<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی نشست زمین در محل تقاطع غیر همسطح تونلهای مترو شهر تهران با استفاده از روش اجزاء محدود

چکیده
 محدودیتهای طراحی مسیرهای زیرزمینی ریلی از قبیل شیب طولی و موقعیت مکانی و نیز نیاز به اضافه کردن خطوط بیشتر مسیرهای ریلی زیرزمینی باعث ایجاد تقاطعات غیرهمسطح این تونلها در بعضی نقا خواهد گردید. در این مقاله اثر ترتیب حفاری هریک از تونلها بر نشست و شیب ایجاد شده در سطح زمین و نیز لنگر خمشی ایجاد شده در پوشش تونلها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اگر تونل تحتانی ابتدا حفاری و پایدارسازی گردد و سپس تونل فوقانی حفاری گردد، نشست های زمین و نیز شیب ایجاد شده در سطح زمین کمتر از حالتی خواهد بود که ابتدا تونل فوقانی و سپس تونل تحتانی حفاری و پایدارسازی گردد. ضمناً اگر تونل تحتانی ابتدا حفاری گردد، اجرای تونل فوقانی باعث افزایش نسبتاً محسوس در لنگر خمشی کناره های پوشش تونل تحتانی خواهد گردید. ولی اگر تونل فوقانی ابتدا حفر گردد، حفر تونل تحتانی زیرین باعث بروز لنگرهای خمشی بسیار زیادتری بر تاج و کنار ههای تونل فوقانی خواهد گردید که می تواند باعث شکست خمشی المان لاینینگ در قسم تهای نامبرده تونل فوقانی گردد. در کل نتیجه گیری می شود که اگر ابتدا حفر تونل تحتانی و سپس حفر تونل فوقانی انجام شود، از نظر پایداری کلی سیستم اطمینان بیشتری وجود خواهد داشت و نیز لنگرهای وارده بر پوشش تونلها کمتر خواهد شد.

واژگان کلیدی :

تقاطع غیرهمسطح تونلها . مدلسازی اجزاء محدود . حائل بندی و پوشش تونلها . تئوری همگرایی وهمجواری

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقاطع غیرهمسطح تونلها , مدلسازی اجزاء محدود , حائل بندی و پوشش تونلها , تئوری همگرایی وهمجواری ,
:: بازدید از این مطلب : 2016
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی سه بعدی تقاطع ها ( مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج)

چکیده
 وجود تقاطع ها در سازه های زیرزمینی نظیر مغارهای نیروگاه های برق، انبارهای ذخیره مواد جامد و مایع و راه های حمل و نقل زیر زمینی و بسیاری از سازه های زیرزمینی دیگر امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین بررسی وضعیت تنش ها ، جابجایی ها و میزان پایداری سازه زیرزمینی در محل تقاطع ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شکل و ساختمان تونل ها در محل تقاطع ها باعث به وجود آمدن شکل پیچیده ای از توزیع تنش ها می شود. رفتار مکانیکی سنگ در محل تقاطع به خصوصیات فیزیکی سنگ در برگیرنده، روش حفاری ، زاویه تقاطع، شکل تقاطع و شرایط عملیاتی در محدوده بستگی دارد. هنوز روش و تکنیک مناسب برای طراحی تقاطع در تونل ها چندان گسترش پیدا نکرده است هر چند که موارد بسیاری از تقاطع ها با استفاده از رو شهای عددی سه بعدی مورد آنالیز قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی وضعیت تنش ها و جابجایی ها در محل تقاطع های تونل انتقال آب کرج پرداخته شده است. ارزیابی اثر حفاری تقاطع های تونل انتقال آب کرج ( تونل اصلی، تونل دسترسی و چاه تهویه ) بر روی سنگ های در بر گیرنده با استفاده از روش آنالیز المان مجزای سه بعدی در این تحقیق نشان داده شده است.

کلمات کلیدی :

مدل سازی سه بعدی تقاطع ها . تونل انتقال آب کرج

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازی سه بعدی تقاطع ها , تونل انتقال آب کرج ,
:: بازدید از این مطلب : 1961
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی بهره برداری از مخزن سدها با رویکرد بهینه سازی- شبیه سازی

چکیده
 تکنیکهای مرتبط با تحلیل سیستمها در برنامهریزی و مدیریت منابع آب را میتوان به دو دسته عمده شبیهسازی و بهینهسازی تقسیم نمود که هر یک از این روشها دارای نقاط ضعف و قوتی میباشند. با استفاده از ترکیبی از دو روش ذکر شده به منظور استفاده از نقاط قوت هر یک، میتوان به نتایج بهتری در مدیریت منابع آب دست یافت. در این مقاله، با بهرهگیری از مدل بهینهسازی آب دهی ) Yield (، فرمان رهاسازی ( release rule ( از یک سیستم تک مخزنی تعیین شده که ویژگی بارز آن، تعیین مقدار برداشت از سد در هرماه با توجه به حجم سد در همان ماه میباشد. سپس یک مدل شبیهسازی به روش پویایی سیستم ایجاد شده که با تعیین حجم سد در هر ماه، مقدار برداشت از آن به کمک فرمان رهاسازی تعیین شده در مرحله قبل، مشخص شده و در نهایت منحنی فرمان بهرهبرداری ) Rule curve ( از سد به دست آمده است. مدل توسعه داده شده برای دادههای سد مخزنی کرج بهکار گرفته شده و نتایج حاصل از آن با شاخصهای ارزیابی عملکرد مدل، شامل درصد تأمین حجمی و درصد تأمین زمانی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

کلمات کلیدی :

بهینهسازی . مدل آب دهی . شبیهسازی . پویایی سیستم . سد مخزنی

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینهسازی , مدل آب دهی , شبیهسازی , پویایی سیستم , سد مخزنی ,
:: بازدید از این مطلب : 2200
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل زمین لغزش در تکیهگاه چپ مخزن سد شهید رجایی مازندران

چکیده
 با توجه به اهمیت سدها در بررسیهای حین ساخت و پس از ساخت سدها موارد مهمی از جمله آنالیز پایداری بدنه سدهای خاکی، آنالیز نشت، ارزیابی نشست پی سدها، ایمنی سدها و ... مورد بحث قرار میگیرد. از جمله مواردی که کمتر بدان توجه شده است، بررسی پایداری شیروانیهای مشرف به مخزن سدها میباشد. یکی از مهمترین عوامل وقوع ناپایداری در این دامنهها و ایجاد زمین لغزشها، افزایش و کاهش مکرر تراز آب در مخزن سد میباشد. در این تحقیق، پتانسیل وقوع زمین لغزش در تکیهگاه چپ مخزن سد شهید رجایی مازندران مورد بررسی قرار گرفته است. بروز لغزش در این دامنه مشکلات زیادی از جمله تشکیل رسوب کف مخزن و امکان انسداد خروجیهای تحتانی، کاهش درازمدت حجم مفید مخزن و ایجاد خطر برای جاده دسترسی ایجاد میکند. بنابراین بررسی پایداری ضروری به نظر میرسد. برای آنالیز پایداری شیروانیها، روش- های متعددی پیشنهاد شده است. در این تحقیق، تحلیلهای پایداری شیروانی در شرایط مختلف آب در مخزن، افت آب سریع آب در مخزن و شرایط بارگذاری زلزله انجام گرفته است. در هر مورد ضریب اطمینان محاسبه شده با حداقل ضریب اطمینان مجاز مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی :

بررسی پتانسیل زمین لغزش .تکیهگاه چپ مخزن سد شهید رجایی مازندران

 

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بررسی پتانسیل زمین لغزش , تکیهگاه چپ مخزن سد شهید رجایی مازندران ,
:: بازدید از این مطلب : 1816
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر مایل بودن هسته بر رفتار سدهای خاکی بلند با هسته آسفالتی

چکیده
 استفاده از سدهای خاکی با هسته آسفالتی طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش است. این سدها برای نواحی پرباران و سردسیر و همچنین مناطقی که با کمبود خاک رس مواجهاند، بسیار مناسب میباشند. شماره 48 که در سال 99 به چاپ رسیده است، برای سدهای با هسته ICOLD براساس پیشنهاد نشریه آسفالتی که دارای ارتفاع بیش از 06 متر میباشند، در قسمت 2 3 پایینی، هسته قائم و در قسمت 1 3 بالایی، این امر باعث کاهش خطر جدایی خاکریز بالادست از ، ICOLD هسته مایل توصیه شده است. بنابر همان نشریه اثر مایل بودن هسته بر رفتار FLAC 2D هسته در محدوده تاج میشود. در این پژوهش با استفاده از نرمافزار سدهای خاکی با هسته آسفالتی در دو مرحله پایان ساخت و نخستین آبگیری بررسی شده است. بدین منظور 66 و 56 متر، دو نوع پوسته سنگریزهای و شنی، دو نوع ،46 ،06 ، 86 حالت متفاوت شامل پنج ارتفاع 06 پی سنگی و آبرفتی و دو شکل هسته قائم و مایل مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل مرحله پایان ساخت به صورت ساخت مرحلهای و برای سدهای 06 متری با 5 لایه و بقیه سدها با 06 لایه و تحلیل نخستین آبگیری کلیه سدها طی سه مرحله انجام گردید. نتایج حاکی بر آن است که مایل بودن هسته تاثیر مثبتی بر رفتار سد طی این دو مرحله بارگذاری ایجاد نمیکند.

کلمات کلیدی:

سدهای خاکی . هسته آسفالتی . تحلیل تنش کرنش . FLAC 2D 

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , هسته آسفالتی , تحلیل تنش کرنش , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1825
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا

چکیده
امروزه احداث سدهای بزرگ به خصوص سدهای خاکی با توجه به برنامه زمان بندی، مسائل اجرایی، مالی، زمانی و تحریم ها در زمان مشخص میسر نمی باشد. آنالیز حساسیت به عنوان روشی موثر در حین اجرای کار، می تواند بسیاری از این مشکلات را بهبود بخشیده و در کاهش هزینه و زمان اثر بخش باشد. مطمئنا آنچه در احداث سدها حائز اهمیت است تداخل جبهه های کاری و اثربخشی آن ها بر روی یکدیگر است که می توان با مدیریت ارزش و تغییر در الگوی روش های ساخت و انجام آنالیزهای متعدد به این امر دست یافت. به همین منظور در تحقیق حاضر با انجام آنالیز حساسیت در اجرای سیستم دیوار و پرده آببند سد خاکی نرگسی و تبدیل آن به دیوار آببند تا بستر ناتراوا و با توجه به تداخل عملیات اجرایی گذشته و پیش رو، هزینه های کنونی پروژه ثابت و زمان اجرای آن تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نه تنها باعث کاهش هزینه های آتی و زمان اجرای پروژه شده است بلکه باعث افزایش ضریب ایمنی کارگاه در برابر خطرات جانی و مالی ناشی از اجرای طرح ماقبل آن نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . دیوار آببند . پرده آببند . هزینه . زمان

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , دیوار آببند , پرده آببند , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1681
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی برخی مخاطرات زمین شناسی در مسیر تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد


خلاصه
آگاهی از ویژگی های زمین شناسی در هر مطالعه ای منجر به درک درست از شرایط منطقه و احتمال رخداد پدیده های غیر قابل پیش بینی می شود. تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد با طول بیش از 1700 متر و قطر داخلی 7.30 متر در استان کردستان واقع شده است. با توجه به گذر این تونل از میان سنگ های فیلیتی و ماسه سنگی و وجود روباره زیاد، احتمال برخی خطرات زمین شناسی نظیر پتانسیل مچاله شوندگی و انفجار سنگ محتمل تشخیص داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر ابتدا باتوجه به روش های تجربی و نیمه تجربی ارائه شده توسط دانشمندان مختلف پتانسیل مچاله شوندگی در مناطقی که مستعد این پدیده بوده اند ارزیابی شده است. سپس به کمک معیارهای تنش، الاستیک خطی، تنش مماسی و معیار تردی، پتانسیل انفجار سنگ ها در محدوده های از مسیر ارزیابی شده است در انتها با مقایسه خطرات پیش رو، مسیر تونل با توجه به پتانسیل مچاله شوندگی و انفجار سنگ به سه زون تقسیم شده است سپس با توجه به زون بندی صورت گرفته، حداکثر گام مجاز پیش روی در محدوده اول تعیین شده است. این مقدار توسط نرم FLAC 3D افزار 3 متر اعلام شده است.

کلمات کلیدی :

تونل آب بر . نیروگاه تلمبه ذخیره ای . پتانسیل مچاله شوندگی . انفجار سنگ . FLAC 3D  

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل آب بر , نیروگاه تلمبه ذخیره ای , پتانسیل مچاله شوندگی , انفجار سنگ , FLAC 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1823
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در اجرای سازه های هیدرولیکی سدها (مطالعه موردی سد کوچری)

چکیده
 سازه های هیدرولیکی به عنوان یکی از اجزاء اصلی سدها، از آنجایی که دارای دشواری های فراوان و ظرافت های خاص اجرایی می باشند، برنامه ریزی های دقیق مالی، اجرایی و زمانی را نیز طلب می کنند. این مقاله در ابتدا به آنالیز هزینه و درآمد اجرای یک سازه هیدرولیکی واقع در سد کوچری گلپایگان می پردازد. طی بررسی های بعمل آمده، درآمد اجرای یک سازه با احجام 1000 مترمکعب بتن ریزی، 1200 مترمربع قالب بندی و بیش از 100 تن آرماتوربندی، در حدود 4.6 میلیارد ریال و هزینه اجرای آن 4.3 میلیارد ریال برآورد می گردد. همچنین بیشترین هزینه اجرای یک سازه هیدرولیکی مربوط به تهیه مصالح مورد نیاز و از بین مصالح مختلف، مربوط به تهیه میلگرد می باشد. در مرحله بعد تعدادی از راهکارهای بکار گرفته شده در جهت کاهش زمان و هزینه های اجرا اعم از ساخت قالب های خاص در کارگاه، تغییر و اصلاح نقشه های اولیه، بهینه سازی لیستوفرها و ... مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که ساخت قالب سازه های خاص در کارگاه به جای خرید آن، ضمن حفظ کیفیت، صرفه جویی 1 ماهه در زمان و 30 درصدی در هزینه را به دنبال داشته است. همچنین تغییر مقطع بخشی از یک سازه، صرفه جویی 20 روزه در زمان و 80 میلیون ریالی در هزینه را در پی داشت. علاوه بر این، بهینه سازی جداول خم و برش میلگرد تنها برای دو سازه، بیش از 100 میلیون ریال آورد اقتصادی به دنبال داشته است.

کلمات کلیدی :

مهندسی ارزش . سازه های هیدرولیکی . آنالیز هزینه و درآمد . قالب های خاص . سد کوچری

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , سازه های هیدرولیکی , آنالیز هزینه و درآمد , قالب های خاص , سد کوچری ,
:: بازدید از این مطلب : 1580
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهندسی ارزش در پوشش نهایی تونل چالوس با استفاده از بتن الیافی

خلاصه
مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت های یک طرح، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی، شناخته شده است. در واقع مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد. در سالهای اخیر در برخی از طرحهای عمرانی اقداماتی بمنظور کاستن هزینه های اجرایی و کاهش زمان ساخت در راستای مهندسی ارزش صورت گرفته است که با توجه به اینکه کشور ما در حال رشد، توسعه و پیشرفت بوده و در حال حاضر دارای پروژه های عظیم عمرانی می باشد این امر ضروری به نظر می رسد. در همین راستا طرح پوشش نهایی تونل چالوس توسط پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت؛ طی مطالعه مهندسی ارزش و با همکاری شرکت ساختمانی بتن پاش، طرح پوشش تک پوسته ای تونل با استفاده از بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به دلایل ذیل: 1 - افزایش دوام و عمر مفید سازه نسبت به سیستم متداول 2 - افزایش سرعت اجرا بدلیل حذف بخشی از عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی 3 - توجیه اقتصادی طرح 4 - افزایش ظرفیت جذب انرژی بدلیل استفاده از الیاف و قابلیت تحمل بهتر بارهای فوق العاده مانند انفجار و زلزله و حرکات شدید زمین، نشست، روانگرایی، جابجایی گسل و غیره ، نسبت به طرح اولیه و سیستم متداول و سنتی اجرای پوشش نهایی تونل از برتری ویژه ای برخوردار می باشد.

واژه های کلیدی:

مهندسی ارزش . پوشش نهایی تونل . بتن الیافی

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , پوشش نهایی تونل , بتن الیافی ,
:: بازدید از این مطلب : 2607
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک طرح آبرسانی غدیر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

خلاصه
هر نوع توسعه با هر درجهای از کمیت یا کیفیت، آثار زیست محیطی ویژه ای را به دنبال دارد. دخل و تصرف انسان در محیط طبیعی لزوماً به معنای ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط است. تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتاً می تواند توازن های موجود محیط را بر هم زده و زنجیره ای از پیامدهای ناخواسته یا پیش بینی نشده را در بر داشته باشد. طرح آبرسانی غدیر با هدف انتقال آب شرب از مخزن سد دز شهرستانهای شوش، سوسنگرد، اهواز، شادگان، آبادان و خرمشهر، در استان خوزستان آغاز شده است و مانند سایر پروژه های خدماتی و توسعهای در مراحل ساخت و بهره برداری، داری ریسک های احتمالی خواهد و TOPSIS بود. بنابراین در مقاله تلاش شده است با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک تصمیم گیری گروهی ( دلفی) ریسک های حائز اهمیت در فاز ساخت و بهره برداری، SAW شناسایی و اولویت بندی شده تا براساس درجه اهمیت هر ریسک، راهکارهای کاهش، ارائه شود. به این منظور ابتدا با بررسی تشریح فنی پروژه و فعالیت ها و ریز فعالیت های طرح، ریسک های احتمالی در دوران ساخت و بهره بردای مشخص گردید. سپس با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری گروهی ریسک های شناسایی شده غربال گری شده تا ریسک های حائز اهمیت مشخص شوند. نهایتاً به منظور تعیین اولویت هر ریسک از معیارهای شدت، احتمال کشف، احتمال وقوع و درجه اهمیت در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد، جداشدن کانال هوارسان به داخل تونل، خاموش شدن توربین جت هواساز، برق 0 ، در اولویت اول تا چهارم ریسک های / 0 و 829 / 90 ،0/ 947 ،0/ گرفتگی و سقوط ار ارتفاع به ترتیب با 988 حائز اهمیت، شناخته شده اند.

کلمات کلیدی :

ریسک . تصمیم گیری چند معیاره . غدیر . TOPSIS . SAW  

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک , تصمیم گیری چند معیاره , غدیر , TOPSIS , SAW ,
:: بازدید از این مطلب : 2257
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه