<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

یک ردیاب رنگی جدید برای مطالعات زیست محیطی ژئوتکنیک در مقیاس آزمایشگاهی

امروزه ردیاب های رنگي و معدني كاردبردهای گسترده ای در مسال آب و خاک و ژئوتکنيک زیست محيطي دارند. بنابراین معرفي و كاربرد یک ردیاب جدید مي تواند هم از نظر ایمني زیست محيطي و هم از نظر مسائل اقتصادی برای مسائل تحقيقاتي و اجرایي بسيار سودمند باشد. در این تحقيق مطالعه ردیابي بر روی یک ستون آزمایشگاهي خاک بک بعدی، به منظور امکان تخمين مدل انتقال انتشار ردیاب های رنگي صورت مي گيرد .با استفاده از مدل عددی كه بر پایه المان محدود مي باشد، نمودارهایي كاربردی برای تعيين الگوی كلي انتشار ردیاب های رنگي و انتشار آلودگي در خاک های مختلف ارائه شده است . این روش به محققان این امکان را مي دهد تا با داشتن مشخصاتي كلي از محيط خاكي محل از قبيل نفوذپذیری خاک ، ميزان نشت آلودگي به داخل محيط خاک تخمين مناسبي از محدوده انتشار جبهه ردیابي یا آلودگي در خاک حاصل شود. نتایج آزمایشگاهي بدست آمده حاكي از آن است كه ردیاب جدید مورد آزمایش بخوبي منحني های رخنه را تشکيل داده است و همچنين نرخ جذب بسيار كمي از خود نشان داده است.

کلمات کلیدی:

ردیاب، زیست محیطی، ژئوتکنیک، منحنی های رخنه

نویسندگان :

نرگس کریمیان (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

اردشیر شکرالهی (دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه یاسوج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ردیاب , زیست محیطی , ژئوتکنیک , منحنی های رخنه ,
:: بازدید از این مطلب : 3151
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی مقایسه ای مدل رگرسیون چندمتغیره پیشبینی نرخ نفوذ ماشین های تمام مقطع حفاری تونل ( TBM ) با شبکه های عصبی فازی

امروزه استفاده روزافزون از حمل ونقل زميني و نيازمندی های مردم جهت تهيه آب آشاميدني و همچنين لزوم احداث مسيرهای جدیدد و توندل هدای طولاني منجر به پيدایش و گسترش ماشين های تونلبُری گردیده است. عوامل مختلفي نظير شرایط زمين شناسي، خصوصيات توده سنگ، و همچنين مشخصات ماشين به كار رفته بر ميزان كارایي ماشين ها تأثير مي گذارند. یکي از راه های پيشبيني ميدزان كدارایي ایدن ماشدين هدا، تخمدين ندر نفدو آنهاست. محققان مختلفي در اكثر نقاط دنيا بر روی اثر خصوصيات سنگ بکر و توده سدنگ بدر كدارایي TBM بدرای تخمدين ندر نفدو بررسدي كرده اند. هركدام از این محققان، جهت تخمين این پارامتر با استفاده از تحليل های استاتيکي، مدل ها و روابطي را ارائه كرده اند. در این مقاله سعي بر آن شده است كه ابتدا با استفاده از رگرسيون چند متغيره مدلي برای پيشبيني نر نفو دسدتااه ارائده و سدنس نتدای آن بدا نتدای حاصدل از مددل عددی شبکه های عصبي فازی مقایسه گردد. در نهایت مشاهده مي شود كه مدل شبکه های عصبي فازی ضریب همبستاي بسيار بالاتری نسبت بده رگرسيون ایجاد نموده است.

واژههای کلیدی:

نرخ نفوذ، TBM ، شبکههای عصبی فازی، تونل گلاب

نویسندگان :

یاسر مبرا (کارشناس ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد)

مریم حسنی نیا (دانشجوی دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ نفوذ , TBM , شبکههای عصبی فازی , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 3278
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی آسیب پذیری سد خاکی شاه قاسم با افزایش مقدار نفوذپذیری در قسمت پی به بوسیله آنالیز سه بعدی

آناليز نشت یکي از مهمترین مواردی است كه مي توان به واسطه آن ایمني سد را در نفاط مختلف نشان داد. جهت جلوگيری از فرسایش به علت پدیده رگاب ( piping )مي بایست تراوش آب از بدنه و پي سد كنترل شده باشد. مسئله نشت در پي سدها به علت تغييرات ایجاد شده در طول زمان در مقدار نفوذپذیری و بررسي فشار پيزومتریک در آن باعث گردیده كه در مطالعات سدسازی بهای بيشتری به تحليل در پي سد داده شود. در شيوه های مهندسي جهت آناليز نشت، بيشترین مقدار آب را در بالاترین ارتفاع مقطع سد یا مقاطعي در كل طول سد وارد مي كنند. در سال های اخير با پيشرفت سریع رایانه تحليل اینگونه مسائل بوسيله مدل های عددی توسعه فراواني یافته و نتایج موجود حاكي از دقت بالای این روش ها در محاسبه نشت مي باشد. در این تحقيق با استفاده از روش اجزاء محدود بوسيله نرمافزار Seep3d معادله حاكم بر نشت در حالت سه بعدی در محيط های ناهمگن و ناهمسان مدلبندی شده و با اندازه گيری فشار پيزومتریک در محدوده پي ميزان نشت برای مقادیر مختلف نفوذپذیری محاسبه مي شود. جهت واسنجي مدل مطالعه ای بر روی سد شاه قاسم صورت گرفته كه نتایج مناسب مي باشند. 


كلمات كلیدی: 

نشت، سه بعدی، Seep3d ، پیزومتریک

نویسندگان :

محمد صدقی اصل (استادیار دانشكده كشاورزی، گروه علوم خاک، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

مهدی رشیدی (كارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش مكانیک خاک و پی، دانشگاه یاسوج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت , سه بعدی , Seep3d , پیزومتریک ,
:: بازدید از این مطلب : 3341
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقایسه آنالیز نشت در سدهای خاکی در حالت دوبعدی با حالت سه بعدی (مطالعه موردی: سد شاه قاسم یاسوج)

آناليز نشت یکي از مهمترین مواردی است كه مي توان به واسطه آن ایمني سد را در نفاط مختلف نشان داد و در طراحي سدهای خاكي مطرح بوده بطوریکه ساختار منطقه و شيب هيدروليکي هر كدام كه بحراني تر باشند شکل بدنه سد را تعيين مي كنند. در شيوه های مهندسي بيشترین مقدار آب را در بالاترین ارتفاع مقطع سد یا مقاطعي در كل طول سد وارد ميكنند جهت آناليز نشت . البته ملاحظه ی تفاوت معني دار ميان اندازه هایي كه از محل سد و داده های كه از آناليز دو بعدی سدهای ساخته شده به دست آمده، آناليز نشت را به صورت سه بعدی حياتي نشان مي دهد. در این تحقيق برای مدلسازی عددی جریان آب نشت یافته از بدنه به سمت پي و جناحين سد شاه قاسم، از مدل عددی Seep3d استفاده شده است. نتایج مدل در حالت دوبعدی و سه بعدی با نتایج پيزومتریک استخراج شده از بدنه سد مقایسه شده كه در نهایت نتایج خوبي حاصل شده است.

كلمات كلیدی:

نشت، سه بعدی، Seep3d ، پیزومتریک

نویسندگان :

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار دانشكده كشاورزی، گروه علوم خاک، دانشگاه یاسوج)

مهدی رشیدی (كارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش مكانیک خاک و پی، دانشگاه یاسوج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت , سه بعدی , Seep3d , پیزومتریک ,
:: بازدید از این مطلب : 3509
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عددی دو بعدی و سه بعدی اثر تمایل هسته رسی و رس تماسی بر رفتار سدهای سنگریزه ای واقع در دره های تنگ

یکي از مهمترین مسایل مرتبط با سدهای سنگریزه ای با هسته رسي، پدیده قوسزدگي است. قوسزدگي مي تواند ناشي از دو عامل باشد. عامل اول، خصوصيات متفاوت مصالح مورد استفاده و عامل دوم ناشي از اثر تکيهگاه ها و دره. در این تحقيق سعي شده است تأثير شکل هسته رسي و رس پلاستيک تماسي بر رفتار سدهای سنگریزه ای با در نظر گرفتن تأثير سه بعدی دره بررسي شود. بدین منظور یک سد سنگریزه ای با سه شکل استقرار هسته در در حالت پایان ساخت مورد بررسي قرار گرفته و نتایج تحليل های دو و سه بعدی آن مقایسه گردیده است. نتایج حاصله نشان مي دهد تحليل دو بعدی در مقایسه با تحليل سه بعدی، ایمني كمتری داشته و متمایل كردن هسته باعث كاهش ميزان قوسزدگي شده و از لحاظ ميزان تغيير شکل ها و فشار حفرهای بر هسته قایم برتری دارد. همچنين استفاده از رس تماسي پلاستيک در نواحي تکيه گاه منجر به افزایش ایمني سد خواهد گردید.

کلمات کلیدی:

سد سنگریزهای، تحلیل دو و سه بعدی، هسته مایل، رس تماسی، قوسزدگی

نویسندگان :

اسماعیل قلی زاده (دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران)

منوچهر لطیفی (دانشیار دانشکده عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگریزهای , تحلیل دو و سه بعدی , هسته مایل , رس تماسی , قوسزدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 3268
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر انفجار سطحی برتونل مدفون در خاک ماسه ای سست

پاسخ سازه های زیرزميني كه در سطح زمين متاثر از بارگذاری انفجار هستند، در پدافند غيرعامل مبحث با اهميتي است. به دليل محدودیت های موجود در دسترسي به اطلاعات تجربي و آزمایشگاهي، در صنایع نظامي مدلسازی عددی این پدیده مي تواند، جایگزین بسيار مناسبي برای بررسي اثرات تخریبي بارگذاری ناشي از انفجار باشد. در بررسي پدیده اندر كنش خاک  سازه تحت اثر بار انفجار، فرض مي گردد انفجاری با انرژی معين و در موقعيتي مشخص نسبت به سازه مدفون صورت گيرد. در این مقاله، مدل سازه به صورت یک المان مياني از یک تونل مدفون در خاک سست طراحي شده، در برابر انفجارهای سطحي نيز در سه تيپ در فواصل 5 ، 10 ، 15 متری سطح زمين در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی:

انفجار سطحی، سازه های زیرزمینی، تونل، خاک سست

نویسندگان :

علی تاج بخش (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشگاه واحد یاسوج)

منصور پرویزی (عضو هیات علمی دانشکده فنی ومهندسی دانشکاه یاسوج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار سطحی , سازه های زیرزمینی , تونل , خاک سست ,
:: بازدید از این مطلب : 3889
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی ساختگاه دفن نخاله های ساختمانی کیان آباد شیراز از نظر میزان خطرپذیری و معیارهای زیست محیطی

در بيشتر مناطق پس از جمع آوری نخاله های ساختماني، این مواد به محل های دفن فرستاده مي شوند؛ چراكه در حال حاضر ارزانترین راه دفع نخاله های ساختماني، دفن آن در لندفيل هاست.عدم رعایت نکات ایمني و ملاحظات زیست محيطي در لندفيل ها سبب آسيب جدی به محيط زیست و زندگي انسان مي گردد. در این مقاله با جمع آوری اطلاعات درباره محل فعلي دفع نخاله های ساختماني شيراز (كيان آباد) به بررسي مشکلات و موارد زیست محيطي و ایمني آن پرداخته شده است. موارد انطباق مسائل زیست محيطي وایمني سایت كيان آباد با مواد قانوني كه باید در آن رعایت شود از جمله ماده12 قانون مدیریت پسماند و ماده 23 آیين نامه اجرایي قانون مربوطه، مورد ارزیابي قرارگرفته است. بر اساس این قوانين ضوابط مربوط مکانیابي و چگونگي دفع و دفن پسماند مورد بررسي قرار گرفته است. سپس محدودیت های سایت كيان آباد و راهکارهایي برای بهبود وضعيت آنها ارایه شده است. 

کلمات کلیدی:

نخاله ساختمانی، پایداری لندفیل، معیارهای زیست محیطی،کیان آباد.

نویسندگان :

حسین رهنما (استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران)

محمّد عزّی (دانشجوی مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نخاله ساختمانی , پایداری لندفیل , معیارهای زیست محیطی , کیان آباد ,
:: بازدید از این مطلب : 3398
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی پاسخ لرزهای و مقاطع بیشینه شتاب زمین در مسیر متروی قم

لایه های آبرفتي نرم با تغيير خصوصيات امواج لرزهای نقش مهمي در مشخصات حركت زلزله ایفا مي كنند. این درحالي است كه در برخي از روش روش های ارزیابي خطرات لرزهای نظير روانگرایي از روش های ساده شده برای تخمين جنبش در عمق لایه ها استفاده مي شود. در این مطالعه با استفاده از روش تحليل عددی و برای دوره بازگشت 475 سال مقطع بيشينه شتاب در طول مسير 15 كيلومتری متروی قم محاسبه شده است. بدین منظور از اطلاعات 30 لاگ گمانه تا عمق 50 متر و آزمایشات ژئوتکنيکي و ژئوفيزیکي اندازه گيری سرعت موج برشي به روش درون چاهي استفاده گردید. جهت تحليل ها پاسخ لرزهای از روش یک بعدی معادل خطي و نرمافزار Deepsoil استفاده گردید و كليه گمانه با استفاده از 12 شتابنگاشت مربوط به زلزله های اخير ایران در دو وضعيت سنگ بستر الاستيک و صلب تحليل شدند. نتایج حاكي از آن است كه مناطق دارای تركيبات گراولي و ماسه ای دارای بيشترین بزرگنمایي و مناطق با تركيبات سيلتي و رسي دارای كمترین بزرگنمایي هستند. همچنين مقاطع بيشينه   شتاب ارائه شده وابستگي شدید جنبش زمين به وضعيت ساختگاه را نشان داده و ضرورت استفاده از روش های مناسب و مدلسازی دقيق لایه های خاک برای تعيين پارامترهای جنبش شدید زمين در عمق آبرفت را مورد تاكيد قرار ميدهد.

کلمات کلیدي:

اثرات ساختگاهی، بزرگنمایی، تحلیل یک بعدي، خطی معادل، بیشینه شتاب.

نویسندگان :

عبدالله سهرابی بیدار (استادیار دانشكده زمین شناسی، دانشگاه تهران)

ایرج سلیمانی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران)

اکبر چشمی (استادیار دانشكده زمین شناسی، دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات ساختگاهی , بزرگنمایی , تحلیل یک بعدي , خطی معادل , بیشینه شتاب ,
:: بازدید از این مطلب : 3311
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اصلاح نفوذپذیری خاک های سیلتی با استفاده از پلیمر پلی وینیل استات

این مقاله اصلاح رفتار نفوذپذیری خاک های سيلتي را با استفاده از پليمر پلي وینيل استات نشان مي دهد. نمونه های خاک با مقادیر متفاوتي از پليمر ( 0 ، 0/5 ،1 ، 1/5 ، 2 ، 2/5 ، 3 ، 4 ، 5 در صد نسبت به خاک خشک ) مخلوط شدند وآزمایش نفوذپذیری بر روی نمونه ها انجام شد.آزمایش های نفوذپذیری نشان داد كه ضریب نفوذپذیری نمونه های تهيه شده با درصدهای مختلف پليمر، نسبت به خاک بدون پليمركاهش یافت و البته نفوذپذیری در 4 درصد پليمر، كمترین مقدار را داشت .

 

کلمات کلیدي:

پلیمرپلي وینیل استات، نفوذپذیري

نویسندگان :

غلامرضا تدین فر (استادیار و عضو هیات علمي گروه مهندسي عمران، دانشگاه حكیم سبزواري)

وحید تدین فر (دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه حكیم سبزواري)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلیمرپلي وینیل استات , نفوذپذیري ,
:: بازدید از این مطلب : 3914
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تقویت خواص مکانیکی خاک های سیلتی با استفاده از پلیمر پلی وینیل استات

دراین پژوهش خواص مکانيکي خاك های سيلتي به روش تثبيت با استفاده از پليمر امولسيوني اصلاح شده است. نمونه های خاک با مقادیر متفاوت پليمر ( 1 تا 10 درصد وزني نسبت به خاک خشک) مخلوط شدند. پس از خشک شدن در بازه های زماني گوناگون مقاومت فشاری تک محوره و ظرفيت باربری كاليفرنيا ( CBR ) آن ها بررسي شده است. نتایج نشان داد كه با افزودن پليمر به خاک چگالي خشک خاک و درصد رطوبت بهينه نسبت به حالت بدون پليمر كاهش مي یابد؛ با افزایش درصد پليمر، چگالي و درصد رطوبت كاهش بيشتری مي یابد. افزودن پليمر باعث افزایش چشمگيری در مقاومت فشاری خاک بعد از گذشت حدود 2 ساعت (زمان گيرش اوليه پليمر) گردید، همچنين ميزان ضریب باربری كاليفرنيا ( CBR ) برای خاک با درصدهای مختلف پليمر( 0 تا 5 درصد) محاسبه گردید. مقاومت فشاری خاک قبل از این زمان كاهش مي یابد و این روند كاهشي، با افزایش درصد پليمر، بيشتر مي شود.

 

کلمات کلیدي:

پلیمرامولسیونی، مقاومت فشاري تک محوره، ضریب باربري کالیفرنیا

نویسندگان :

غلامرضا تدین فر (استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه حكیم سبزواري)

رامین کاظمی (دانشجوي مهندسی عمران دانشگاه حكیم سبزواري)

وحید تدین فر (دانشجوي مهندسی عمران دانشگاه حكیم سبزواري)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلیمرامولسیونی , مقاومت فشاري تک محوره , ضریب باربري کالیفرنیا ,
:: بازدید از این مطلب : 3631
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه