<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار مکانیکی سنگدانه ها تحت شرایط فشاری تک محوری محصور شده از طریق شبیه سازی با بتن پودری واکنش پذیر

 

 

 

کلمات کلیدی :

سنگدانه . بتن پودری واکنش پذیر . فاکتورشکست . منحنی تنش کرنش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگدانه , بتن پودری واکنش پذیر , فاکتورشکست , منحنی تنش کرنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1547
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای تاثیر تراز مخزن بر پایداری شیروانی جناح راست مخزن سد قلعه چای

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . سدقلعه چای . تحلیل لرزه ای . تاثیر ترازمخزن . روش مجزا شده

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
دس ػال 1389 پغ اص یک د سٍ آتگیشی تخلی هخضى ػذ، ؿ اَ ذّی هث یٌ تش تاصكؼالی یک صهیيلضؽ تضسگ قذیوی دس خ اٌح ساػت ػذ قلؼ چِای ػدثیش ها ذّ ؿذ اػت. پغ اص ایي س یٍذاد، طی هطالؼاتی تاثیش تشاص آب هخضى تش ایي صهیيلضؽ، تحت ؿشایط اػتاتیکی ؿث اِػتاتیکی ه سَد تشسػی قشاس گشكت اػت. تا ت خَ ت صلضل خِیض ت دَى ه طٌق ػاختگا ػذ، تشسػی لشص اُی تاثیش تشاص هخضى تش پایذاسی صهیيلضؽ اًهثشد ضش سٍی اػت. دس تحقیق حاضش تشسػی تاثیش ػطح آب هخضى تش
پایذاسی صهیيلضؽ، تحت تاسگزاسی دی اٌهیکی ه سَد هطالؼ قشاس گشكت اػت. دس ایي هطالؼ ،ِ تشای تذػت آ سٍدى ضشایة اطوی اٌى لشص اُی ؿیش اٍیً اص س ؽٍ هدضاؿذُ 5
اػتلاد ؿذ اػت. تًایح تشسػی اّ حاکی اص آى اػت ک تا اكضایؾ تشاص آب هخضى، ضشیة اطوی اٌى دی اٌهیکی ؿیش اٍیً کا ؾّ هییاتذ دس ك سَت ت حذاکثش سػیذى
تشاص آب هخضى ػذ، خطش اًپایذاسی دی اٌهیکی ؿیش اٍیً هزک سَ تؼیاس صیاد خ اَ ذّ ت دَ.دس اًْیت ضشایة اطوی اٌى تذػت آهذ اص تحلیل دی اٌهیکی تا ضشایة اطوی اٌى
اػتاتیکی ؿث اِػتاتیکی هقایؼ ؿذ اػت.
کلمات کلیذی: زمیهلغسش، سذ قلع چٍای، تحلیل لرز اٌی، تاثیر تراز مخسن، ريش مجسا ضذ .ٌ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , سدقلعه چای , تحلیل لرزه ای , تاثیر ترازمخزن , روش مجزا شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1149
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل دینامیکی شیروانی

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . سد قلعه چای . تحلیل دینامیکی . مدول برشی . میرایی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , سد قلعه چای , تحلیل دینامیکی , مدول برشی , میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1006
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بهسازی شده به روش بیولوژیک

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . روش بیولوژیک . تحلیل پایداری . شیروانی های خاکی . تعادل حدی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
تثجیت خبن ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه اص خ ّٕٝ سٚؽ ٞبی ٛ٘ی ثٟؼبصی خبن اػت وٝ دس آ ثب ثٟشٜ یٌشی اص ثبوتشی ٞب خٛاف ٟٔٙذػی خبن ثٟجٛد
یٔ یبثذ. اػبع ای سٚؽ ثش جٔٙبی ٞیذسٚ یِض اٚسٜ ٚ تىی سػٛة وشثٙبت و ؼّی اػت وٝ ػجت اتلب دا ٝ٘ ٞبی خبن ثٝ یىذی شٍ یٔ ؿٛد. دس ای تحمیك ثٝ ؼٔشفی وبسثشدی ٛ٘ی اص خبن ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه دس پبیذاسػبصی ؿیشٚای٘ ٞبی خبوی پشداختٝ ؿذٜ اػت. تح یّ پبیذاسی ؿیشٚا یٟ٘بی خبوی ثٝ سٚؽ تؼبد حذی ثب اػتفبدٜ اص ش٘ افضاس Slope/w كٛست شٌفتٝ اػت. ت٘بیح حبك حبوی اص افضایؾ ضشیت
اط یٕٙب پبیذاسی ؿیت ثب افضایؾ ػ كٕ ثٟؼبصی ٚ افضایؾ تؼذاد لایٝ ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ یٔ ثبؿذ.
کلمبت کلیذی: ث سُبزی خبک، ريش ثی لً شًیک، تحلیل پبیذاری، ضیرياوی بَی خبکی، تعبدل حذی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , روش بیولوژیک , تحلیل پایداری , شیروانی های خاکی , تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی اثر دانه بندی و سرعت حرکت مصالح دانه ای بر پدیده جداشدگی

خلاصه
مصالح دانهای کاربردهای فراوانی در ساخت وسازهای عمرانی دارند که از آن میان میتوان به کاربرد آنها در روسازی راهها، ساخت بتن وآسفالت و فیلتر سدها اشاره کرد. یکی از مشکلاتی که در استفاده از مصالح دانهای ظاهر میشود مسئله جداشدگی مصالح است که به نحوچشمگیری بر عملکرد آنها تاثیر گذار است. بطور کلی تمایل مصالح دانهای به جداشدن و قرارگرفتن در لایههای مختلف به دلیل تفاوت درمشخصههای فیزیکی را جداشدگی مینامند. همانطور که عنوان شد اختلاف در خواص فیزیکی اجزای تشکیل دهنده مصالح دانهای باعث میشودزمانیکه اینگونه مصالح تحت یک فرایند اختلاط یا جابهجایی قرارگیرند، ذرات از یکدیگر جدا شوند. برای جداشدگی مصالح دانهای مکانیزمهایمختلفی تشخیص داده شدهاند و شاخص شناسایی متفاوتی برای این پدیده تعریف شدهاست. در این مقاله سعی شدهکه از طریق انجام یکسریازمایش توسط یک سامانه ساده با ایجاد تغییرات در سرعت حرکت ذرات، اثر این تغییر سرعت در پدیده جداشدگی مصالح دانهای مورد بررسیقرار گیرد. نتایج حاصل از آزمایشها بیانگر اثر افزایش سرعت مصالح بر کاهش جداشدگی میباشد که بوسیله شاخص جداشدگی بصورت کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

جداشدگی . مصالح دانه ای . مطالعه آزمایشگاهی . ویژگی مصالح

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداشدگی , مصالح دانه ای , مطالعه آزمایشگاهی , ویژگی مصالح ,
:: بازدید از این مطلب : 1100
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع ها با لحاظ اندرکنش خاک و شمع با استفاده از روش گوه کرنش

 

 

 

کلمات کلیدی :

منحنی p-v . تحلیل شمع . بارجانبی . مدول عکس العمل بستر . گوه کرنشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحنی p-v , تحلیل شمع , بارجانبی , مدول عکس العمل بستر , گوه کرنشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1184
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ظرفیت بیرون کشیدن انکرها در خاک های دانه ای

خلاصه
طی سی سال گذشته محققین بسیاری روش های تقریبی را برای برآورد ظرفیت بیرون کشیدن انکرهای خاکی ارائه کرده اند. طرح های جدید نیزمانند اکثر مطالعات گذشته که بطور تجربی بنا شده اند، بر اساس تجربه گرایی می باشند. جالب اینکه تحلیل های عددی معدودی، برای تعیینظرفیت نهایی بیرون کشیدن انکرها انجام شده اند. این مقاله نتایج حاصل از برآورد عددی دقیق ظرفیت نهایی انکرهای صفحه ای افقی و عمودیدر خاک های دانه ای را ارائه می دهد. مقادیر دقیق با استفاده از دو رویکرد عددی بدست آمده اند که براساس فرمول بندی المان محدود قضیه های حد پایین و بالای تحلیل محدود می باشند. برآورد عددی عامل گسیختگی نیز با استفاده از جایگزینی المان محدود، بمنظور مقایسه، بدستآمده است. نتایج براساس شکل و طرح های مختلف مقاومت خاک در قالب عوامل شکست ارائه شده و با راه حل های تجربی و عددی موجود مقایسه می شوند.


کلمات کلیدي:

انکر . ظرفیت بیرون کشیدن . عناصر محدود . آنالیز محدود . ماسه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انکر , ظرفیت بیرون کشیدن , عناصر محدود , آنالیز محدود , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 2064
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت بیرون کشیدن بلوک انکر در ماسه اشباع نشده

ها به کار می رود . این مقاله به بررسی تاثیر رطوبت ) یا درجه اشباع ( بر ظرفیتبیرون کشیدگی انکر بلوکی قرار گرفته در ماسه با سه درجه رطوبت متفاوت می پردازد . روش به کار رفته شامل کار عملی و محاسبات تحلیلی0 متر صورت / می باشد . کار عملی شامل آزمایش بیرون کشیدگی است که در آزمایشگاه بر روی انکرهای بلوکی بتنی درون ماسه در عمق 515/2 متری × 0/6× 0/ می گیرد . ماسه با استفاده از یک روش ته نشینی برای حصول اطمینان از تراکم یکدست و تجدید پذیر در جعبه ای با ابعاد 8ته نشین می شود. مواد به کار رفته با توجه به خواص شان مشخص شدند و تجهیزات به کار رفته پیش از استفاده تنظیم شدند . بار و جابجایی هایافقی و عمودی مربوط به آن ثبت شد، علاوه بر این مشاهدات و بررسی های مجازی بر روی بدنه خاک فروریخته انجام شده است. نتایج تجربی با محاسبات تحلیلی ) با استفاده از تئوری های Ranking , Coulomb , log spiral ( مقایسه شدند. تاثیر سه بعدی نیز بررسی می شود.


کلمات کلیدي:

بلوک انکر . بیرون کشیدگی . ماسه . جابجایی افقی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بلوک انکر , بیرون کشیدگی , ماسه , جابجایی افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 1304
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی ظرفیت باربری پی حلقوی بر روی خاک های دانه ای و حباب های تنش زیر آن

چکیده
در این تحقیق به مدلسازی عددی پی حلقوی با استفاده از نرمافزار FLAC 2D پرداخته شده است. خاک دانهای است و از معیار موهر کولمب وقانون جریانغیرهمراه پیروی میکند. در مطالعهی حاضر ضریب ظرفیت باربری ) ɣʹN ( پی حلقوی محاسبه و ارائه شده است که نسبت به سایرکارهای تئوری از تحقیقات پیشین تطابق بیشتری با مطالعات آزمایشگاهی دارد. همچنین در این مطالعه به بررسی حبابهای تنش زیر پی حلقویپرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهدکه برخلاف سایر پی ها، با افزایش عمق، لزوما مقدار ) q: تنش در عمق مورد نظر و oq: تنش زیر پی( کاهش نمییابد، و حتی در بخشهایی از زیر پی، این نسبت افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

پی حلقوی . ظرفیت باربری . حباب تنش . Flac 2D . مدلسازی عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی حلقوی , ظرفیت باربری , حباب تنش , Flac 2D , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1463
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ازمایشگاهی فشار محرک پشت دیوار حائل در حالت حرکت انتقالی با در نظر گرفتن تاثیر عرض دیوار

چکیده
سازه های حائل خاک نظیر دیوارهای حائل و سازه های نگهبان که برای حفاظت شیروانی های خاکی مورد استفاده قرار می گیرند تحت تأثیرفشارهای رانشی خاک قرار دارند. معمولاً برای تحلیل فشار جانبی خاک روی دیوار حائل از تئوری حالات حدی خمیری کولمب و رانکیناستفاده میشود . در این تئوریها توزیع تنش و خط گسیختگی در پشت دیوار به صورت خطی در نظر گرفته شده است، همچنین شرایط تنش درنظر گرفته شده حالت کرنش مسطح می باشد. در این تحقیق سعی شده با ساخت جعبهای با دریچههای متغیر که قابلیت جابجایی دارند، در محیطآزمایشگاهی حالت حرکت انتقالی دیوار حائل موردبررسی قرار گرفته و تأثیر عرض دیوار بر فشار وارد بر آن نیز موردبررسی قرار گیرد. با توجه بهاینکه نیروی وارد بر دیوار تابعی از حجم توده گسیخته شده می باشد لذا در این شکل و حجم توده گسیختگی برای تعیین نیرو استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطح گسیختگی و توزیع تنش در پشت دیوار به صورت غیره خطی بوده و به عرض دریچه بستگی دارد.


کلمات کلیدي:

دیوارهاي حائل . فشار جانبی خاک . حرکت انتقالی . سطح گسیختگی . توزیع تنش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوارهاي حائل , فشار جانبی خاک , حرکت انتقالی , سطح گسیختگی , توزیع تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1018
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه