<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی پروفیل سرعت در عمق جریان برای رودخانه قزل اوزن با استفاده از سیستم تطبیق پذیر استنتاجی عصبی فازی (ANFIS)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

رودخانه قزل اوزن . تخمین پروفیل سرعت . سیستم استنتاجی فازی عصبی . مدل مبتنی بر داده

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رودخانه قزل اوزن , تخمین پروفیل سرعت , سیستم استنتاجی فازی عصبی , مدل مبتنی بر داده ,
:: بازدید از این مطلب : 636
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پدیده تیرقوی ستون ضعیف و ارائه راهکارهای مقاوم سازی موضعی با استفاده ازرو ش های ساده و مصالح متداول

خلاصه
بررسی خرابی های زلزل ههای چند دهه اخیر نشاندهنده این موضوع میباشد که پدیده تیر قوی ستون ضعیف یکی از نواقصی است که موجب بروز -آسیبهای جدی حین زلزلههای قوی به سازه می شود. قالب راه ح لهای مطرح شده در این خصوص را ه حل های کلی و Global می باشند کهحوزه تاثیر آن ها شامل کل سازه می باشد و لذا بواسطه متاءثر کردن کل سازه منجر به افزایش هزینه های بهسازی و در نتیجه غیر اقتصادی شدن طرحمی شده اند. تا کنون تمرکز چندانی برروی ارایه روشی جهت مقام سازی موضعی این آسیب وجود نداشته است. در این مقاله روش های موضعیجهت مرتفع نمودن این معضل در سازه های بتن مسلح ارائه شده است. بدین منظور از پس از صحت سنجی عملکرد غیر خطی نرم افزارآباکوس؛ به ارائه راهکارهای ساده ای با استفاده از مصالح موجود و تکنیک های متداول پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

پدیده تیر قوی ستون ضعیف . بهسازی . آباکوس .  رفتار غیرخطی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدیده تیر قوی ستون ضعیف , بهسازی , آباکوس , رفتار غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 729
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از مدل مخروطی در حوزه زمان به ازای شرایط زیر سطحی همگن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدل مخروطی . تحلیل حوزه زمان . سازه یک درجه آزادی . بلوک صلب . خاک همگن

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل مخروطی , تحلیل حوزه زمان , سازه یک درجه آزادی , بلوک صلب , خاک همگن ,
:: بازدید از این مطلب : 834
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 27 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی بهینه و پیشنهاد اتصالی جدید برای کاهش آسیب پذیری لرزه ای لوله ها مستقر بر سازه های نگهدارنده لوله

خلاصه
تاسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی زیادی در سراسر جهان وجود دارند که در مناطق لرزهخیز واقع شدهاند. در زلزلههای شدید گذشته مانند زلزلهسال 9111 ازمیت ترکیه ،سیستمهای لولهکشی شامل سازههای نگهدارنده و لولههای مستقر بر آنها آسیبهای فراوانی دیدهاند. لولهها به وسیلهشکل دو سر رزوه میباشد. در این مطالعه مدلسازی U تکیهگاهها و اتصالاتی به سازه وصل میشوند که یکی از متداولترین این تکیهگاهها، اتصالشکل با اقطار و سختیهای مختلف انجام و تحت تحلیل تاریخچه U اجزا محدود سازه نگهدارنده با لولههای مختلف روی آنها به همراه اتصالزمانی خطی قرار گرفته است. همچنین یک تکیهگاه جدید پیشنهاد شده است که نتایج پاسخ لولهها با استفاده از تکیهگاه پیشنهادی با تکیهگاهشکل U شکل مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که در هنگام به کارگیری تکیهگاه پیشنهادی در سازه، پاسخ تنشی لولهها نسبت به تکیهگاه U مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.


کلمات کلیدي:

سازه نگهدارنده لوله . لوله . تکیه گاه لوله . تحلیل تاریخچه زمانی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه نگهدارنده لوله , لوله , تکیه گاه لوله , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 698
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 27 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی یک مدل سخت شوندگی کششی بتن مسلح شده با میلگردهای FRP باروش تحلیل غیرخطی لایه ای

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خیز . سخت شوندگی کششی . میلگردهای FRP . تحلیل غیرخطی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خیز , سخت شوندگی کششی , میلگردهای FRP , تحلیل غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 948
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي تأثیر ناهمواري بستر بر عملکرد موج شکن شناور مستطیلی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

موج شکن شناور . ناهمواري بستر . بررسی عددي . Flow 3D  

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , موج شکن شناور , ناهمواري بستر , بررسی عددي , Flow 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 645
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر مواد خنثی بررفتار زباله های جامد شهری

خلاصه
در این تحقیق به منظور مدل سازي بخش خنثی در زباله جامد شهري از سنگدانه هایی با درصد شکستی متفاوت استفاده شده و بررسی مقاومتبرشی از طریق آزمایش هاي سه محوري بزرگ مقیاس روي نمونه زباله هاي تازه و سالخورده در شرایط مرکز دفن، انجام گردید. مقایسه نتایج% روي نمونه هاي بازسازي شده زباله با دانسیته یکسان در حالت بدون سنگدانه و همچنین سنگدانه هاي با درصد شکستگی مختلف و با مقدار 15وزنی انجام گردید. نتایج نشان می دهد وجود بخش خنثی باعث افزایش مقاومت برشی توده زباله تا سه برابر مقدار اولیه شده و هر چه این مواد اززبري و سطوح ناصاف بیشتري برخوردار باشد مقاومت برشی افزایش بیشتري نشان می دهد. تاثیر وجود بخش خنثی در نمونه هاي تازه به دلیل ماهیت اجزاء زباله، بیشتر از نمونه هاي سالخورده است ولی مقاومت برشی نمونه هاي سالخورده در شرایط یکسان تا 50 % بیشتر است.

کلمات کلیدی :

زباله جامد شهری . مقاومت برشی . مرکزدفن کهریزک . رفتار زباله . سالخوردگی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زباله جامد شهری , مقاومت برشی , مرکزدفن کهریزک , رفتار زباله , سالخوردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1089
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر زهکش های شنی قائم در بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک های رسی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک های رسی . زهکش های شنی . مدلسازی عددی . ظرفیت باربری ونشست تحکیم

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

یسر ياه كاخ یکینکتوئژ تاصخشم دوبهب رد مئاق ینش ياه شکهز ریثات یبایزرا:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک های رسی , زهکش های شنی , مدلسازی عددی , ظرفیت باربری ونشست تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 986
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین پارامترهای بهینه جداگر میان طبقه ای در کنترل سازه ها

 

 

 

 

کلمات کلیدي: 

جداگر پایه اي . جداگر میان طبقه اي . کنترل غیرفعال . رفتار غیرخطی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداگر پایه اي , جداگر میان طبقه اي , کنترل غیرفعال , رفتار غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 757
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار غیرخطی سازه K-span تحت بارهای ثقلی و جانبی باد

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نورد سرد . K-span . تحلیل غیرخطی . آباکوس . بارباد

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

span:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نورد سرد , K-span , تحلیل غیرخطی , آباکوس , بارباد ,
:: بازدید از این مطلب : 792
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 اسفند 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه