<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری زرین شهر در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis)

چکیده:
ایران یکی از زلزله خیز ترین کشورهای دنیا محسوب می شود و شهرهای آن در برابر این پدیده طبیعی خطرات و آسیب هایفراوانی دیده اند. استقرار ایران بر روی کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا موجب شده است که رخداد زمین لرزه به عنوان یکی ازمخاطراتی که بیشترین آسیب را در کشور به وجود می آورد، . از این رو در این پژوهش سعی شده است که ازمدل های نوینبرنامه ریزی برای آسیب پذیری و همچنین با استفاده از مدل سازی رستری و توابع تحلیلی در سیستم اطلاعات جغرافیایی ومدل تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( استفاده شود. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. پس ازمشخص نمودن معیارها، زیر معیارها و گزینه ها در امر آسیب پذیری ناشی از زلزله و با استفاده از نظر کارشناسان و اسنادموجود وزن های معیارها در نرم افزار Expert choice محاسبه گردید. و نقشه های مربوط از طریق همپوشانی) Weighted sum ( در نرم افزار Arc Gis گرد آوری و ذخیره و مناطق آسیب پذیرشهر زرین شهر شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته اند.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلف، می توانند تاثیر گذاری متفاوتی در آسیب پذیری و خساراتناشی از زلزله داشته باشند، به طوری که تاثیر عوامل محیطی مانند فاصله از گسل ، جنس خاک و درصد شیب بیشتر از سایرعوامل است و عوامل کالبدی – فیزیکی نظیر قدمت ساختمان، تراکم جمعیت، تعداد طبقات ساختمان ها، جنس مصالح وکاربری اراضی در پیامد زلزله در سطح دوم تاثیر گذاری قرار می گیرند و در نهایت با تهیه نقشه نهایی مشخص گردید که درشهر زرین شهر 5.83 درصد از مساحت شهر در واحد آسیب پذیری خیلی زیاد و تنها 58.3 درصد از اراضی از آسیب پذیریکم بوده است. لذا بررسی وضعیت کالبدی شهر گویای آن است که در صورت بروز زمینلرزه شهر آسیب پذیری نسبتا بالاییداشته و توجه به اصول ساخت و سازها با معیارهای آئین نامه 2.22 و همچنین مقاوم سازی بخش های فرسوده شایان توجهیبه کاهش آسیب های احتمالی ناشی از بروز زمینلرزه خواهد داشت.


واژه های کلیدی :

ارزیابی . آسیب پذیری . سیتم اطلاعات جغرافیایی . زلزله . شهر زرین شهر . مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , ارزیابی , آسیب پذیری , سیتم اطلاعات جغرافیایی , زلزله , شهر زرین شهر , مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ,
:: بازدید از این مطلب : 1328
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی

چكیده
روش تراکم دینامیکی روشی مفید برای بهسازی بویژه در خا کهای دانه ای است و عامل موثر در آن، انتشار امواج برشیاست که منجر به تغیی رمکان ذرات و افزایش تراکم می شود. در این راستا در مطالعه حاضر، مدل سازی عددی تاثیرشکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش اجزاء محدود در محیط نرم افزار ABAQUS انجام شده06 و ، است. پارامتر متغیر مورد بررسی شامل شکل هندسی کوبه )کروی، استوانه ای تخت و مخروطی با زوایای 06126 ( می باشد. وزن کوبه در تمامی حالت ها برابر 16 تن و تعدادِ پرتاب کوبه ها ثابت و برابر 16 در نظرگرفته شده26 متر فرض ×26× است. ابعاد مدل خاک ماسه ای مورد بررسی بر اساس مطالعه افتخاری و یثربی ) 1306 ( برابر 26شده است. اعتبارسنجی روش اجزاء محدود به کار رفته، با استفاده ازشبیه سازی عددی مدل سازی عملیات تراکمدینامیکی در مناطق پتروشیمی عسلویه صورت پذیرفت و مشخص شد که روش اجزاء محدود مورد استفاده از دقتمناسبی برخوردار است؛ مهم ترین نتایج حاصل نشان می دهد بیشترین عمق تراکم دینامیکی خاک )عمق کراتر( درحالت استفاده از کوبه های با مقطع استوانه ای تخت به وجود آمده است؛ پس از آن نیز به ترتیب کوبه های با مقطعمخروطی با زاویه 126 درجه، کروی، مخروطی با زاویه 06 درجه و مخروطی با زاویه 06 درجه قرار گرفته اند. بنابراینعمق تراکم دینامیکی تحت اثر کوبه های استوانه ای تخت صرف نظر از مقدار چگالی از سایر کوبه ها بیشتر شده است.به عبارتی بدلیل بالاتر بودن نفوذ کوبه های با مقطع استوانه ای تخت در خاک، انرژی حاصل از ضربه به اعماق بیشترینفوذ می کند که این امر سبب افزایش عمق خاک دراستفاده از این کوبه ها می شود.


واژه های کلیدی:

روش تراکم دینامیکی . روش اجزاء محدود . کوبه کروی . کوبه مخروطی . کوبه استوانه ای تخت

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , روش تراکم دینامیکی , روش اجزاء محدود , کوبه کروی , کوبه مخروطی , کوبه استوانه ای تخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1343
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و تاثیر مقدار و نوع لاتکس بر رفتار مخلوط میکروسرفیسینگ و طرح اختلاط آن

چکیده
آسفالتهای حفاظتی، یکی از پرکاربردترین روشهای تعمیرو نگهداری روسازی است که آسفالت حفاظتی ریزدانه) میکروسرفیسینگ ( در این میان دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای می باشد . نکته اساسی در این زمینه، این است کهاین نوع آسفالت نیز مانند هر روکش آسفالتی دیگر نیاز به طراحی و ارائه طرح اختلاط دارد . لذا پارامترهای متفاوتی) مانند مصالح سنگی، فیلر، قیر، نوع و میزان لاتکس و ...( بر دوام و طول عمر این آسفالت موثر خواهد بود. در این تحقیقاز دو نوع لاتکس خارجی ) اسپانیایی و ایتالیایی ( استفاده گردیده ،ابتدا مصالح از نظر دانه بندی ،ارزش ماسه ای و متیلنبلو چک گردید که کاملا در رنج استاندارد بودند وسپس دو نوع لاتکس از نظر ظاهری ومقدار جامد چک گردیدند و کاملادر رنج استاندارد قرار میگرفت استفاده گردید. بعد از تهیه طرح اولیه ، آزمایشات لازم طرح انجام و مورد ارزیابی گردید ودر انتها براساس نتایج بدست آمده اقدام به تهیه طرح اختلاط مناسب انجام گردید.


واژه های کلیدی:

لاتکس . امولسیون . طرح اختلاط . میکروسرفیسینگ

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , لاتکس , امولسیون , طرح اختلاط , میکروسرفیسینگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1009
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه سازه هاي بلند فولادي بر مبناي طراحي به روش هاي LRFD و ASD  

چكيده
روش تنش مجاز سنتيترين روش طراحي سازه هاي فولادي بشمار ميرود. در اين روش ، اثرات كاهش روش تنش مجازاحتمالي مقاومت اعضا و نيز افزايش احتمالي بارها تنها به كمك يك ضريب (بنام ضريب اطمينان) و فقط در يك مرحلهمنظور ميشود. روش ديگري كه در دو دهة اخير در اكثر كشورها رواج پيدا كرده است، روش ضرايب بار و مقاومت است.در اين روش ، ايمني در دو مرحله، افزايش بار به كمك ضرايب بار و تقليل مقاومت به كمك ضرايب كاهش مقاومت درنظر گرفته ميشود. اصلي ترين و مهمترين آئين نامهاي كه حاوي ضوابط طراحي سازههاي فولادي آئين نامهAISC  است. در حال حاضر بخش طراحي اين آئين نامه در سه مجموعه ارائه ميشود. در كشور ايران مبحث دهم مقررات مليساختمان تنها مجموعه اي است كه به عنوان آئين نامه سازه هاي فولادي مورد استفاده مهندسان قرار ميگيرد. درAISC- و AISC-341 ،AISC- ويرايش اخير مبحث دهم مقررات ملي ساختمان تلاش شده است كه سه مجموعه 360358 در يك قالب واحد ارائه شود. در اين مقاله، رفتار سازههاي 13 و 16 طبقه فولادي خمشي و مهاربندي طراحي شدهدر حالات منظم و نامنظم مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين رفتار اين سازه ها تحت ASD و LRFD به دو روشمورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان دادندكه در سازه هاي منظم Chi-Chi و Kobe ،Northrich تاثير سه زلزلهاقتصادي تر مقرون به صرفه تر بودهASD و در سازه هاي نامنظم روش LRFD طراحي به روش است.

واژه هاي كليدي:

روش تنش مجاز .  ضرايب بار و مقاومت . آئين نامه AISC . نامنظمي در پلان . بارگذاري ديناميكي

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , روش تنش مجاز , ضرايب بار و مقاومت , آئين نامه AISC , نامنظمي در پلان , بارگذاري ديناميكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1320
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم شده (TMD)

چکیده
به منظور کنترل و کاهش ارتعاش سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی، از ابزارهاي ساده و کارآمدي همچون میراگر جرمی ویژگیهاي دینامیک سازه را به مقدار زیادي ،(SSI) استفاده می شود. مسئله اندرکنش خاك- سازه (TMD) تنظیم شدهدر کنترل SSI نصب شده بر سازه نیز تاثیرگذار است و نادیده گرفتن اثر TMD تغییر داده و در نتیجه بر کارایی سیستمبه برآورد بیش از حد عملکرد این سیستم منجر می شود. بر این اساس در TMD حداکثر پاسخ هاي ساختمانی توسطمقاله حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر اندرکنش خاك و سازه بر کنترل شتاب و تغییر مکان سازه داراي میراگر جرمی،TMD پرداخته شود. به همین منظور، حالات مختلفی از سازه نامتقارن با محلهاي مختلف نصب (TMD) تنظیم شدهمورد بررسی قرار گرفت و با مطالعات پارامتریک بر روي آن، به OpenSees به صورت مدلسازي عددي در نرم افزاربررسی نتایج حاصله پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بهینه ترین حالت جهت کنترل شتاب لبه در سازه هاي نرمپیچشی، نصب میراگر جرمی تنظیم شده در هر دو لبه سخت و نرم می باشد. همچنین با اعمال اثر اندرکنش خاك-سازه، مقادیر تغییر مکان و شتاب براي هر دو لبه سخت و نرم در حدود 1.5 تا 2.5 درصد افزایش می یابد. همچنیننتایج نشان داد که بیشترین افزایش ناشی از اعمال اثر اندرکنش خاك- سازه، مربوط به نصب میراگر در هر دو لبه درحالت لبه نرم و سخت می باشد. علاوه بر این، بررسی تاثیر خروج از مرکزیت نشان داد که با افزایش مقدار خروج ازمرکزیت، تفاوت خاصی در اثر اعمال اندرکنش خاك- سازه در نتایج مشاهده نمی شود و لذا می توان از اثر آن صرفنظر نمود.

واژه هاي کلیدي:

اندرکنش خاك ساز (SSI)  . سازه نامتقارن نرم پیچشی . میراگر . TMD . خروج از مرکزیت . لبه نرم و سخت

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اندرکنش خاك ساز (SSI) , سازه نامتقارن نرم پیچشی , میراگر , TMD , خروج از مرکزیت , لبه نرم و سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1419
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تأثیر الیاف پلی پروپیلن و فولادي بر خواص مکانیکی بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت شرایط عمل آوري متفاوت

چکیده
هدف اصلی از این مقاله مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیپروپیلن با درصدهاي متفاوت بر روي خواص مکانیکی0 میباشد. از / 0 و 42 / بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت 6 شرایط عملآوري مختلف با نسبت هاي آب به سیمان 38آنجایی که استفاده از سبکدانه در صنعت ساختمان مورد توجه محققین قرار گرفتهاند و همچنین استفاده از الیافمیتواند برخی از ضعفهاي بتن را پوشش دهد، در مطالعه حاضر به مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیپروپیلن بر رويمقاومت فشاري، کششی و مدول الاستیسیته بتن سبک در سنین مختلف پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشانمیدهد، مقاومت فشاري بهینه براي بتن حاوي سبکدانه لیکا با 1% الیاف فولادي بدست میآید. بعلاوه بیشترین مقدارمقاومت کششی براي بتن حاوي سبکدانه لیکا و 0,3 % الیاف پلی پروپیلن یا 3% الیاف فولادي بدست آمد. همچنینمقاومت ،ACI تعیین مقاومت کششی و مدول الاستیسیته نشان می دهد که در بیشتر حالات رابطه پیشنهاديکششی و مدول الاستیسیته را نسبت به مقادیر اندازه گیري شده براي بتن سبک شاهد و بتن سبک حاوي الیافهايمختلف دست بالا تخمین میزند.


واژه هاي کلیدي:

روابط همبستگی . خواص مکانیکی بتن سبک . عمل آوري . الیاف پلی پروپیلن . الیاف فولادي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , روابط همبستگی , خواص مکانیکی بتن سبک , عمل آوري , الیاف پلی پروپیلن , الیاف فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1100
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی هندسه هسته اصلی بادبند کمانش ناپذیر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بادبند کمانش ناپذیر . BRB . کمانش موضعی و کلی . هندسه هسته

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , بادبند کمانش ناپذیر , BRB , کمانش موضعی و کلی , هندسه هسته ,
:: بازدید از این مطلب : 1258
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر رفتار آلياژ حافظه دار شكلي (SMA) و كاربرد آن در سازه هاي فولادي

چكيده
امروزه مواد و تكنولوژي هاي جديدي به كار برده مي شوند كه باعث سازگاري سازه با محيط خود مي باشند كه به اينمواد ، مواد محرك يا هوشمند مي گويند. آلياژهاي حافظه دار شكلي نوعي از اين مواد هوشمند مي باشند كه به علت داراكاربردهاي مختلفي (Super elasticity) و فوق ارتجاعي (Shape memory) بودن خصوصياتي از قبيل حافظه شكليدر مهندسي سازه پيدا كرده اند. آلياژهاي حافظه دار شكلي به علت دارا بودن خصوصياتي همچون ظرفيت ميرايي بالا،دوام،مقاومت در برابر خستگي و خوردگي و ... كاربردهاي مختلفي در زمينه هاي مختلف علوم و صنعت پيدا كرده اند.اگر چه ازها چندين دهه مي گذرد ولي استفاده از آنها در صنعت ساختمان و مهندسي سازه به يك دهه گذشته SMA زمان كشفباز مي گردد .


واژه هاي كليدي:

سازه فولادي . آلياژ حافظه دار شكلي . تغيير شكل . ميرايي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , سازه فولادي , آلياژ حافظه دار شكلي , تغيير شكل , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1569
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین بهترین قطر متوسط دانه بندی بستر به منظور پیش بینی نیمرخ تعادلی سواحل ماسه ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

چهره بستر . نیمرخ های تعادلی . قطر متوسط ذرات بستر . رگرسیون خطی . دریای خزر

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , چهره بستر , نیمرخ های تعادلی , قطر متوسط ذرات بستر , رگرسیون خطی , دریای خزر ,
:: بازدید از این مطلب : 1316
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مدلسازي اندرکنش خاك  سازه در کنترل سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده

چکیده
به دلیل لنگرهاي پیچشی و تغییرمکان هاي دورانی اضافی که در اثر نامتقارنی در پلان سازه ها ایجاد می شود،تغییرمکان وجوه بیرونی سازه افزایش یافته و این قضیه منجر به آسیب بیشتر سازه هاي نامتقارن به هنگام زلزله میگردد. براي این منظور، جهت کنترل و کاهش ارتعاش سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی، از ابزارهاي ساده و کارآمديویژگیهاي دینامیک ،(SSI) استفاده می شود. مسئله اندرکنش خاك- سازه (TMD) همچون میراگر جرمی تنظیم شدهنصب شده بر سازه نیز تاثیرگذار است. از اینرو TMD سازه را به مقدار زیادي تغییر داده و در نتیجه بر کارایی سیستمبه برآورد بیش از حد عملکرد این سیستم TMD در کنترل حداکثر پاسخ هاي ساختمانی توسط SSI نادیده گرفتن اثرمنجر می شود. بر این اساس در مقاله حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر مدلسازي اندرکنش خاك و سازه بر کنترلپرداخته شود. جهت دستیابی به این هدف، (TMD) شتاب و تغییرمکان سازه با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده OpenSees به صورت مدلسازي عددي در نرم افزار ،TMD حالات مختلفی از سازه نامتقارن با محلهاي مختلف نصبمورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کهبهینه ترین حالت جهت کنترل شتاب لبه در سازه هاي نرم پیچشی،نصب میراگر جرمی تنظیم شده در هر دو لبه سخت و نرم می باشد. همچنین با اعمال اثر اندرکنش خاك- سازه، مقادیرتغییرمکان و شتاب براي هر دو لبه سخت و نرم در حدود 1.5 تا 2.5 درصد افزایش می یابد.


واژه هاي کلیدي:

اندرکنش خاك سازه (SSI) . سازه نامتقارن نرم پیچشی . میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) . کنترل تغییرمکان و شتاب . لبه نرم و سخت

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اندرکنش خاك سازه (SSI) , سازه نامتقارن نرم پیچشی , میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) , کنترل تغییرمکان و شتاب , لبه نرم و سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6549 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6549 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه