<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی (Dogbone) ،با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیر خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی . اتصال استخوانی . اتصال کاهش در جان تیر . چشمه اتصال . تحلیل تاریخچه زمانی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , اتصال استخوانی , اتصال کاهش در جان تیر , چشمه اتصال , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1638
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه عملكرد سيستمهاي RBC متداول و RBC بيودرام در تصفيه فاضلاب محتوي هيدروكينون

 

 

 

کلمات کلیدی :

RBC . بيودرام . هيدروكينون . آروماتيك . COD

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , RBC , بيودرام , هيدروكينون , آروماتيك , COD ,
:: بازدید از این مطلب : 1592
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر اصلاح یک مدل رفتاری با استفاده از مدل سازی عددی

 

 

 

کلمات کلیدی :

پارامتر حالت . مدل رفتاری . آزمایش سانتریفیوژ . پلاستیسیته عمومی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامتر حالت , مدل رفتاری , آزمایش سانتریفیوژ , پلاستیسیته عمومی ,
:: بازدید از این مطلب : 1751
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار ناپايداري استاتيكي شبكه هاي Cable- Strut ،CP متشكل از سيمپلكس هاي مربعيپ

خلاصه
را ميتوان در گروه Cable-Strut زيرمجموعهاي از سازههاي فضاكار مشبك ميباشند. در تعريف كلي سيستمهاي Cable-Strut سيستمهايمتفاوت از سيستمهاي كشبستي ميباشند بطوريكه در اين Cable-Strut سازههاي كشبستي تقسيمبندي كرد، ولي در تعريف دقيقتر سيستمهايسازهها اعضاي فشاري برخلاف سازههاي كشبستي در درون مدول به هم متصل هستند. اگرچه مطالعات زيادي بر روي رفتار غيرخطي سازههايانجام شده است، اما تحقيقات خيلي اندكي براي مشخص كردن رفتار ناپايداري اين سازهها وجود دارد. در اين مقاله رفتار ناپايداري Cable-Strut CP ،Cable-Strut شبكه  متشكل از مدولهاي مربعي، با انجام تحليلهاي خرابي با استفاده از روش عناصر محدود، مورد بررسي قرار ميگيرد. 

كلمات كليدي:

سازههاي فضاكار . سيستم هاي Cable-Strut . رفتار ناپايداري . تراز پيشتنيدگي . مكانيزمهاي بينهايت كوچك.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههاي فضاكار , سيستم هاي Cable-Strut , رفتار ناپايداري , تراز پيشتنيدگي , مكانيزمهاي بينهايت كوچك , ,
:: بازدید از این مطلب : 1593
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استخراج ماتريس سختي ديناميكي تير جدارنازك با مقطع نامتقارن پرشده با مصالح برشي تحت اثر بار محوري

خلاصه
يكي از روشهاي توانمند حل مسائل ارتعاشي در مهندسي سازه، روش ماتريس سختي دقيق ديناميكي است. هدف اين تحقيق، تعيين ماتريسسختي ديناميكي تير جدارنازك با مقطع نامتقارن و پرشده با مصالح برشي كه تحت اثر بار محوري متمركز در دو انتها قرار دارد، ميباشد. لايهخارجي جدارنازك داراي صلبيتهاي خمشي، تابيدگي و سن- ونان ميباشد. هسته برشي فقط داراي صلبيتهاي برشي و سن- ونان بوده وتغييرشكلهاي خمشي جانبي و پيچشي صفر فرض ميگردد. استخراج فركانسهاي طبيعي با استفاده از ماتريس   Wittrick-Williams مقدار غير جبري ميانجامد كه براي حل آن از الگوريتمسختي ديناميكي به يك مساله ويژه استفاده شد.


كلمات كليدي:

تير جدارنازك . ماتريس سختي ديناميكي . مساله ويژه مقدار غيرجبري . ارتعاشات وابسته پيچشي- خمشي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تير جدارنازك , ماتريس سختي ديناميكي , مساله ويژه مقدار غيرجبري , ارتعاشات وابسته پيچشي- خمشي ,
:: بازدید از این مطلب : 1889
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل معادلات دینامیکی سازه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل دینامیکیمعادلات دیفرانسیل کوپه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل دینامیکی , معادلات دیفرانسیل کوپه ,
:: بازدید از این مطلب : 1819
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه اقتصادی قاب های خمشی ویژه همراه با تیر یا خرپا درسیستم سقفِ سازه های اسکلت فلزی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی ویژه . قاب خمشی خرپای ویژه . سازه های اسکلت فلزی  . آیین نامه AISC -05

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی ویژه , قاب خمشی خرپای ویژه , سازه های اسکلت فلزی , آیین نامه AISC -05 ,
:: بازدید از این مطلب : 1760
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي با استفاده از روش هاي مختلف تحلیل لرزه اي سازه ها

خلاصه
مهمترین بحث در طراحی لرزهاي بر اساس سطح عملکرد، توسعه روشهاي ساده و در عین حال دقیق جهت تحلیل و طراحی ساختمانهاي جدید وارزیابی ساختمانهاي موجود در برابر سطوح عملکردي مختلف میباشد. در این تحقیق یکساختمان با سیستم قاب خمشی فولادي در نظر گرفتهشده و عملکرد لرزهاي آن با استفاده از روشهاي مختلف تحلیل لرزهاي مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت مقایسه اي بین روش هاي مختلفتحلیل صورت گرفته و پیشنهادهاي جدیدي در جهت استفاده از روشهاي مذکور و محدودیتها و مزایاي آنها به جامعه مهندسی ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد . تحلیل پوشاور . مودال پوشاور . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی فولادي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل پوشاور , مودال پوشاور , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1517
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد جداره هاي فولادي پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاري پیچشی

خلاصه
جداره هاي فولادي پر شده با بتن سانتریفوژ نوع جدیدي از جداره هاي فولادي پر شده با بتن میباشند که به طور وسیعی مخصوصا در سازه نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرند. در این مطالعه رفتار این اعضا تحت بارگذاري پیچشی مورد بررسی قرار میگیرد. براي مدلسازي عناصراستفاده شده است. به منظور صحت سنجی مدلسازي عناصر محدود، نتایج ANSYS محدود این اعضا و تحلیل آنها از نرمافزار عناصر محدودتحلیلی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که مطابقت خوبی بین نتایج مشاهده میشود. سپس مدل عناصر محدود مذکور براي بررسی رفتار سازهاي این اعضا تحت بارگذاري پیچشی بکار میرود.


کلمات کلیدي :

جدارههاي فولادي پر شده با بتن . بتن سانتریفوژ . بارگذاري پیچشی . تحلیلهاي عناصر محدود غیر خطی 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جدارههاي فولادي پر شده با بتن , بتن سانتریفوژ , بارگذاري پیچشی , تحلیلهاي عناصر محدود غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 2105
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي آزمايشگاهي مدول سختي بعنوان معيار كنترل كيفيت ساخت لايه هاي غيرچسبنده روسازي

خلاصه
با معيار فعلي كنترل كيفيت (PFWD) هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط مدول سختي حاصل از دستگاه افت و خيز سنج ضربه اي قابل حملساخت لايه هاي غيرچسبنده (درصد تراكم) مي باشد.براي اين منظور يك جعبه فلزي با ابعاد معين ساخته شده و داخل آن يك نوع مصالحو چگالي لايه ها از طريق روش مخروط ماسه اندازه PFWD غيرچسبنده در چهار لايه كوبيده شد. سپس مدول سختي هرلايه با استفاده از دستگاهگيري گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه مدول سختي با درصد تراكم همبستگي مناسبي دارد و در اين همبستگي پارامترهاي درصد رطوبت و ضخامت لايه هاي زيرين تأثيرگذار مي باشند.

كلمات كليدي :

درصد تراكم . مدول سختي . كنترل كيفيت ساخت . PFWD

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درصد تراكم , مدول سختي , كنترل كيفيت ساخت , PFWD ,
:: بازدید از این مطلب : 1923
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آبان 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه