دفن در زمین میباشد. بنابراین یافتن مکانی برايدفع این پسماند ها از پر اهمیت ترین مسائل در حوزه ي شهري است که اصلی ترین هدف در جهت رسیدن به محی طزیست پاك است در این مقاله به بررسی و شناخت روشهاي مکان یابی محل دفن پسماند هاي جامد شهري از جمله روش سازمان کنترل آلودگی مینسوتا (MPCA) روش (EVIAVE) روش الک کردن منطقه اي و محلی خواهیم پرداخت. کهپس از انتخاب روش مناسب براي مکان یابی با به کار گیري سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور استفاده از این روش ها، یک ابزار مفید براي حل مشکل مکان یابی محل دفن پسماند هاي جامد شهري خواهد بود .

کلمات کلیدي:

مکان یابی . سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) . EVIAVE . MPCA . روش الک کردن منطقه اي و محلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکان یابی , سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) , EVIAVE , MPCA , روش الک کردن منطقه اي و محلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1939
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیب های سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی سد خاکی جامیشان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد خاکی . پایداری شیروانی . روش مونت کارلو . ضریب اطمینان . قابلیت اطمینان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , پایداری شیروانی , روش مونت کارلو , ضریب اطمینان , قابلیت اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 1980
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه