<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر مجاورت پیها بر امپدانس سیستم خاک  پی در فونداسیون های نواری

مجاورت فونداسيون سازه ها از واقعيات موجود در مناطق مسکوني شهری است. این همجواری موجب تغيير عملکرد لرزه ای هر فونداسيون نسبت به حالت حضور انفرادی مي شود. این در حاليست كه در اغلب مطالعات انجام شده در زمينه اندركنش خاک  سازه، اثرات مجاورت مورد توجه قرار نمي گيرد. همچنين تحقيقات انجام شده در زمينه اثر همجواری، بدليل پيچيدگي موضوع، عموما محدود به حالات خاص بوده و در این حوزه نياز مبرمي به تحقيق جهت دستيابي به راه حل های جامع احساس مي شود. در این مقاله سعي شده تا اثر اندركنشي مجاورت پيهای مدفون و سطحي با استفاده از نرمافزار المان محدود آباكوس مورد بررسي قرار گيرد. در این راستا اثر همجواری فونداسيون ها بر مولفههای حقيقي(سختي) و موهومي (ميرایي) تابع امپدانس فونداسيون در حالت دو بعدی، به صورت نمودارهایي ارائه شده كه در آن نتایج مولفههای امپدانس دو پي مجاور نسبت به حالت انفرادی فونداسيون نرمال شده است. با در دست داشتن نتایج ارائه شده، مي توان امپدانس فونداسيون های منفرد متداول را به امپدانس در قالب گروه فونداسيون تبدیل نمود. در ادامه حساسيت نتایج نسبت به پارامترهایي از جمله هندسه پي، فاصله پيها از یکدیگر، عمق مدفون پي و نحوه قرارگيری پيها مورد بررسي قرار گرفته و به صورت نمودارهایي ارائه شده است، كه  نتایج نشاندهنده اثر پذیری مولفه های امپدانس پي با تغييرات این پارامترهاست.


کلمات کلیدی:

اندرکنش خاک  سازه، امپدانس، فونداسیون مجاور، نرمافزار آباکوس.

نویسندگان :

حسین جهانخواه (استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله)

پوران فلاحزاده فراشاهی (دانشجوی دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک سازه , امپدانس , فونداسیون مجاور , نرمافزار آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 4090
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر انعطاف پذیری بستر بر شتاب افتادگی بلوک های صلب لاغر تحت بارگذاری رایکر

هنگام زلزله های شدید، سازه های لاغر با داشتن فونداسيون سطحي ممکن است بر اثر افزایش لنگر واژگوني دچار برخاستگي یکطرفه از سطح زمين شوند. این پدیده در مورد برخي تجهيزات نيمه صلب صنعتي نيز مشاهده شده است. در طول ساليان اخير مطالعات متعددی جهت تعيين اثر بر خاستگي فونداسيون بر پاسخ غير خطي سازه های لاغر خصوصا در قالب بلوک های صلب انجام شده است. این مطالعات عموماً جهت تعيين ماكزیمم شتاب افتادگي تحت سيکل های سينوس و كسينوس و موج رایکر با استفاده از روش تحليلي بوده و مطالعات جامعي از اثر انعطاف پذیری بستر بر ماكزیمم شتاب افتادگي ارائه نشده است. برخاستگي فونداسيون از روی بستر مي تواند منجر به تغيير پاسخ های سازه گردد. در این تحقيق ماكزیمم شتاب افتادگي بلوک صلب لاغر تحت سيکل هایي با پریود مختلف به صورت عددی محاسبه و در قالب نمودار ارائه شده است. در همين راستا اثر چگالي بلوک برای بستر انعطاف پذیر بررسي شده است. تحليل ها با استفاده از نرم افزار آباكوس انجام شده است و اثرات غير خطي هندسي و اندركنش بلوک صلب و بستر نيز در نظر گرفته شده است . نتایج حاكي از آن است كه در نظر گيری انعظاف پذیر بستر منجر به تغيير پاسخ و ماكزیيم شتاب افتادگي مي گردد.


کلمات کلیدی:

اندرکنش غیر خطی خاک سازه، بلوک صلب، برخاستگی فونداسیون از بستر، انعطاف پذیری بستر

نویسندگان :

حسین جهان خواه (استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

سجَاد محمّدی ماشمیانی (دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش غیر خطی خاک سازه , بلوک صلب , برخاستگی فونداسیون از بستر , انعطاف پذیری بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 3396
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی ظرفیت باربری شمع در خاکهای ماسه ای بابلسر با استفاده از آزمایشات بارگذاری شمع

تعيين ظرفيت باربری پي ها با توجه به عدم قطعيت های موجود در محيط خاک، یکي از چالشهای مهم مهندسي پي ميباشد. طراحي شمع برای هر پروژه معمولا بر اساس پارامترهای ژئوتکنيکي خاک و با استفاده از روابط تجربي موجود صورت ميگيرد. برای تعيين ظرفيت باربری دقيق شمع انجام آزمایشات بارگذاری لازم است. مطالعه حاضر به بررسي ظرفيت باربری شمع در خاكهای ماسه ای محدوده یک برج مسکوني 99 طبقه در شهر بابلسر ميپردازد. به منظور دستيابي به پارامترهای ژئوتکنيکي لازم جهت طراحي شمع، تعداد  گمانه 01 متری حفر شده و آزمایشات فيزیکي و مکانيکي بر روی نمونه های خاک انجام پذیرفته است. بررسيها نشان داده كه لایههای 1  متری واقع است. بر اساس روابط تجربي / زیرسطحي از نوع ماسهای بوده و تا اعماق 11 متری دانسيته خاک كم تا متوسط ميباشد. آب زیرزميني هم در عمق 0 تا 0  متر و طول 11 متر حدود 071 تن بر آورده شده است. / موجود، ظرفيت باربری شمعهای بتني درجا به قطر 0 متر و طول 11 متر حدود 001 تن و برای شمعهای به قطر 9 برای بررسي دقيقتر ظرفيت باربری مجاز شمع، تعداد 0 شمع بتني آزمایشي به قطر 0 متر و به عمقهای 90 و 11 متر اجرا شده و تحت آزمایشات بارگذاری فشاری تا مرحله گسيختگي قرار گرفتند. ظرفيت باربری حداكثر بدست آمده از آزمایشات بارگذاری بر روی شمع های آزمایشي به طول 90 متر 701 تا 001 تن و برای شمعهای به طول 11 متری 011 تا 911 تن ميباشد. بر اساس نتایج آزمایشات بارگذاری، ظرفيت باربری مجاز شمعها اصلاح شده و طول و قطر همه 010 شمع بتني پروژه بازنگری شده است.


کلمات کلیدی:

آزمایش بارگذاری شمع، خاکهای ماسهای، بابلسر

نویسندگان :

مصطفی نجفی تیره شبانکاره (دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی واحد علوم و تحقیقات البرز و شرکت ارسا ساختمان)

ابراهیم اصغری کلجاهی (استادیار دانشگاه تبریز و مشاور عالی شرکت پژوهش عمران راهوار)

علی سلگی (استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش بارگذاری شمع , خاکهای ماسهای , بابلسر ,
:: بازدید از این مطلب : 3140
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روش اجزاء محدود سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری لرزه ای پی سطحی روی خاک های لایه لایه

در تحقيق حاضر، روش محاسبه ظرفيت باربری لرزه ای پي های سطحي به روش اجزای محدود سه بعدی، برای خاک های لایه لایه همين طور در حضور آب زیرزميني گسترش داده شده و نتایج با روش ها و تحقيقات صورت گرفته در این زمينه مورد مقایسه قرار گرفته است. در تحقيق حاضر برنامه مورد نظر قادر است برای حالات مختلف خاک لایه لایه با پارامترهای مقاومت برشي مختلف و همين طور خاک های مختلف دانه ای و یا چسبنده تخميني از ظرفيت باربری لرزه ای پي سطحي ارائه دهد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری،پی سطحی،اجزای محدود سه بعدی،خاک های لایه لایه،اب زیر زمینی

نویسندگان :

مرتضی جیریایی شراهی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم)

سید مجتبی موسوی اوریمی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی سطحی , اجزای محدود سه بعدی , خاک های لایه لایه , اب زیر زمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 3196
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهسازی خاک با ستونهای خرده سنگی و برخی کاربردهای آن

با توجه به گسترش روز افزون جمعيت و در نتيجه رشد چشمگير ساخت و ساز در شرایط مختلف زمين، نياز به استفاده از بستر مناسب جهت احداث سازهها، لزوم بهسازی بستر خاكي اهميت پيدا ميكند. در ميان روشهای مختلف در زمينه بهسازی خاک بستر از جمله تزریق در خاک، مسلح كردن خاک، ریزشمعها، تراكم و پيش بارگذاری و ...، روش احداث ستونهای خرده سنگي، روشي سازگار با محيط زیست و در جهت كاهش آلودگيهای زیست محيطي، صوتي و ... بوده و از اهميت به سزایي برخوردار است. امروزه استفاده از ستونهای خرده سنگي به منظور بهسازی خاک بستر جهت احداث سازهها، روشي مفيد و هماهنگ با محيط زیست است، كه علاوه بر بهبود ظرفيت باربری خاک محل، سبب زهکشي به ویژه در زمينهای سست با نشست پذیری زیاد و زمينهای رسي شده و كاهش نشست را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این اجرای این ستونها سبب كاهش پتانسل روانگرایي در خاکهای ماسهای نيز ميگردد. در این مقاله به معرفي ستونهای خرده سنگي، موارد كاربرد، مزیتها و نحوه طرح و اجرای آنها پرداخته ميشود و در انتها به بررسي سه مطالعه موردی از طرح و اجرای این ستونها كه شامل كنترل ظرفيت باربری و نشست بستر رسي در پروژهای واقع در شهر نيشابور قبل و بعد از اجرای ستونهای خرده سنگي، كاهش ن شستهای نامتقارن بستر كوله خاک مسلح در نواحي شمال ایران با استفاده از اجرای این ستونها و لزوم استفاده از این روش به منظور بهسازی خاک منطقه در پروژهای در شهر كرمان ميباشند، پرداخته ميشود.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک، زهکشی، ستون خرده سنگی، ظرفیت باربری، نشست.

نویسندگان :

ندا افشارکاوه (دانشآموخته کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

کامبیز بهنیا (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , زهکشی , ستون خرده سنگی , ظرفیت باربری , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 3880
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تخمین شاخص بار نقطه ای سنگ با استفاده از آزمایش جدید بار نقطه ای لبه سنگ

یکي از مهمترین و كاربردیترین آزمایشها جهت تخمين غير مستقيم مقاومت فشاری تکمحوری، آزمایش شاخص بار نقطه ای ميباشد كه اكنون به عنوان آزمایشي آسان و در عين حال پر اهميت برای طبقه بندی مقاومتي سنگها و نيز تخمين زدن مقاومت فشاری و كششي آنها به خوبي شناخته شده است. در تحقيق حاضر، آزمایش شاخص بار نقطه ای با آزمایش جدید بار نقطه ای لبه كه در آن با اعمال بار نقطه ای در نزدیکي لبه نمونه های مکعبي سنگ، نمونه دچار شکستگي در لبه ميشود، مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور آزمایش های زیادی بر روی نمونه های مختلف سنگ انجام شده است. با استفاده از روش رگرسيون خطي، ارتباط نتایج حاصل از آزمایش شاخص بار نقطهای و بار نقطهای لبه مورد
ارزیابي قرار گرفته است. مقایسه نتایج بدست آمده نشان دهنده تطابق خوب آزمایش های مذكور با یکدیگر است.


کلمات کلیدی:

مقاومت فشاری تکمحوری، آزمایش شاخص بار نقطه ای، بار نقطه ای لبه

نویسندگان :

مسعود پلاسی (استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران)

میلاد رضایی (دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری تکمحوری , آزمایش شاخص بار نقطه ای , بار نقطه ای لبه ,
:: بازدید از این مطلب : 3137
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

کاربرد آزمایش بار نقطه ای لبه برای ارزیابی غیر مستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ

مقاومت فشاری تکمحوری سنگ اصليترین پارامتر مقاومتي سنگ به شمار ميرود. از آنجا كه انجام آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری وقت و هزینهبر بوده و همچنين تهيه نمونه استاندارد برای انجام آن به خصوص از ستگهای درزهدار و ضعيف امری است دشوار و گاهي غيرممکن، امروزه روشهای غيرمستقيم تخمين این پارارمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکي از این روشها آزمایش جدید بار نقطهای لبه ميباشد. در این آزمایش با اعمال بار نقطهای به نزدیک لبه نمونههای مکعبي سنگ، نمونه دچار شکست در لبه ميشود و از روی مقدار نيروی بدست آمده مقاومت فشاری تکمحوره تخمين زده ميشود. بدین منظور آزمایشهای زیادی بر روی نمونههای مختلف سنگ انجام شده است. در انتها با تحليل نتایج آزمایشها رابطهای بين مقاومت بار نقطهای لبه سنگ و مقاومت فشاری تکمحوره و همچنين مدولهای الاستيسته حاصل از آزمایشهای مذكور ارایه ميشود.


کلمات کلیدی:

مقاومت فشاری تکمحوری، آزمایش بار نقطهای لبه، مدول الاستیسیته

نویسندگان :

مسعود پلاسی (استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران)

میلاد رضایی (دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری تکمحوری , آزمایش بار نقطهای لبه , مدول الاستیسیته ,
:: بازدید از این مطلب : 3133
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تخمین مقاومت بارنقطه ای سنگ با استفاده از آزمایش نفوذ میخ

آزمایش مقاومت بار نقطه ای 0 ، آزمایشي شاخص برای طبقه بندی مصالح سنگي است كه به دليل سادگي آزمایش، سادگي آماده سازی نمونه و امکان انجام آن در محل به عنوان روشي ارزان و كارامد برای تخمين مقاومت فشاری و كششي سنگها محسوب ميشود. این آزمایش قابل انجام برروی نمونه ها با شکلهای مختلف ازجمله استوانه ای، بلوكي،كروی، دیسکي و كلوخه ای ميباشد ولي اشکال بزرگ این روش حساسيت نتایج نسبت به شکل و اندازه نمونه ها است. در تحقيق حاضر آزمایشي معرفي ميگردد كه با كوبيدن ميخ در سنگ با انرژی مشخص و اندازه گيری مقدار نفوذ آن، مقاومت بار نقطه ای تخمين زده ميشود. در انتها با تحليل نتایج آزمایشها رابطه ای بين مقدار نفوذ ميخ 2 و مقاومت بار نقطه ای ارائه ميشود.


كلمات كليدي:

مقاومت بار نقطه اي، نفوذ ميخ

نویسندگان :

مسعود پلاسي (استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تهران)

محمد حسين حريري (دانشجوي كارشناسي ارشد گرايش خاك و پي، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت بار نقطه اي , نفوذ ميخ ,
:: بازدید از این مطلب : 3358
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

معرفي رابطه بين مقدار نفوذ ميخ در سنگ و مقاومت فشاري تك محوري

مقاومت فشاری تک محوری 0 سنگ به طور گسترده در طبقهبندی و توصيف توده سنگها استفاده ميشود. بر اساس استانداردهای پيشنهاد شده، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری به نمونههایي با كيفيت بالا نياز دارد كه این عامل سبب پرهزینه و زمانبر شدن این آزمایش ميشود . از این رو طي سالهای گذشته تلاشهای فراواني صورت گرفته است تا روشهایي برای تخمين غير مستقيم مقاومت فشاری تک محوری سنگ توسعه بيابند. در مطالعه حاضر آزمایشي معرفي ميشود كه با كوبيدن ميخ فولادی در سنگ با انرژی مشخص و اندازهگيری مقدار نفوذ آن، مقاومت فشاری تک محوری تخمين زده ميشود. به همين منظور مجموعاً 001 عدد آزمایش مقاومت فشاری و نفوذ ميخ برروی نمونههای مختلف سنگ و
ملات انجام شده است. در انتها با تحليل نتایج آزمایشها رابطهای بين مقدار نفوذ ميخ 0 و مقاومت فشاری تک محوری ارائه شده است كه بالا بودن ضریب رگرسيون این رابطه نشاندهنده دقت خوب آزمایش نفوذ ميخ در تخمين مقاومت فشاری تکمحوری ميباشد. همچنين كمتر بودن ضرایب پراكندگي نتایج آزمایش نفوذ ميخ نسبت به مقاومت فشاری بيانگر تکرارپذیری بيشتر آزمایش نفوذ ميخ ميباشد


كلمات كليدي:

مقاومت فشاري تک محوري، نفوذ ميخ، روشهاي تخمين غير مستقيم

نویسندگان :

مسعود پلاسي (استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تهران)

محمد حسين حريري (دانشجوي كارشناسي ارشد گرايش خاك و پي، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاري تک محوري , نفوذ ميخ , روشهاي تخمين غير مستقيم ,
:: بازدید از این مطلب : 3355
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

حدود مجاز جابجایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی

احتمال خرابي و آسيب به سازههای مجاور محدوده گودبرداری همواره بعنوان یک مسئله چالش برانگيز در طول پایدارسازی دیوار گودبرداریهای عميق با روش "ميخکوبي" مطرح بوده است . منشأ این خرابيها عمدتاً جابجایيهای ایجاد شده در دیوارهای گود با پيشرفت گودبرداری معرفي ميگردد. در این پژوهش سعي گردیده است با تکيه بر 01 مطالعه موردی و 11 تحليل عددی سهبعدی كاليبره شده ، به ارائه حدود مجاز جابجایي دیوار ميخکوبي شده با توجه به احتمال آسيب به سازههای مصالح بنایي واقع در مجاورت گود پرداخته گردد. نتایج این پژوهش ارائه دهنده سطوح خرابي سازههای مجاور گود تحت مقادیر مختلف جابجایي ميباشد. سطوح خرابي پيشنهادی دراین مقاله، نشان دهنده "ميزان خرابي" محتمل درسازههای مجاور دیوارهای ميخکوبي شده، باتوجه به "فاصله سازه" از دیوار گود و حداكثر مقادیر "جابجایي افقي" دیواره گود و با در نظر گرفتن اثرات عمق گود و نوع خاک ميباشد.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، میخکوبی، حدود مجاز جابجایی، سطوح خرابی

نویسندگان :

ابراهیم نعیمی فر (دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

شهابالدین یثربی (دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , میخکوبی , حدود مجاز جابجایی , سطوح خرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 3273
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه