<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقایسه ای بین آسیبهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تحت بارگذاری زلزله

امروزه با توجه به پيشرفت در اصول تحليل و طراحي لرزه ای تونلها، بررسي دقيقتر این سازه ها تحت بارگذاریهای دیناميکي به خصوص زلزله از اهميت زیادی برخوردار مي باشد. در این مقاله با درنظر گرفتن مدل دراگرپراگر برای خاک و با توجه به مدلهای رفتاری غيرخطي كه برای مدلسازی بتن در نرم افزار ABAQUS استفاده مي گردد، به بررسي آسيب در پوشش تونل تحت بارگذاری لرزه ای با استفاده از دو مدل رفتاری Concrete Smeared Cracking و Concrete Damage Plasticity پرداخته شده و مقایسه ای بين مدلهای رفتاری پوشش تونل انجام مي گيرد.

کلمات کلیدی:

تونل، مدل آسیب دیده، دینامیکی، تاریخچه زمانی ،ABAQUS

نویسندگان :

محمدرضا مومن زاده  (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

محمدرضا منصوری  (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

آرمین عظیمی نژاد (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , مدل آسیب دیده , دینامیکی , تاریخچه زمانی , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 3294
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی و آنالیز حساسیت هندسی تاثیر ژئوتکستایل بر خاکریز ماسه ای مسلح شده

امروزه تسليح خاک به عنوان راهکاری موثر و قابل اعتماد برای افزایش مقاومت و پایداری توده خاكي به كار گرفته ميشود . این روش در كارهای  مختلفي از سازهای نگهبان سدهای خاكي گرفته تا تثبيت لایه های موجود در زیر پي های سطحي، خاكریز راه و روسازی مورد استفاده قرار ميگيرد . كاربردهای ژئوتکنيکي به مدلهای رفتاری پيشرفته ای برای شبيه سازی رفتار غيرخطي و تابعيت زماني خاكها، نيازمند مي باشد. كليت مي باشد كه بر روی لایه H 2 و ارتفاع b انجام ميگيرد شامل خاكریزی به عرض تاج plaxis مساله مورد تحليل كه به صورت عددی با نرم افزار رس نرم قرار دارد. تسليح كننده بر روی لایه رسي قرار داده مي شود و در نهایت خاكریز بر روی این تسليح كننده اجرا ميشود . ابعاد اوليه مساله بر روی لایه (V:H) مورد تحليل برای آناليز كرنش مسطح، شامل خاكریزی به ارتفاع 6 متر با عرض تاج 9 متر است كه با شيبهای جانبي 2:1 رسي عميق 40 متری ساخته شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسي نتایج حاصل از تحليل اوليه پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از تحقيقات انجام مقایسه ميشوند . سپس، حساسيت سنجي بر روی پارامترهایي نظير شيبهای دو طرف خاكریز، plaxis شده قبلي در این زمينه با نتایج نرم افزار عرض تاج خاكریز و ارتفاع خاكریز صورت مي پذیرد.


کلمات کلیدی:

آنالیز حساسیت، ژئوتکستایل، خاکریز مساسه

نویسندگان :

شهریار طاووسی تفرشی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

محمدرضا نیکومنش (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , ژئوتکستایل , خاکریز مساسه ,
:: بازدید از این مطلب : 3352
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی رفتار شم عها در مجاورت خاکریزها و یا شی بهای واقع بر خاک نرم با در نظر گرفتن ا ر ثخزش

یکی از مسائل ویژه در مهندسی ژئوتکنیک به خصوص در زمینه احداث سازه ها، قرارگرفتن پی در مجاورت یا روی شیروانی های خاکی است.بسیاری از برج های مخابراتی، ساختمان های بلند مرتبه و پل های موجود در مسیر آزادراه ها در نزدیکی شیب های تند قرار گرفته اند که بار آن هابه وسیله پ یهای شمعی تحمل م یشوند. چالشی که اکثر مهندسین در احداث سازه بر روی خاک های نرم با آن برخورد می کنند ، مقدار کرنش ناشی از خزش می باشد.بررسی پدیده خزش در خاک های رسیبر روی شیروانی ها و اثرات این پدیده بر روی شمع هایی که جهت تثبیت شیب ها استفاده شده اند و یا شمع هایی که در مجاورت خاکریزها قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است .در این مقاله پس از بررسی رفتار خزشی خا ن کرم،اثر آن روی خاکریز شی بدار و در نتیجه تأ ر ثی آن روی شمعی که در مجاورت پنجه خاکریز قرار دارد بررسی شده است .نتایج بدست آمده بیانگر آن است شمع هایی که در فاصله نزدی کتری از خاکریز قرار دارند بیشتر تحت تأ ر ثی عوامل موثر در مجاورت خاکریز می باشند.


کلمات کلیدی:

شیب، شمع، خاک نرم، خاکریز، خزش.

نویسندگان :

منا رحمتیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور))

علی نورزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور))

احمدرضا محبوبی اردکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور))

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب , شمع , خاک نرم , خاکریز , خزش ,
:: بازدید از این مطلب : 3526
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تئوری بلوک لغزش نیومارک برای محاسبه تغییرمکان شیروانیهای خاکی

نخستينبارنيومارک در سال 1965 خطوطاصليروشارزیابياستعدادتغييرمکانهایيک شيرواني خاكي تحتاثرزلزلهراتشریحنمود. نيومارک فرض نمود كه رفتار تودهخاكيکهتحتاثرنيرویناشياززلزلهبرروی سطحشکستبهسمتپای ینحركت ميکند ، مشابهيک بلوک صلب ميباشد كهتحتاثریک نيرویخارجي بررویيک سطحشيبدارميلغزد . تئوری نيومارک پایه گروهي از تحليلهای رایج ميباشد كه به عنوان تحليل بر اساس تغييرمکان ماندگار ناميدهميشوند. در این پژوهش به بررسي و مقایسه برخي از روابط مختلف ارائه شده برای محاسبه تغييرمکان شيروانيهای خاكي پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

شیروانی خاکی، تغییرمکان ماندگار، بلوک لغزش نیومارک

نویسندگان :

راحیل ملکی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه یزد)

حسین انتظاری زارچ (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه یزد)

کاظم برخورداری بافقی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی خاکی , تغییرمکان ماندگار , بلوک لغزش نیومارک ,
:: بازدید از این مطلب : 3368
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر انفجار سطحی بر روی تونل متروی مشهد


در این پژوهش با استفاده از نرم افزار FLAC به بررسي تاثير انفجار سطحي بر روی مقطع مشخصي از مسير تونل متروی مشهد پرداخته شده است.در ابتدافرض شده است كه ماده منفجره TNT و جرم آن 100 كيلوگرم ميباشد. همچنين این مقدار ماده منفجره بر روی سطح زمين قرار دارد و انفجار روی سطح زمين رخ ميدهد، سپس با استفاده از روابط موجود قطر گودال ناشي از انفجار و فشار اعمالي به دیواره گودال و سطح زمين محاسبه شده و به مرزهای مدل اعمال شده است. نتایج نشان ميدهند كه در اثر انفجار، تغييرمکانهای قائم و افقي، لنگر خمشي و نيروی محوری در لاینينگ تونل به مقدار قابل توجهي افزایش مييابند، اما تونل پایدار ميماند.

کلمات کلیدی:

انفجار سطحی، تونل متروی مشهد، نرم افزار FLAC ،تحلیل دینامیکی

نویسندگان :

حسین انتظاری زارچ  (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه یزد)

کاظم برخورداری بافقی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد)

حمید مهرنهاد  (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد)

قاسم دهقانی اشکذری (دانشکده آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار سطحی , تونل متروی مشهد , نرم افزار FLAC , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 3661
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده

مناسب ترین روش توسعه پایدار در محيط های شهری استفاده از فضاهای زیرزميني برای كاربردهای مختلف حمل و نقلي و ارتباطي است. عبور تونل از مجاورت و یا عبور مستقيم از زیر سازه های سطحي امری اجتناب ناپذیر است. لذا نشست حاصل از حفاری و اثرات آن بر سازه های سطحي همواره نگراني اصلي طراحان و مسئولان را در فضاهای شهری را شامل مي شود. در صورت تجاوز تغيير مکان ها از حد مجاز، گاه خسارت سنگين مالي به سازه های مجاور وارد مي شود. اقدامات كاهشي زیادی برای كنترل و كاهش نشست در طي ساخت وسازهای زیرزميني استفاده مي شود. یکي از این اقدامات كاهشي مهم، تزریق جبران كننده مي باشد. هدف این مقاله، مدلسازی عددی تزریق جبران كننده جهت كاهش نشست سطح زمين انجام ميشود. شبيه سازیها Plaxis 2D در اثر حفر تونل سطحي ميباشد. شبيه سازی به روش كرنش از پيش مشخص شده با كمک نرم افزار نشان ميدهد كه تزریق جبران كننده تاثير خوبي بر كاهش نشست سطح زمين دارد.


کلمات کلیدی:

تونل سطحی، نشست سطحی، تزریق جبران کننده، شیبه سازی عددی

نویسندگان :

حمید فوجی  (دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران)

سید احسان سیدی حسینینیا (دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سطحی , نشست سطحی , تزریق جبران کننده , شیبه سازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 3319
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثیر هم زمان خرده لاستیک و پلیمر مایع بر پارامترهای مقاومتی خاکهای ماسه ای

این روشها را می توان با توجه به پیشینه تاریخی آنها به دو دسته استفاده از تسلیح کننده ها و تثبیت کننده های سنتی نظیر الیاف گیاهی و آهک وقیر و ... و مصالح و مواد نوین نظیر الیاف و بافته های پلاستیکی و لاستیکی و مواد شیمیایی نظیر انواع پلیمرها و ...نام برد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خصوصیات مهندسی وفیزیکی خاکهای ماسه ای بد دانه بندی شده تثبیت شده با خرده لاستیک و نوعی رزین پلیمرمایع اوره فرمالدئید می باشد.در این وبرش مستقیم ونفوذپذیری انجام گردید،مشخص شدکه افزودن خرده لاستیک (CBR) تحقیق که بر اساس آزمایشات نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا ومقاومت برشی و چسبندگی ماسه شده وبرمیزان نفوذپذیری خاک CBR وپلیمر اوره فرمالدئید، هریک به تنهایی وبصورت هم زمان سبب افزایش مقدار تثبیت شده نیز تاثیر می گذارد؛ ضمن اینکه زاویه اصطکاک داخلی ماسه نیز به میزان کمی افزایش می یابد.قابل ذکر است جهت هریک ازحالات % ترکیب با خرده لاستیک و یا پلیمر و بصورت هم زمان نیز یک میزان درصد اختلاط بهینه وجود دارد که این میزان شامل 15 %خرده لاستیک و 1.1 رزین پلیمر مذکور در این تحقیق بدست آمد.

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک،خرده لاستیک،پلیمرمایع، CBR،مقاومت برشی

نویسندگان :

احمدجلیلی  (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

آرش توتونچی (استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت)

علیرضا باقری (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خرده لاستیک , پلیمرمایع , CBR , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 3309
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تأثير مقدار و پلاستيسيته ريزدانه پلاستيک بر نحوه توليد فشار آب حفرهاي ماسه با استفاده از آزمايشهاي برش ساده تناوبي

در اين تحقق به بررسي تأثير مقدار و پلاستيسيتهريزدانه پلاستيک بر نحوه توليد فشار آب حفرهای ماسهدر بارگذاری تناوبي زهکشي نشده پرداخته وبنتونيت با (

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توليد فشار آب حفرهاي , ماسه , ريزدانه پلاستيک , مقدار ريزدانه , پلاستيسيته بخشريزدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 3890

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی رفتار شمع تحت بار محوری در خاک لایه ای به روش اجزای محدود

از مهم ترین نقش شمع ها، تحمل بار محوری در خاک مي باشد. در سازه هایي با وزن زیاد، خاک دچار نشست هایي بيش از حد شده كه شمع، بار حاصل از وزن سازه را به اعماق خاک با لایه های قوی تر انتقال مي دهد. امروزهعلاوهبرروش هایمتداول تحليلاستاتيکيجهتمحاسبهظرفيتباربریشمع،تحليلشمعباروش هایعددیاجزایمحدودوتفاضلمحدودنيزانجاممي پذیر.د در این مقاله، بررسي رفتار و نشست شمع منفرد در خاک لایه ای تحت بار محوری استاتيکي و هارمونيک توسط نرم افزار اجزای محدود آباكوس مورد بررسي قرار گرفته است و نتایج حاصل با دیگر روش ها مقایسه شده است. نتایج نشان م يدهند كه مدل سازی اجرای محدود به صورت سه بعدی به نتایج سایر محققين بسيار نزدیک است.

کلمات کلیدی:

شمع، بار محوری، خاک لای های، اجزای محدود، آباکوس

نویسندگان :

پویا حسامی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)

امین کشاورز (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

محمد واقفی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , بار محوری , خاک لای های , اجزای محدود , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 3738
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارز ا یبی سلامت شمعها ی بتنی درجاریز با استفاده از روش انتشار موج (مطالعه موردی شمعهای بتنی مجتمع فولاد کاوه بندرعباس)

در پروژه های مهمي كه از پي شمعي استفاده مي شود، آزمایشهای كنترلي پس از اجرای شمع به منظور كنترل كيفيت و اطمينان از صحت شمعهای یک آزمایش مطمئن غيرمخرب و كم هزینه است كه امروزه متداول است. در این )PIT ( اجرا شده، انجام ميشود. آزمایش تعيين سلامت شمع روش میتوان با استفاده از یک چکش نسبتاً كوچک و ایجاد یک موج طولی و انتشار آن در طول شمع در مورد وجود عیب و مکان آن در شمع قضاوت كرد. در پروژه مجتمع فولاد كاوه بندرعباس كه بیش از 3000 شمع بتنی به صورت درجار ز ی اجرا شده است، اغلب شمعهای به وسيله آزمایش تعيين سلامت شمع مورد ارز ا یبی قرار گرفته است. براساس مشاهدات صحرایي و نتایج مطالعات ژئوتکنیک در محدوده طرح رسوبات آبرفتی به ضخامت 2 تا 7 متر و پس از آن سنگ مارن، سلت یستون و ماسهسنگهای سازند آغاجاری قرار دارند. عمق آب ز ر یزمینی در حدود 2 متری سطح زمین ميباشد. نتایج آزمایشهای انجام شده در مجتمع فولاد كاوه نشان میدهد كه طول اكثر شمعها در حد طراحي اجرا شده و از نظر قطر هم با توجه به ویژگيهای لایههای مارني، تغيييرات قابل توجهي دیده نمي شود. بنابر این این آزمایش مي تواند در مراحل اجرای شمع برای كمک به مهندسان و م پیانکاران به منظور كنترل کیفیت و تضمین کیفیت شمعهای بتنی درجار ز ی مورد استفاده قرار گر ید.


کلمات کلیدی:

تست سلامت شمع، آزمایش د نا یمیکی کرنش پایین، شمع بتنی درجاریز، فولاد کاوه جنوب

نویسندگان :

سجاد فرجزاده عسکرآبادتپه (دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی، دانشگاه تهران)

ابراه م ی اصغریکلجاهی (استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد شرکت پژوهش عمران راهوار)

عبدالله سهرابی بد یار (استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تست سلامت شمع , آزمایش د نا یمیکی کرنش پایین , شمع بتنی درجاریز , فولاد کاوه جنوب ,
:: بازدید از این مطلب : 3336
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه