<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر (باگاس)

خلاصه
تولید مقدار زیادی از ضایعات کشاورزی در سراسر جهان مشکلات عدیدۀ حمل و دفع آ نها را سبب شده است. از این رو، دفع ایمن ضایعاتکشاورزی به موضوعی چالش برانگیز برای مهندسین تبدیل شده است. به منظور بهبود پارامترهای ژئوتکنیکی خاک روش های مختلف تثبیتمدنظر قرار می گیرد. عدم استفاده از محصولات شیمیایی همچون سیمان، آهک و قیر برای بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک هاو جایگزینکردن آنها با محصولات طبیعی همچون خاکستر تفاله نیشکر )باگاس(، علاوه بر کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده بیرویه ازمحصولات شیمیایی، سبب اقتصادی تر شدن اجرای تثبیت می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماس هایرس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر پرداخته شده است. بدین منظور، آزمایش های حدود اتربرگ، نفوذپذیری و تحکیم بر روی نمونه هایی با6 و 9 درصد خاکستر تفاله نیشکر صورت گرفته است. ه مچنین به منظور بررسی تأثیر هم زمان افزودن آهک و باگاس و نیز تأثیر هم زمان ،36 و 9 درصد باگاس استفاده شده ، 6 و 9 درصد باگاس و نمونه هایی با 3 درصد سیمان و 3 ، سیمان و باگاس از نمونه هایی با 3 درصد آهک و 3است. نتایج مطالعات آزمایشگاهی بیانگر تاثیر خاکستر تفاله نیشکر در بهبود خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار می باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پارامترهای ژئوتکنیکی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پارامترهای ژئوتکنیکی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر , ,
:: بازدید از این مطلب : 1514
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر

 

 

 

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
ثب وب ؾّ دػتشػ ث هىب بًْ ه بٌػت ثشا ػبخت ػبص ضش سٍت اػتمشاس پ بّٖ ثش س خبو بْ ضؼف٘ بٗ هؼئل داس لض مٍ ث ؼْبص ،ٕ تثج ت٘ اكلاح صه ي٘ دس ص شٗ ػبص بّ ه جَ دَ ث ه ظٌ سَ تأه ي٘ پب ذٗاس هغشح ه ثبؿذ. اػتفبد اص ه اَد صائذ وب سٍص دس تثج ت٘ خبن ػلا ثش وب ؾّ
هىلات ص ؼٗت هح غ٘ بًؿ اص اػتفبد ث س تثج ت٘ و ذٌٌ بّ ؿ و٘ ب٘ ػجت ث جْ دَ پبساهتش بّ طئ تَى ىٌ٘ خبن ه ؿ دَ. خبوؼتش تفبل ً٘ىش
و اص خبوؼتش ه اَد صائذ وب سٍص ثذػت ه آ ذٗ، ث ػلت داسا ث دَى ػ ل٘غ٘ ه ت اَ ذً ثبػث ث جْ دَ خ اَف ف ض٘ ىٗ خبن گشدد. دس تحم ك٘ حبضش ث ثشسػ آصهب ٗگب ث جْ دَ پبساهتش بّ همب هٍت ثشؿ خبن هبػ ا سع داس تثج ت٘ ؿذ ثب خبوؼتش تفبل ً٘ىش پشداخت ؿذ اػت. ثذ يٗ ه ظٌ سَ،
9 دسكذ خبوؼتش تفبل ً٘ىش ك سَت گشفت اػت. نّ چ يٌ٘ ث ه ظٌ سَ ثشسػ تأث ش٘ نّ صهبى 6 ، آصهبؾٗ بّ ثشؽ هؼتم ن٘ ثش س وً بّ ثب 3
افض دٍى آ هّ ثبگبع ضً٘ تأث ش٘ نّ صهبى ػ و٘بى ثبگبع اص وً بّ ثب 3 دسكذآ هّ دسكذ بّ هختلف ثبگبع ضً٘ وً بّ ثب 3
دسكذػ و٘بى دسكذ بّ هختلف ثبگبع اػتفبد ؿذ اػت. تًب جٗ هغبلؼبت آصهب ٗگب ًبى د ذٌّ ث جْ دَ پبساوتش بّ همب هٍت ثشؿ خبن هبػ ا سع داس تثج ت٘ ؿذ ثب خبوؼتش تفبل ً٘ىش ه ثبؿذ.
کلمات کلیدی: تثبیت خاک، مقاومت برشی، ماسه رس دار، خاکستر تفاله نیشکر:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر ,
:: بازدید از این مطلب : 2413
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر لیانت های هیدرولیکی برروی خواص ژئوتکنیکی رسوبات لایروبی شده (مطالعه موردی رسوبات لایروبی شده سد آغ چای)

 

 

 

کلمات کلیدی :

رسوبات لایروبی شده . تثبیت . سیمان و میکروسیلیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رسوبات لایروبی شده , تثبیت , سیمان و میکروسیلیس ,
:: بازدید از این مطلب : 1671
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی (مطالعه موردی خاک شهرک صنعتی خوی)

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک های سیلتی . تثبیت . آهک و میکروسیلیس

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک های سیلتی , تثبیت , آهک و میکروسیلیس ,
:: بازدید از این مطلب : 2483
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر سیمان و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی (مطالعه موردی خاک شهرک صنعتی خوی)

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک های سیلتی . تثبیت . سیمان و میکروسیلیس

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک های سیلتی , تثبیت , سیمان و میکروسیلیس ,
:: بازدید از این مطلب : 1895
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ژئوتكستايل و ماسه

خلاصه
مسلح سازي خاك با ژئوتكستايل كاربردهاي گسترده اي در مهندسي ژئوتكنيك و همچنين راهسازي يافته است. عملكرد مهندسي خاكريزها،ديوارهاي نگهبان و نيز شيرواني هاي مسلح شده با ژئوتكستايل به عامل هاي فراواني مانند هندسه سازه، ويژگي هاي خاك و مسلح كننده(ژئوتكستايل) و رفتار سطح مشترك خاك-مسلح كننده وابسته است. در اين ميان، درك واقعگرايانه از رفتار سطح مشترك ميان خاك وژئوتكستايل مي تواند در طراحي ايمن و اقتصادي بسيار تاثيرگذار باشد. در اين مقاله با اصلاح دستگاه برشيمستقيم، رفتارهاي مقاومتي و تغييرشكلي سطح مشترك دو گونه خاك ماسه اي و يك ژئوتكستايل بافته فراهم در بازار داخلي بررسي شده است. همزمان، رفتار ماسه ها به تنهايي ونيز رفتار سطح مشترك ماسه و صفحه زبر فولادي نيز در شرايط مشابه براي نوع خاك، تراز تنش و تراكم خاك بررسي شده است. سرانجام، مقاديرزاويه اصطكاك اوج و نهايي و همچنين زاويه اتساع بيشينه بدستآمده براي خاك، سطح مشترك ماسه و ژئوتكستايل و سطح مشترك ماسه وفولاد زبر به ازاي مقادير مختلف تراكم خاك و تنش قائم مقايسه شده اند.


كلمات كليدي:

ژئوتكستايل . اتساع . زاويه اصطكاك داخلي . ماسه . آزمايش برش مستقيم .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكستايل , اتساع , زاويه اصطكاك داخلي , ماسه , آزمايش برش مستقيم , ,
:: بازدید از این مطلب : 1868
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي حالت بحراني خاك هاي با دانه بندي دوگانه به روش اجزاي مجزا

خلاصه
يافته هاي تجربي تاثير قابل توجه وجود فاز ريزدانه بر پارامترهاي حالت بحراني خاك هاي با دانه بندي دوگانه مانند ماسه هاي لاي دار را در شرايطزهكشي نشده نشان داده اند. با اين وجود، به دليل زمانبر بودن انجام آزمايش هاي زهكشي شده، تاثير وجود ريزدانه بر پارامترهاي حالت بحرانخاك هاي با دانه بندي دوگانه به خوبي شناخته نشده است. توانمندي بالاي روش اجزاي مجزا موجب كاربرد گسترده آن در شبيه سازي رفتارخاك هاي دانه اي در سال هاي اخير شده است. در اين مقاله، با انجام مجموعه گسترده اي از آزمايش هاي عددي سه محوري زهكشي شده بهروش اجزاي مجزا، نشان داده شده است كه افزايش ريزدانه در محيط هاي دانه اي دوگانه موجب كاهش نسبت تخلخل حالت بحراني مي گردد،اما تاثيري بر نسبت تنش حالت بحراني ندارد.


كلمات كليدي:

درشت دانه . ريز دانه . خط حالت بحراني . اتساع . نسبت تخلخل .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درشت دانه , ريز دانه , خط حالت بحراني , اتساع , نسبت تخلخل , ,
:: بازدید از این مطلب : 1909
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد ضخامت سطح مشترك ماسه و فولاد بر پايه مفهوم حالت بحراني

خلاصه
كاركرد بسياري از سازه هاي ژئوتكنيكي مانند شمع ها، سازه هاي خاك مسلح و ديوارهاي نگهبان به رفتار لايه بسيار نازكي از خاك كه در تماسبا رويه سازه قرار دارد، وابسته است. يافته هاي تجربي اخير نشان داده اند كه در اين لايه تمركز شديد كرنش رخ مي دهد و خاك در جابجايي هايبه نسبت كوچك به حالت بحراني مي رسد. در اين مقاله، مجموعه آزمايش هاي گسترده اي بر سطح مشترك يك خاك ماسه اي و فولاد زبر بهمنظور برآورد ضخامت سطح مشترك يك ماسه تيز گوشه ريز و فولاد زبر بكار برده شده است. نشان داده شده است كه با كاربرد ضخامت سطحمشترك و خط حالت بحراني برآورد شده در يك مدل رفتاري، مي توان رفتار نمونه هاي مختلف سطح مشترك ماسه بررسي شده و فولاد زبر را به خوبي شبيه سازي نمود.


كلمات كليدي:

حالت بحراني . اتساع . آزمايش برش مستقيم . مدل رفتاري 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حالت بحراني , اتساع , آزمايش برش مستقيم , مدل رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 2006
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر کاربردهای روش اختلاط عميق جهت بهسازی خاک

خلاصه
روش اختلاط عمیق خاک از آغاز دهه 0691 به عنوان یکی از روش های سریع و مؤثر در بهسازی خاک در کشورهای مختلف مورد استفاده قرارگرفته است .عبارت اختلاط عمیق خاک به روشی اطلاق می شود که در آن مواد تثبیت کننده ای نظیر سیمان یا آهك با استفاده از یك حفار بامحور توخالی بصورت مکانیکی با خاک مخلوط می گردند. فرآیند اختلاط خاک موجب تولید ستون های یکنواختی با قطر ثابت از خاک ودوغاب می گردد. با همپوشانی این ستونها قبل از گیرش کامل، دیوارهای پیوسته ای زیر سطح زمین قابل احداث می باشند. از مزایای عمده اینروش میتوان به سرعت بالای اجرا، افزایش ظرفیت باربری خاک، بهبود پارامترهای مقاومتی خاک ، جلوگیری از حرکت های جانبی در شیب هانظیر زمین لغزش و کنترل نشست زیر سازه ها اشاره کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا مروری بر جدیدترین کاربردهای رایج تکنیك بهسازی خاک بوسیله اختلاط عمیق داشته باشد که اجرای آن در بسیاری از پروژه های عمرانی در ایران می تواند مفید باشد.


کلمات کلیدی:

اختلاط عمیق . بهسازی خاک . ستون های سیمانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط عمیق , بهسازی خاک , ستون های سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 2217
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر دیواره آب بند و پتوی رسی بر تراوش و گرادیان هیدرولیکی در سدهای خاکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای خاکی . تراوش . گرادیان هیدرولیکی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , تراوش , گرادیان هیدرولیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 2449
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 فروردين 1397 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه