<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت بر روي ضخامت بال و جان تیرورق با جان کنگرهاي با توجه به ظرفیت پس از کمانش ورقهاي بال و جان

خلاصه
در تیرهاي با ارتفاع مقطع نسبتاَ زیاد مسئله کمانش ورق جان تیر بسیار محتمل بوده و از اهمیت زیادي برخوردار است، لذا براي به تعویق انداختن وقوع این پدیده جان تیر را با سخت کنندههاي افقی و قائم تقویت میکنند. این تقویتکنندهها باعث افزایش وزن تیر میشوند. استفاده از تیرورقهاي با جان کنگرهاي علاوه بر اینکه مقاومت کمانشی را افزایش میدهد، استفاده از سختکنندهها را نیز به حداقل میرساند. نکته حائز اهمیت در مورد تیرورقهاي با ارتفاع زیاد، رفتار تیر (مقاومت و باربري ) پس از کمانش ورقهاي بال و جان میباشد. میزان این مقاومت و باربري با کم و زیاد شدن ضخامت ورق بال و جان و یا ارتفاع و عرض مقطع تغییر خواهد کرد. در این تحقیق حساسیت یک تیرورق ساده و یک تیرورق با جان کنگرهاي در برابر تغییر در ضخامت بال و جان مورد ارزیابی قرار گرفته و با هم مقایسه گردیدهاند. بدین منظور هریک از این دو تیپ تیرورق تحت شرایط تکیهگاهی و شرایط بارگذاري مشابه قرار گرفته و نمودارهاي بار-تغییرمکان براي آنها ترسیم شده است؛ سپس ضخامت ورق بال و یا جان در هر تیپ تغییر داده شده و نمودارهاي بار- تغییرمکان با توجه به این تغییرات ترسیم شدهاند. در نهایت حساسیت مقاومت و باربري تیرورقها نسبت به تغییرات ضخامت بال و جان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این روند براي شرایط تکیهگاهی متفاوت و همچنین تیر ورقهاي با دهانههاي مختلف نیز تکرار شده است. نتایج گرفته شدهنشان میدهد که تیرورقهاي با جان کنگرهاي  نسبت به کم شدن ضخامت جان حساسیت کمتري در مقایسه با تیرورقهاي ساده دارند.


کلمات کلیدي:

تیرورق، جان موج دار، فولاد، حساسیت، کمان

نویسندگان :

حسین کلاهی ، علیرضا ریاست

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیرورق , جان موج دار , فولاد , حساسیت , کمان ,
:: بازدید از این مطلب : 2853
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ضرورت معماري پایدار در ایران

خلاصه:
با توجه به رشد بسیار زیاد جمعیت جهان و گذر آن از مرز هفت میلیارد نفر، میزان مصرف انرژي به شدت افزایش یافته، به طوري که ادعا شده که میزان انرژي مصرف شده در طول سال هاي 1970 تا 2000 برابر با انرژي مصرف شده از ابتداي پیدایش بشر تا سال 1970 بود، با توجه به این شدت استفاده از منابع انرژي و افزایش بی سابقه ي آلودگی هاي زیست محیطی به ویژه افزایش گازهاي گلخانه اي در سال هاي اخیر، و هشدار دانشمندان در مورد این مسئله، مقوله ي توسعه پایدار از دهه ي 80 میلادي مطرح گردید. یکی از مهمترین بخش هاي توسعه ي پایدار بحث معماري پایدار می باشد به این دلیل که بیش از نیمی از گازهاي گلخانه اي ایجاد شده در جهان توسط خانه هاي مسکونی ایجاد می شود با توجه به این موضوع که میزان گازهاي گلخانه اي تولید شده در خانه هاي مسکونی کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه یافته بیشتر است ، ضرورت توجه به امر پایداري در زمینه معماري نمایان می گردد. نرخ شهر نشینی در کشورهاي توسعه یافته برابر با 74 % و نرخ شهر نشینی کشورهاي در حال توسعه برابر با 44 % است، اما نرخشهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه بسیار بالا است به طوري که انتظار می رود جمعیت شهر نشین کشورهاي در حال توسعه در سال 2050 در حدود 70 % جمعیت جهان باشد که این خود نماینگر نیاز این جمعیت عظیم به خانه ي مسکونی می باشد. کشور ما ایران نیز بی نصیب از این افزایش نیاز نخواهد بود، در این مقاله ابتدا به دلایل افزایش نیاز به مسکن در ایران پرداخته خواهد شد، سپس به اهمیت معماري پایدار می پردازیم، همچنین با معرفی چند عامل مهم در رسیدن به معماري پایدار، سعی در ارائه پیشنهادهایی جهت هر چه پایدار کردن معماري کشورمان داریم.


کلمات کلیدي :

توسعه پایدار، معماري پایدار، افزایش جمعیت

نویسندگان :

سیاوش جمالی ، منوچهر داداش زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توسعه پایدار , معماري پایدار , افزایش جمعیت ,
:: بازدید از این مطلب : 2591
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برداشت ماسه از دریاي خزر

خلاصه
به دلیل محدودیت در برداشت مصالح از معادن و در برخی موارد دور بودن معادن از مسیرهاي جدیدالاحداث ارتباطی، در صورتی که بتوانیم از منابع و معادن موجود و نزدیک به محل کارخانه ها و پروژه ها مصالح مورد نیاز را برداشت نماییم، می توانیم شاهد کاهش چشمگیري در هزینه هاي تمام شده و مدت زمان اجراي پروژه ها باشیم . در این تحقیق به بررسی برداشت ماسه از کف دریا در سایر کشورها پرداخته شده است و در ادامه این موضوع پیشنهادي طرح شده است که آیا امکان برداشت ماسه از کف دریاي خزر نیز وجود دارد و اینکه چه طرح مناسبی را می توان براي این منطقه پیشنهاد کرد.

کلمات کلیدی :

برداشت ماسه از دریاي خزر

نویسندگان :

سبحان ا.. علیپور لیمایی

 

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برداشت ماسه از دریاي خزر ,
:: بازدید از این مطلب : 2918
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آموزش معماري پایدار در جوامع در حال توسعه

خلاصه
در دوران گسترش مصرف گرایی و رشد فزاینده جمعیت ، صداي بی رمق معماري پایدار هر روز ضعیف و ضعیف تر به گوش میرسد. با وجود اینکه بسیاري از دانشکده هاي معماري در جهت پاسخگویی به نگرانیهاي زیست- محیطی و یا همسویی با جریان روز معماري، ناگزیر از ارائه مباحث یا درسهایی در زمینه معماري پایدار هستند، آموزش این رویکرد معماري همچنان با موانعی روبروست. موانعی چون؛ هویت مبهم آن ، سکون جامعه آموزشی، تجربیات عملی محدود، تمایل جامعه به پیروي از شیوه هاي متعارف و فقدان الگوهاي مهیج پایدار که نظر عموم را از شیوه هاي ناپایدار معماري به خود جلب کند. نوشتار حاضر که بر پایه مطالعات کتابخانه اي و مشاهدات میدانی تهیه شده است، پس از بیان مشکلات و موانع در دو سطح درون و بیرون جوامع آموزشی ، به این نتیجه می رسد که شکوفایی معماري پایدار منوط به بازنگري در برنامه ریزي تحصیلی ، آگاهی فنی و عمومی وبالاتر از همه ، تجدیدنظري متهورانه در اولویتهاي زندگی اجتماعی ماست.


کلمات کلیدي:

آموزش، معماري پایدار، جامعه، محیط زیس

نویسندگان :

سید محمد سقراطی ، سیده معصومه ضیایی ضیابري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آموزش , معماري پایدار , جامعه , محیط زیس ,
:: بازدید از این مطلب : 2664
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک و مشخصات هسته و پی آبرفتی بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی

خلاصه
استفاده از بتن پلاستیک براي ساخت دیوار آب بند یکی از راه هاي کاهش و کنترل تراوش آب می باشد. مشخصات دیوار آب بند در پی آبرفتی باید به گونه اي باشد که با مح یط اطراف سازگاري مناسبی در برابر نیروهاي اعمالی داشته باشد. نفوذپذیري کم و داشتن رفتار پلاست یک و انعطاف پذیري بالا از خواص ا ین نوع بتن می باشد. در برخی از پروژه ها ي سد ساز ي به علت تسریع در اجراي سد، پیمانکار قصد دارد ابتدا خاکریزي سد خاکی را انجام دهد و سپس از تراز مورد نظر، د یوار آب بند بتن پلاستیک را از درون هسته رسی تا آبرفت و سنگ بستر اجرا نماید. با توجه به آن که سرعت اجراي خاکریزي می تواند بالا باشد، هر چه عمق خاکر یزي بی شتر باشد، اجرا ي پروژه تسر یع می شود اما اولاً وقت ی ارتفاع د ی وار آب بند افزا یش م ی یابد، می تواند در ق یمت آن تاثیر گذارد و ثان یاً وجود ی ک المان نسبتاً بلند و صلب تر از مصالح رس ی در هسته سد ممکن است به ا یجاد خطرات ی برا ي سد منجر شود . بررسی شده است و در آن اثر تغییرات عوامل مختلفی همچون عمق نفوذ PLAXIS در این مطالعه، این مساله به کمک نرم افزار دیوار آب بند به داخل هسته سد و مشخصه ها ي مقاومت ی مصالح هسته رسی و پی آبرفتی مورد بررس ی قرار م ی گی رد. هدف اصل ی، مطالعه اثر این عوامل در تشکیل نقاط پلاستیک در بدنه و پی سد خاکی و بررسی محل نقاط پلاستیک (ناحیه خمیري) می باشد.


کلمات کلیدي:

سد خاکی با هسته رسی، بتن پلاستیک، دیوار آب بند، روش اجزاي محدود، ناحیه خمیر

نویسندگان :

محمدرضا شعاعی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی با هسته رسی , بتن پلاستیک , دیوار آب بند , روش اجزاي محدود , ناحیه خمیر ,
:: بازدید از این مطلب : 2495
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر مشخصات دیوار آب بند بتن پلاستیک بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی

خلاصه
استفاده از بتن پلاستیک براي ساخت دیوار آب بند یکی از راه هاي کاهش و کنترل تراوش آب می باشد. مشخصات دیوار آب بند در پی آبرفتی باید به گونه اي باشد که با مح یط اطراف سازگاري مناسبی در برابر نیروهاي اعمالی داشته باشد. نفوذپذیري کم و داشتن رفتار پلاستیک و انعطاف پذیري بالا از خواص این نوع بتن می باشد. در این مطالعه، اثر تغییرات عوامل مختلفی همچون بین اطراف دیوار آب بند و (Interface) مشخصه ها ي مقاومتی مصالح بتنی دیوار آب بند و ویژگی هاي المان فصل مشترك مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی، مطالعه اثر این عوامل در تشکیل PLAXIS خاك احاطه کننده آن به کمک نرم افزار نقاط پلاستیک در بدنه و پی سد خاکی و بررسی محل نقاط پلاستیک (ناحیه خمیري) می باشد.


کلمات کلیدي:

سد خاکی با هسته رسی، بتن پلاستیک، دیوار آب بند، المان فصل مشترك، ناحیه خمیر

نویسندگان :

محمدرضا شعاعی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی با هسته رسی , بتن پلاستیک , دیوار آب بند , المان فصل مشترك , ناحیه خمیر ,
:: بازدید از این مطلب : 2421
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پایدار ساختمان هاي مسکونی شهر رشت با رویکرد ایجاد تهویه طبیعی

خلاصه
در اقلیم معتدل که خصوصیت بارز آن اعتدال دما، رطوبت زیاد هوا و بارش هاي طولانی است، مسکن پس از رفع نیاز اولیه، یعنی سرپناه و مأمن و جلوگیري از شداید طبیعت، حتی الامکان باید رطوبت زیادتر از حد آسایش انسان را دور نماید. یعنی بنا باید به طریقی رطوبت هواي اطراف بدن انسان را کاهش دهد و امکان تعریق و تبخیر سطح پوست و در نتیجه کاهش دماي بدن را مهیا سازد. راحت ترین راه دستیابی به این امر، ایجاد کوران در بنا و دفع هواي مرطوب توسط باد است. براي آنکه در یک ساختمان بتوانیم میزان هواي تازه را در تمام طول سال در حد مطلوب حفظ کنیم، وجود تهویه امري ضروري به نظر می رسد. براساس محاسبات انجام شده، مصرف سوخت ساختمان هایی که به طور طبیعی تهویه می شوند تقریباً یک دوم ساختمان هایی است که به طور مکانیکی تهویه می گردند یا از سیستم تهویه مطبوع استفاده می کنند. از این نظر، می توان به ضرورت ایجاد کوران در ساختمان پی برد. بخش مسکن بیشترین استفاده کننده انرژي به حساب می آید، از آنجا که امروزه بیش ترین ساخت و ساز مسکن به شکل آپارتمان می باشد و روند رو به رشدي نیز در این زمینه شاهد هستیم ضروري است ایجاد کوران در این فضا ها مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. هدف از این مقاله، بررسی روش هاي ایجاد کوران و تهویه طبیعی در ساختمان هاي ساخته شده در مناطق معتدل و مرطوب می باشد. در همین راستا عوامل معماري این ساختمان ها به تفکیک بررسی و راه کارهایی براي طراحی اقلیمی این عوامل ارائه می گردد و به طوري که نقشی در ایجاد کوران در این فضا داشته باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و تحلیلی بوده و جمع آوري اطلاعات با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه اي و مطالب علمی برگرفته از تجارب اجرایی انجام شده و سایت هاي معتبر و مرتبط علمی می باشد.


کلمات کلیدي:

تهویه طبیعی، کوران، عوامل معماري، اقلیم معتد

نویسندگان :

زهرا امان پور ، بابک حسنی لیچائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تهویه طبیعی , کوران , عوامل معماري , اقلیم معتد ,
:: بازدید از این مطلب : 2632
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکار ها و مراحل ایمن سازي پدافند غیر عامل در نیروگاهها

خلاصه
با توجه به اینکه حفظ و تامین انرژي برق جهت برقراري فعالیت در تمام مراکز مهم امري بسیار ضروریمیباشد، لزا حفظ و نگهداري نیروگاههاي تولید و شبکه توزیع کننده برق در هنگام وقوع حملات جنگی موضوع غیر قابل اجتناب می باشد. همانطور که در جنگ 33 روزه لبنان دیده شد در روزهاي اولیه دشمن اقدام به منهدم کردن نیروگاهها نمود. بنابراین اینطور می توان استنباط کردکه شبکه توزیع برق و بخصوص نیروگاههاي تولید کننده برق یکی از اهداف اولیه در زمان وقوع جنگ می باشد.در این مقاله با توجه به ضریب اهمیت هر نیروگاه و میزان خطر احتمالی حملات جنگی براي هر نیروگاه به بررسی طبقه بندي و مراحل تجهیز پدافند غیر عامل در نیروگاهها پرداخته شده است.


کلمات کلیدي:

پدافند غیر عامل – نیروگاه – ایمن ساز

نویسندگان :

ام البنین آراسته خوشبین ، فاطمه پرسادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافند غیر عامل , نیروگاه , ایمن ساز ,
:: بازدید از این مطلب : 2708
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی چند هدفی چیدمان سیستم مهاربندي براي یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک

خلاصه
در برخورد با مسائل مهندسی معمولا با چند تابع هدف مواجه هستیم که لازم است به صورت همزمان بهینه شوند. ، این دسته از مسائل را مسائل بهینهسازي چند هدفی ١ مینامیمدر این تحقیق الگوریتم ژنتیک براي بهینهسازي چند هدفی بر روي سیستم مهاربندي همگرا به کار میرود. نتایج (drift) و جابه جائی طبقه (uplift) حاصل از بهینهسازي چند هدفی موقعیت سیستم مهاربندي به منظور کاهش وزن و کاهش نیروي بالا کشنده آخر در یک مدل 5 طبقه به عنوان نمونه در مقابل بار اعمالی مشخص ارائه گردیده و منحنیهاي پارتو براي توابع هدف ترسیم میشود.


کلمات کلیدي:

سیستم مهار بندي, الگوریتم ژنتیک,مهاربندي ضربدري,تغییر مکان جانبی,چیدمان بهینه،منحنی پارتو

نویسندگان :

ام البنین آراسته خوش بین ، حامد احمدي مقدم

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم مهار بندي , الگوریتم ژنتیک , مهاربندي ضربدري , تغییر مکان جانبی , چیدمان بهینه , منحنی پارتو ,
:: بازدید از این مطلب : 2216
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طبیعت، الگوي طراحی سازه و معماري

خلاصه
در این نوشتار طبیعت به عنوان بستر اصلی ایجاد اثر و نیز زمینه اي موثر در فرایند ایجاد الگوواره و شکل گیري اثر، مطالعه شده و امکان بهره گیري از راهبردهاي آن در ایجاد و طراحی ساختار معماري همساز با سازه بررسی می گردد. از آنجا که در فرایند ایجاد اثرمعماري، طراحی همگن و همزمان سازه و معماري همواره نتیجه اي شگرف در طراحی یک اثر معماري داشته است، طراحان معماري و سازه در تلاش براي تجمیع ملاحظات معمارانه و سازه اي به روشها و ایده هاي متفاوتی دست یازیده اند که طبیعت منبعی ویژه براي ارائه ایده هایی کارآمد در این زمینه بوده است. ساختار طبیعت در پاسخگویی به هریک از مقوله هاي طراحی معماري و سازه الگوهایی بی نظیر بدست می دهند که به کارگیري آنها می تواند در ایجاد نتایجی بهینه موثر واقع شود. مسئله مورد بحث در این مجال بررسی پیامد هاي تفکیک معماري و سازه در فرایند طراحی اثر و تبیین رویکردي جدید مبتنی بر مطالعه طبیعت می باشد. با مطالعه کوششهاي به عمل آمده توسط معماران می توان نگاهی موشکافانه را بدین صورت تدقیق نمود که : چگونه طبیعت و بهره گیري از راهبردهاي آن به نوعی همسازي معماري و سازه می انجامدو ساختار به اثري هنري مبدل می گردد.


کلمات کلیدي:

طبیعت ، ساختارهاي طبیعی، اثر معماري، همسازي معماري و ساز

نویسندگان :

بهرنگ دریاي لعل ، ریحانه حوصله دار صابر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبیعت , ساختارهاي طبیعی , اثر معماري , همسازي معماري , ساز ,
:: بازدید از این مطلب : 2568
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه