<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

شبیه سازی دوبعدی شکست دانه ها با بکارگیری ترکیب روش های DEM و XFEM

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شکست ذرات تیز گوشه . روش اجزا مجزا (DEM ) . روش اجزای محدود توسعه یافته (XFEM ) . ترک . مقاومت برشی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , شکست ذرات تیز گوشه , روش اجزا مجزا (DEM ) , روش اجزای محدود توسعه یافته (XFEM ) , ترک , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1273
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی میزان دقت کاربرد فرضیات جریان یکنواخت برای رودخانه های طبیعی مطالعه موردی رودخانه زاینده رود

خلاصه
در برخی از مدلهای کیفی منابع آبهای سطحی از فرضیات جریان یکنواخت برای شبیه سازی جریان در رودخانه های طبیعی استفاده می شود. عملاجریان در رودخانه های طبیعی با شرایط متغیر تدریجی یا شرایط غیر دائمی برقرار است. لذا کاربرد فرضیات جریان یکنواخت، تفاوت بین نتایج تخمیناولیه و مطالعات دقیق جریان متغیر را زیاد میکند. لیکن این مزیت را دارد که با داده های بسیار کمتر می توان تخمین نسبتا مناسبی از کلیه پارامترهایهیدرولیکی رودخانه بدست آورد. در صورت کاربرد فرض جریان یکنواخت این امکان به وجود میآید که در رابطهی مانینگ، شیب زمین یا شیسطح آب )در مواردی که از اطلاعات ماهوارهای استفاده میشود( جایگزین شیب خط انرژی گردد. نظربه اینکه این فرضیات در مطالعات مدیریت وکیفیت منابع آب کاربرد زیادی دارند، اطلاع از میزان دقت و یا خطای این کاربرد الزامی میباشد. در این پژوهش با بررسی اطلاعات هیدرولیکی 300مقطع، خطایی حاصل از محاسبه دبی یک رودخانه طبیعی به صورت یکنواخت از رابطهی مانینگ با احتساب شیب خط انرژی با دبی محاسبهشده ازشیب زمین و یا دبی محاسبهشده از شیب سطح آب مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

شیب خط انرژی . جریان یکنواخت و غیر یکنواخت . رابطه مانینگ . Hec-Ras     

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , شیب خط انرژی , جریان یکنواخت و غیر یکنواخت , رابطه مانینگ , Hec-Ras ,
:: بازدید از این مطلب : 1363
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر وجود لایه روانگرا در پاسخ لرزه ای سطح زمین تحت اثر زلزله های متوالی

 

 

 

کلمات کلیدی :

لایه روانگرا . پاسخ لرزه ای ساختگاه . روش غیر خطی . زلزله های متوالی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , لایه روانگرا , پاسخ لرزه ای ساختگاه , روش غیر خطی , زلزله های متوالی ,
:: بازدید از این مطلب : 1497
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نگاهی بر رفتار عضو غیر مستقیم قائم تحت بار جانبی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تیر شکسته . عضو غیرمستقیم قائم . قاب هاي ناهمتراز . باربري لرزه اي

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , تیر شکسته , عضو غیرمستقیم قائم , قاب هاي ناهمتراز , باربري لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1059
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات خاك اطراف لوله در مقدار نشت آب از لوله هاي پلی اتیلن داراي ترَكَ

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشت آب از لوله هاي مدفون . ترک لوله . ضریب هدایت هیدرولیکی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , نشت آب از لوله هاي مدفون , ترک لوله , ضریب هدایت هیدرولیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1360
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی و ضربه بتن های خاص حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف های مصنوعی

خلاصه
بتن های تهیه شده با لاستیک های ضایعاتی بازیافتی به شکل های مختلف بخصوص بصورت پودر علاوه بر کمک به کاهش آلودگی زیستمحیطی و تولید بتن سبز، باعث بالا بردن مقاومت ضربه و انعطاف پذیری و ارتقاء خواص مکانیکی می شود. با توجه به نیاز بسیار به مواد خام ومنابع طبیعی برای تولید بتن، استفاده از ضایعات مانند لاستیک های مستعمل به عنوان جایگزین سنگدانه در بتن می تواند مناسب و راه حل مناسبیبرای ارتقاء محیط زیست باشد. در این مقاله بتنها با پودر لاستیک ضایعاتی با سه درصد مختلف با نسبت آب به سیمان 0.55 بصورت آزمایشگاهیو نمونه های مختلف مقاومتی و ضربه ساخته شدند و تحت آزمایشات متعددی قرار گرفتند تا مقاومت فشاری، کششی، و ضربه بدست آیند و بهمنظور رفع کاستی های به وجود آمده در بعضی خواص مکانیکی بتن، الیاف مصنوعی سینتتیک PPS با دو درصد متفاوت نیز به بتن های اولیهحاوی پودر لاستیک اضافه شد تا تاثیر آن بر مقاومت فشاری و کششی بتن بررسی شود. نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که گرچه افزایش پودر لاستیک و الیاف باعث کاهش مقاومت فشاری می شود ولی مقاومت کششی و ضربه بهبود قابل توجه می یابد.


کلمات کليدی :

پودر لاستيک ضایعاتی . توسعه پایدار . بتن سبز . رفتار مکانيکی  . الياف PPS    

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , پودر لاستيک ضایعاتی , توسعه پایدار , بتن سبز , رفتار مکانيکی , الياف PPS ,
:: بازدید از این مطلب : 1467
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق خاک (DEEP SOIL MIXING) بر بهبود رفتار برشی خاک های روانگرا

خلاصه
پدیده روانگرایی یکی از عوامل تخریب شدید سازه ها طی زلزلههای گذشته می باشد. پدیده روانگرایی معمولاً در خاک ماسه اشباع سست با چسبندگیکم، رخ میدهد. با مشاهده خسارتهای قابل توجه و هزینههای بسیار سنگین ایجاد شده طی زلزلههای گذشته، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری Deep ( و کاهش اثرات روانگرایی یک اقدام حیاتی به شمار میرود. در این تحقیق تأثیر چیدمان های مختلف از اجرای ستون های اختلاط عمیق خاکزیر فونداسیون سازه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین روش ها، بر کاهش عوارض ناشی از روانگرایی بررسی شده است. این مقاله بخشی )Soil Mixing1 روی میز لرزه دانشگاه تهران و شبیه سازی ستون اختلاط عمیق خاک در ماسه / 1 در مقیاس 22 g از تحقیقات انجام شده با استفاده از مدل سازی فیزیکیبر تغییرات پارامترهایی همچون تغییر شکل های برشی در تراز های مختلف لایه روانگرا، مورد DSM اشباع می باشد و تاثیر چیدمان های مختلفبررسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدی :

کاهش پتانسیل روانگرایی . کرنش برشی . مدلسازی فیزیکی . میز لرزه . اختلاط عمیق خاک

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , کاهش پتانسیل روانگرایی , کرنش برشی , مدلسازی فیزیکی , میز لرزه , اختلاط عمیق خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1176
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار ستون های بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP تحت اثر انفجار

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ستون بتن آرمه . انفجار . مقاوم سازی . FRP  

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , ستون بتن آرمه , انفجار , مقاوم سازی , FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 1006
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ضوابط آیین نامه هاي طراحی لرزه اي در بخش سیستم هاي ثانویه و بررسی پارامترهاي اثرگذار در ایجاد خطاي محاسبه نیروي طراحی سیستم هاي ثانویه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیستم هاي ثانویه . آیین نامه طراحی لرزه اي . طیف طبقه . رفتارغیرخطی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , سیستم هاي ثانویه , آیین نامه طراحی لرزه اي , طیف طبقه , رفتارغیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1105
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کارایی ستون ها اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) به عنوان شمع های کاهنده نشست با استفاده از آزمایشات میدانی و مدل سازی عددی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیستم رادیه شمع منفصل . ستون اختلاط عمیق . ظرفیت باربری . نشست پی گسترده . بارگذاری تمام مقیاس

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , سیستم رادیه شمع منفصل , ستون اختلاط عمیق , ظرفیت باربری , نشست پی گسترده , بارگذاری تمام مقیاس ,
:: بازدید از این مطلب : 1052
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مرداد 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه