<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روشی نوین جهت تعیین قابلیت حفاری با استفاده از شاخص زمین شناسی GSI در فهرست بهاي واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه (مطالعه موردی جاده های جایگزین سد داریان استان کردستان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

قابلیت حفاری . GSI . فهرست بها . خاکبرداری

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت حفاری , GSI , فهرست بها , خاکبرداری ,
:: بازدید از این مطلب : 699
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تأثیر تغییرات پیشبینی نشده زمین شناسی بر راندمان حفاري و عملکرد ماشینآلات نیمه مکانیزه (مطالعه موردي: تونل مترو کرمانشاه)

 

 

 


واژه هاي کلیدي:

مطالعات ژئوتکنیکی . نیمه مکانیزه . رودهدر . راندمان حفاري . استهلاك

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مطالعات ژئوتکنیکی , نیمه مکانیزه , رودهدر , راندمان حفاري , استهلاك ,
:: بازدید از این مطلب : 982
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با مقایسه روش عددي و داده هاي ابزاربندي تونل آرش اسفندیار تهران

 

 

 

 


واژه هاي کلیدي:

تونل هاي شهري . بهینه سازي پارامترهاي ژئومکانیکی خاك . مدلسازي عددي . تحلیل برگشتی

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل هاي شهري , بهینه سازي پارامترهاي ژئومکانیکی خاك , مدلسازي عددي , تحلیل برگشتی ,
:: بازدید از این مطلب : 807
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بکارگیری مشاهدات میدانی رفتار سنجی و مدل سازی عددی در تحلیل اندرکنش تونل و ترانشه و ناپایداری آن مطالعه موردی تونل 11 آزادراه تهران شمال

 

 

 

واژه هاي کلیدي:

اندرکنش تونل ترانشه . ناپایداري . رفتارسنجی . پرتال تونل . تاندون . بهسازي

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش تونل ترانشه , ناپایداري , رفتارسنجی , پرتال تونل , تاندون , بهسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 682
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط بین پارامترهای عملیاتی TBM و مقادیر نشست سطحی در پروژه توسعه جنوبی خط 6 متروي تهران

چکیده
پروژه توسعه جنوبی خط 6 متروي تهران شامل یک خط تونل با قطر 9,19 متر و طول حدود 6,2 کیلومتر می باشد که در حال اجرااست. با توجه به عبور بخشی از تونل از زیر بافت مسکونی، کنترل مقادیر نشست از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور کنترلنشست و کاهش خطرات آسیب هاي احتمالی سازه اي، نشست سنجی دقیق سطحی و کنترل ویژه پارامترهاي حفاري در این پروژهطرح ریزي شد. هدف از این مقاله ارائه نتایج بررسی تحلیلهاي انجام شده بر پایه مقادیر نشست سطحی ثبت شده در قطعه قبل ازبافت مسکونی براي به کارگیري آنها در کنترل پارامترهاي ماشین بوده است. در این زمینه، پارامترهايعملکرد ماشین حفاري ازگزارش هاي لاگ دستگاه استخراج و با نتایج نشست حداکثر سطحی بر روي محور تونل مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه سه پارامتر فشار تزریق، فشار سینه کار، و خورند تزریق از مهم ترین پارامترهاي کنترل کننده نشست سطحی می باشند. در اینزمینه کنترل فشار سینه کار بر اساس نسبت آن به مقدار روباره در کنترل نشست، نقش به سزایی دارد.

کلمات کلیدی :

EPBTBM . نشست سطحی . فشار سینه کار . خورند تزریق . فشار تزریق

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPBTBM , نشست سطحی , فشار سینه کار , خورند تزریق , فشار تزریق ,
:: بازدید از این مطلب : 913
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد دستگاه حفاری مکانیزه Open Mode TBM  EPB در شرایط زمین شناسی مختلف و بهینه سازي پارامترهاي حفاري ماشین

چکیده
1+ در این مطالعه به بررسی عملکرد دستگاه حفاري مکانیزه تونل قطعه 1 پروژه انتقال آب کانیسیب، در محدوده کیلومتراژ 353,55 پرداخته شده است. در بخش نخست دستگاه حفاري مکانیزه و پروفیل زمینشناسی مسیر تونل قطعه 1 معرفی شده، + الی 084,6سپس پارامترهاي طراحی و اپراتوري که شناخت آنها در مطالعات مربوط به وضعیت ماشین بسیار حائز اهمیت بوده، بررسی شدهاست. در ادامه با توجه به خصوصیات زمین شناسی و ژئومکانیکی سنگ هاي دربرگیرنده مسیر تونل عملکرد دستگاه حفاري شامل نرخنفوذ، ضریب بهرهوري و نرخ پیشروي مورد تحلیل قرارگرفته است. در نهایت محدوده بهینه پارامترهاي اپراتوري دستگاه جهت افزایش راندمان و کاهش استهلاك در سازند هاي پیشرو مسیر تونل، مشخص گردید است.


واژه هاي کلیدي:

دستگاه حفاري مکانیزه . عملکرد . بهینه سازي . پارامترهاي حفاری

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دستگاه حفاري مکانیزه , عملکرد , بهینه سازي , پارامترهاي حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 817
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی میزان بهره وری ماشین حفاری تونل (EPBM) خط 2 متروي اصفهان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماشین حفاری مکانیزه EPBM . ضریب بهره وری . روش مونت کارلو

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین حفاری مکانیزه EPBM , ضریب بهره وری , روش مونت کارلو ,
:: بازدید از این مطلب : 1652
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایداری سازی تونل شماره 10 به محور قزوین رشت انزلی در بخش ریزشی با بکارگیري فورپولینگ

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل عددی . فورپولینگ . Plaxis . تونل . اصلاح سازه نگهبان 

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , فورپولینگ , Plaxis , تونل , اصلاح سازه نگهبان ,
:: بازدید از این مطلب : 686
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی درزه های طولی پوشش سگمنتی تونل ها

چکیده
در این پژوهش پوشش سگمنتی تونل خط 6 مترو تهران با حضور فیزیکی درزههاي سگمنتی (روش مستقیم) شبیهسازي شده است.در بیشتر مطالعات پیشین تأثیر سگمنتی بودن تونلها با استفاده از ضرایبی بصورت غیرمستقیم در نظر گرفته شده و یا پوشش کاملاًیکپارچه شبیهسازي شده است. در حالی که امروزه براي طراحی بهینه سازههاي بتنی زیرزمینی و مطالعات مدل شکست و آسیب اینگونه سازهها باید طراحی بسیار دقیقی صورت پذیرد. در این مقاله پوشش سگمنتی تونل خط 6 مترو تهران با استفاده از المان تیربصورت دو بعدي شبیهسازي شده و درزههاي طولی نیز با استفاده از المان فنر دورانی با تعریف صلبیت دورانی معین ایجاد گردید.استفاده شده است. براي ایجاد رفتار اتصالات سگمنتی از زبان برنامه نویسی FLAC 2D براي شبیهسازي از نرمافزار تفاضل محدودفیش در نرم افزار استفاده شد. نتایج نشان میدهند که وجود درزههاي طولی باعث کاهش مقدار ممان خمشی توزیع یافته در سازه1 تن متر از / تونل شده و نیروهاي محوري و برشی چندان تغییري نمیکنند. به طوري که در پوشش یکپارچه ممان خمشی حدود 7ممان خمشی در پوششسگمنتی بیشتر میباشد. کانتور نشست سطحی (جابجائی قائم) تونل در مدل عددي پوشش سگمنتی مقداربسیار ناچیزي از مدل عددي پوشش یکپارچه بیشتر میباشد. در کل پوشش سگمنتی میتواند باعث بهینهسازي ابعادي در پوشش تونل با توجه به منحنی اندرکنش ممان- نیروي محوري گردد و براي این امر نیاز به مطالعات گسترده و جامع میباشد.

واژه هاي کلیدي:

درزه هاي طولی . پوشش سگمنتی تونل . شبیه سازي سگمنت . صلبیت دورانی . FLAC 2D  

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درزه هاي طولی , پوشش سگمنتی تونل , شبیه سازي سگمنت , صلبیت دورانی , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 863
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تهیه الگوریتم براي ارزیابی جابه جایی قاب هاي نگهداري به روش المان محدود با برنامه نویسی شی ءگرا

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش عددی . روش المان محدود . تحلیل پایداری . برنامه نویسی شی ءگرا

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش عددی , روش المان محدود , تحلیل پایداری , برنامه نویسی شی ءگرا ,
:: بازدید از این مطلب : 782
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 مهر 1401 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه