<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر بربلندی و پارامترهای مختلف طرح هندسی بر ایمنی راه ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بربلندی . ایمنی . راه . قوس افقی . خودرو

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بربلندی , ایمنی , راه , قوس افقی , خودرو ,
:: بازدید از این مطلب : 510
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تحلیلی میان سیستم هاي لرزه بر مختلف جهت به سازي لرزه اي سازه هاي فولادي موجود

خلاصه
یکی از مقولههاي مربوط به بهسازي لرزهاي سازههاي موجود، انتخاب مناسبترین ساختار مقاوم میباشد. در مطالعه حاضر، مدلهاي قاب فولاديبا تعداد طبقات مختلف، جهت طراحی اولیه سازه به روش تحلیل استاتیکی معادل منظور شده است. سپس براي حصول سطح عملکردي بالاتر، بهتبیین طرحهاي مناسب پرداخته شده است. همچنین براي سازه قاب خمشی طراحی شده اولیه، ساختارهاي لرزهبر جانبی شامل پانل مهاربنديشورون، پانل مهاربندي همگرا و نیز کاربرد المان ستون زیپر بکار گرفته شده است. براي مدلهاي بهسازي شده، تحلیلهاي دینامیکی غیرخطتاریخچه زمانی تحت رکوردهاي حوزه نزدیک حاوي اثرات فرایند شکست پیشرونده گسل لحاظ شده است. نتایج این پژوهش، نشاندهندهعملکرد مطلوب پانلهاي مهاربندي همگرا نسبت به آرایش مهاربند شورون یا زیپر، با استناد به توزیع یکنواخت تر تغییرشکل نسبی طبقات در ارتفاع ساختمان میباشد. شایان ذکر است که نیاز شکلپذیري براي ارتقاء سطح عملکردي در این سیستمها بطور کلی بالا میباشد.


کلمات کلیدي:

بهسازي لرزه اي . پانل مهاربندي همگرا . پانل مهاربندي شورون . المان ستون زیپر . تحلیل دینامیکی غیرخطی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي لرزه اي , پانل مهاربندي همگرا , پانل مهاربندي شورون , المان ستون زیپر , تحلیل دینامیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 784
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل نیمه فعال لرزه ای ساختمان های آسیب دیده با استفاده از ترکیب پایش سلامت سازه ای با دستگاه داری سختی منفی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دستگاه داری سختی منفی . کنترل نیمه فعال . تضعیف ظاهری . شناسایی آسیب

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دستگاه داری سختی منفی , کنترل نیمه فعال , تضعیف ظاهری , شناسایی آسیب ,
:: بازدید از این مطلب : 949
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی رفتار تکیه گاه های ویسکوالاستیک خط لوله در پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش کاملا مشخصه (full MOC)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ضربه قوچ . اندرکنش سیال سازه . تکیه گاه ویسکوالاستیک . روش کاملا مشخصه

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضربه قوچ , اندرکنش سیال سازه , تکیه گاه ویسکوالاستیک , روش کاملا مشخصه ,
:: بازدید از این مطلب : 509
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قوس فولادی مدفون در خاک . بهینه ی سازی . الگوریتم ژنتیک

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قوس فولادی مدفون در خاک , بهینه ی سازی , الگوریتم ژنتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری و ارائه چارچوب تدوین برنامه شبیه سازی همزمان رویداد کسسته و هیدرولیکی براساس معیارهای تاب آوری

 

 

 

 

کلمات کلیدي:

تابآوري . شبکه توزیع آب شهري . زلزله . زیرساخت . چارچوب تاب آوري

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تابآوري , شبکه توزیع آب شهري , زلزله , زیرساخت , چارچوب تاب آوري ,
:: بازدید از این مطلب : 612
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر پس لرزه بر سازه هاي قاب خمشی فولادي در انواع خاك

 

 

 

 

کلمات کلیدي:

پس لرزه . زلزله اصلی . توالی لرز ه اي . جابجایی نسبی ماندگار . قاب خمشی فولادي

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پس لرزه , زلزله اصلی , توالی لرز ه اي , جابجایی نسبی ماندگار , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 502
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل و دریفت قاب های خمشی فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدي :

همبستگی . پارامترهاي لرزه اي .نزدیک به گسل . قاب خمشی فولادي . تحلیل تاریخچه زمانی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همبستگی , پارامترهاي لرزه اي , نزدیک به گسل , قاب خمشی فولادي , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 588
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تعداد سیکل های آزمایش ذوب و یخبندان آشتو بر روی سنگدانه مورد استفاده در راه سازی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آزمایش ذوب و یخبندان . سنگدانه . استاندارد AASHTO  

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش ذوب و یخبندان , سنگدانه , استاندارد AASHTO ,
:: بازدید از این مطلب : 901
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نتایج تحلیل استاتیکی دو بعدی افزایش ارتفاع در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و تاثیر آن بر نشست سد

خلاصه
در بعضی موارد افزایش ارتفاع سد به منظور افزایش ارتفاع آب و یا افزایش ظرفیت مخزن امري ضروري به نظر میرسد. در این پژوهش سعی شده استابتدا با مدل سازي مدل ساده شده سد اصلی در نرم افزار ژئواستودیو پایداري مدل اصلی و مدل هاي افزایش ارتفاع بررسی شود، سپس با مدل سازي سد اصلی در نرمافزار اجزاي محدود آباکوس نتایج نشست هاي ناشی از پارامترهاي اولیه بررسی و با آنالیز برگشتی مقدار پارامترها نسبت به نتایج ابزار دقیق کالیبره شود، سپسپارامترهاي کالیبره شده در مدل سازي مدل هاي افزایش ارتفاع استفاده شده و نتایج حاصل از آن ها بررسی میشوند.نتایج تحلیل پایداري در حالت هاي پایان ساخت وتحلیل شبه استاتیک، نشان دهنده پایداري مدل اصلی و مدل هاي افزایش ارتفاع میباشد. نتایج مدل اجزاي محدود نشان دهنده افزایش نشست، تنش ها و تغییر شکل در رویه بتنی با افزایش ارتفاع می باشد.

کلمات کلیدی :

CRFD . تحلیل بازگشتی . مدل بتن آسیب دیده . تماس بتن و خاک . افزایش ارتفاع

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

يا هزیرگنس ياهدس رد عافترا شیازفا يدعب ود یکیتاتسا لیلحت جیاتن یسررب:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , CRFD , تحلیل بازگشتی , مدل بتن آسیب دیده , تماس بتن و خاک , افزایش ارتفاع ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1401 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه