<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه شیب سطح آب در خم تند 09 درجه و نوع رابطه حاکم بر آن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قوس تند . اضافه عمق . شیب عرضی . سطح آب

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قوس تند , اضافه عمق , شیب عرضی , سطح آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1591
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهاي متداول پایدارسازي گودبرداري ها در مناطق شهري

خلاصه
تحقیقات درزمینه روشهاي متداول گودبرداري در مناطق شهري باعث ارائه راه حلهاي ساده، اقتصادي و باضریب ایمنی بالا میگردد.این مقاله پس Plaxis  از بیان مزایا و معایب روشهاي متداول گودبرداري جهت انتخاب گزینه مناسب هرموقعیت، به مدلسازي گودبرداري توسط نرمافزار 8.2درزمینه پایداري درمقایسه Plaxis بدون هرگونه تقویت و مطالعه پارامتریک میپردازد، ضمن آنکه صحت این نرم افزار نیز کنترل میشود و نتایج10 % درجهت اطمینان اختلاف دارد. پس ازآن به بررسی مکانیزم عملکرد تیرکهاي افقی ومایل-متداولترین روش گودبرداري- -% باتئوریها حدود 5پرداخته شده است. نتایج مدلسازیها در مطالعه پارامتریک نشان میدهد که افزایش پارامترهاي مقاومتی وسختی خاك و شیب برم باعث کاهش تغییرمکان جانبی دیواره گود و افزایش مدول الاستیسیته سبب کاهش ماکزیمم حرکت دیواره گود میشود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . پایداري . تغییرمکان . تیرکهاي افقی و مایل . تحلیل اجزا محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , پایداري , تغییرمکان , تیرکهاي افقی و مایل , تحلیل اجزا محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1674
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تأثير مقدار مقاومت كششي ژئوگريد در اندركنش خاك – ژئوگريد

خلاصه
در چند دهه اخير استفاده از ژئوسنيتتيك ها جهت تسليح سازه هاي خاكي بطور قابل توجهي افزايش يافته است. براين اساس يكي از مسائل مهم واساسي در تحليل و طراحي سازه هاي خاك مسلح تعيين و ارزيابي پارامترهاي اصطكاكي اندركنش خاك – ژئوسنيتتيك در حالت بيرون كشش يابرش مستقيم در سطح تماس مي باشد. براي ارزيابي پارمترهاي مقاومت برشي سطح تماس خاك – ژئوگريد آزمايش هاي برش مستقيم مقياس300 ) انجامگرديده است. جهت بررسي تأثير مقدار مقاومت كششي ژئوگريد در مقاومت برشي سطح تماس سه نوع × 300×200mm) بزرگژئوگريد با مقاومت هاي كششي متفاوت در آزمايش ها استفاده گرديده است. نتايج آزمايش ها نشان مي دهند كه بسيج كامل مقاومت ژئوگريدوابسته به مقدار فشار قائم دارد. مقاومت ژئوگريدي كه از مقاومت كششي كمتري برخوردار بوده، در فشارهاي قائم پايين و ژئوگريدي كه مقاومت كششي بيشتري داشته در فشارهاي قائم بالاتر بيشتر بسيج شده اند.


كلمات كليدي:

مقاومت كششي . فشار قائم . برش مستقيم . ژئوگريد . اندركنش

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت كششي , فشار قائم , برش مستقيم , ژئوگريد , اندركنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1579
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين انرژي منتقل شده به سر شمع با استفاده از آناليز معادله موج

 خلاصه
يكي از روشهاي اندازه گيري ظرفيت باربري شم عهاي كوبشي استفاده از فرمول هاي ديناميكي مي باشد. تمامي اين روابط بر اساس انرژي رسيده بهشمع پايه ريزي شده اند و نيز اين روابط فرض م يكنند كه انرژي رسيده به شمع براي كليه شم عهاي كوبيده شده با يك چكش، ثابت م يباشد. دراين مقاله بااستفاده از آناليز معادله موج پارامترهاي دخيل در ميزان انرژي رسيده به سر شمع و اثر هر كدام از آنها بررسي شده اند و نيز مطالعاتپارامتري براي ارزيابي انرژي رسيده به سر شمع تنها با انداز هگيري سرعت سر شمع انجام شد هاند. در نهايت يك رابطه براي تعيين اين انرژي ارائه شده است.

كلمات كليدي:

معادله موج . فرمو لهاي ديناميكي . ظرفيت باربري . آزمايش ديناميكي . GRLWEAP  .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
يكي از روشهاي اندازه گيري ظرفيت باربري شم عهاي كوبشي استفاده از فرمول هاي ديناميكي مي باشد. تمامي اين روابط بر اساس انرژي رسيده به
شمع پايه ريزي شده اند و نيز اين روابط فرض م يكنند كه انرژي رسيده به شمع براي كليه شم عهاي كوبيده شده با يك چكش، ثابت م يباشد. در
اين مقاله با استفاده از آناليز معادله موج پارامترهاي دخيل در ميزان انرژي رسيده به سر شمع و اثر هر كدام از آنها بررسي شده اند و نيز مطالعات
پارامتري براي ارزيابي انرژي رسيده به سر شمع تنها با انداز هگيري سرعت سر شمع انجام شد هاند. در نهايت يك رابطه براي تعيين اين انرژي ارائه
شده است.
GRLWEAP ، كلمات كليدي: معادله موج، فرمو لهاي ديناميكي، ظرفيت باربري، آزمايش ديناميكي:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادله موج , فرمو لهاي ديناميكي , ظرفيت باربري , آزمايش ديناميكي , GRLWEAP , ,
:: بازدید از این مطلب : 1904
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي نتايج دو مدل صفرمعادله اي لزجت گردابه اي براي مدلسازي چرخه هاي جريان كم عمق در پشت آبشكن هاي عمود بر جريان دركانال مستقيم

خلاصه
هدف از اين مقاله بررسي تاثير انتخاب مدل صفرمعادلهاي لزجتگردابهاي بر دقت شبيهسازي چرخه افقي پائيندست آبشكن و رفتار همگرايي مدلميباشد. براي شبيه NASIR عددي در يك كانال مستقيم با آبشكن قائم (با طولهاي متفاوت) به كمك ماجول تحليلگر ميانگينعمقي نرم افزاراستفاده ميشود كه بروش گالركين حجم محدود بروي شبكه بيساختار مثلثي گسستهسازي (SWE) سازي جريانات از معادلات آب كمعمقميشوند. درنهايت با استفاده از دو مدل آشفتگي صفرمعادلهاي لزجتگردابهاي ثابت و مدل جبري پارابوليك ميانگينعمقي، محدودههايي برايمقادير بهينه ضرايبمدلهاي صفرمعادلهاي كه به ازاء آنها نتايج مدلسازي نسبت به اندازهگيريهاي آزمايشگاهي داراي كمترين خطا است، بدست  ميآيد.


كلمات كليدي:

لزجتگردابهاي . چرخه پشتآبشكن . جريان آبكم عمق

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لزجتگردابهاي , چرخه پشتآبشكن , جريان آبكم عمق ,
:: بازدید از این مطلب : 1340
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي رفتار شمع تحت پيچش و تاثير پيچش آن بر شمع مجاور

خلاصه
در اين مقاله روشي براي ايجاد لنگر خمشي يك شمع بدون بار كه در مجاورت شمع ديگر با همان مشخصات ولي تحت اثر پيچش قرار گرفتهاست ارائه مي گردد. اگر شمعي تحت اثر پيچش قرار گيرد (شمع مرجع)، خاك در راستاي محيطي در پيرامون دوايري متحدالمركز با مركز شمعمرجع تحت اثر كرنش هاي برشي قرار ميگيرد. اين كرنشها سبب ايجاد خمش روي شمع دوم (دريافت كننده) ميشود. در اين تحقيق، با استفاده ازروش عددي، تاپير پيچش شمع مرجع بر خمش شمع مجاور كه ناشي از فشار جانبي خاك داراي حركت محيطي بر بدنه شمع دريافت كننده ظاهردو شمع يكسان و مجاور هم مدلسازي شده و به سرشمع FLAC 3D ميشود ارائه گرديده است. براي اين منظور، با استفاده از نرم افزار تفاوت محدودمرجع لنگر پيچشي اعمال شده است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه پيچش شمع مرجع ميتواند لنگر خمشي در راستاي محور طولي شمع مجاور بوجود آورد.


كلمات كليدي:

شمع . روش عددي . پيچش . خمش

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , روش عددي , پيچش , خمش ,
:: بازدید از این مطلب : 1400
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي تاثير فايبرهاي پلي اتيلن بر روي مقاومت برشي مخلوط ماسه سست باخاكهاي رسي

خلاصه
تعيين شدند. ابتدا همه (PEF) در اين تحقيق پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط ماسه-كائولينيت مسلح شده با توزيع تصادفي فايبرهاي پلي اتيلن2 سانتي متر بود. مواد ×10× نمونه ها با يك دانسيته معين تراكم شده و سپس تحت آزمايش برش مستقيم قرار گرفتند.ابعاد دستگاه برش مستقيم 10ابعاد الياف و ،(PEF) مختلف شامل ماسه،كائولينيت و پلي اتيلن در آزمايشات استفاده شدند. در اين آزمايش ها مقدار رطوبت، مقدار پلي اتيلنسرعت تنش برشي متغير بودند.نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط ماسه-كائولينيت با افزايش درصد الياف، افزايش مي يابند. همچنين براي يك مخلوط ماسه-كائولينيت مسلح شده، مقاومت برشي با افزايش سرعت تنش برشي افزايش مي يابد.


كلمات كليدي:

ماسه . كائولينيت . خاك مسلح . الياف . آزمايش برش مستقيم . سرعت تنش برشي .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , كائولينيت , خاك مسلح , الياف , آزمايش برش مستقيم , سرعت تنش برشي , ,
:: بازدید از این مطلب : 2518
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روش تحليلي الاستوپلاستيك شمع تحت اثر بار محوري

خلاصه
اكثر رو شهاي تحليلي ارائه شده براي تعيين ظرفيت باربري شم عها، در خاك همگن و لاي هاي، در شرايط الاستيك م يباشند. هدف در اين مقاله ارائهيك روش تحليلي جديد براي تعيين ظرفيت باربري شم عها تحت اثر بار قائم در خاك همگن يا لايه اي در حالت الاستوپلاستيك مي باشد. براي اينبه حالت الاستوپلاستيك، برنامه اي SSM 1]، استفاده شده است. براي گسترش ] منظور، از روش تحليلي ارائه شده توسط قضاوي و همكاران در سال 1997در حالت الاستوپلاستيك، از داد ههاي پايه SSM نوشته شده است و براي مدل سازي، بررسي و صح تسنجي نتايج حاصل از MATLAB در نر مافزار تست هاي موجود استفاده شده است نتايج نشان ميدهد تطابق بسيار خوبي بين پيشگويي روش ارائه شده با نتايج حاصل از آزمايش هاي صحرايي است.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . شمع . الاستوپلاستيك . روش تحليلي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , شمع , الاستوپلاستيك , روش تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 1645
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه ي آزمايشگاهي مقاومت بيرون كشيدگي (Pull-Out) ژئوگريد و مهار- شبكه ( Grid- Anchor ) محصور شده توسط لايه ي درشت دانه در خاكهاي چسبنده

خلاصه
خاكهاي چسبنده براي ساختن سازه هاي خاكي مسلح من اسب نيستند، به همين جهت معمولاً از خاك درشت دانه براي ساختن اين سازهها استفادهميشود. خاكهاي درشت دانه معمولاً قفل و بست بهتري با چشمه هاي مسلحكننده برقرار مي كنند اما از طرفي اين خاك ها معمولاً مصالحيوارداتي از محل قرضه هستند و ممكن است از اين نظر پر هزينه باشند. در اين تحقيق سعي شده است كه فقط لايه اي از خاك درشت دانه، باضخامتهاي مختلف انتخابي، در اطراف مسلح كننده استفاده شود وحجم باقيمانده با خاك ريزدانه جايگزين شود . دراين مقاله نتايج آزمايش هاي بيرونكشيدگيكه بر روي ژئوگريد معمولي و نوعي مسلحكننده به نام مهار- شبكه انجام شدهاند ارائه و كارايي اين روش نشان داده شدهاست.

كلمات كليدي:

آزمايش pull-out . ژئوگريد . مهار- شبكه . خاك ريزدانه . خاك درشتدانه.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش pull-out , ژئوگريد , مهار- شبكه , خاك ريزدانه , خاك درشتدانه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1819
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد آبشکن هاي توده سنگی ساحل امیرآباد دریاي خزر تحت اثر نیروهاي امواج و زلزله

خلاصه
آبشکنها سازههایی هستند که باعث تغییر الگوي جریان در دریا شده و از فرسایش خط ساحلی جلوگیري میکنند و سبب احیا ساحل و کاهش ضرباتبرخوردي امواج به ساحل میگردند. در آیین نامه هاي طراحی، نیروي غالب اینگونه سازهها عمدتا نیروي امواج دریا میباشد و به مسئله نیروي جانبیمربوط به زلزله توجه خاصی نشده است. با توجه به اینکه سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور در معرض خطر نسبی زلزله قرار دارند، در نتیجه بهدلیل لرزه خیزي این مناطق، یکی از نیروهاي عمده در طراحی سازههاي ساحلی، نیروي زلزله میباشد. در این مقاله سعی بر این بوده است که به مقایسهتاثیر نیروي زلزله و نیروي امواج پرداخته شود و نشان داده شود که نیروي زلزله میتواند تاثیر عمدهاي بر روي پایداري این سازهها داشته باشد. در مقالهحاضر تاثیر شتاب زلزله طرح بر عملکرد آبشکنها بررسی شده و ملاحظه گردیده که در بعضی موارد نیروي زلزله نسبت به نیروي موج، غالب بوده است.6 با تاکید بر دادههاي آبشکنهاي واقع در ساحل / جهت بررسی تنشها و تغییر مکانهاي ناشی از نیروهاي جانبی، از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس 8امیرآباد دریاي خزر، استفاده شده است. نقاط بحرانی حاصل از بارگذاري که منجر به تخریب میشود تعیین شده و علاوه بر آن منحنیهاي مختلفی به منظور طراحی بهینه این سازهها ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

آبشکن . نیروي زلزله . امواج دریا . تنش . تغییر مکان

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشکن , نیروي زلزله , امواج دریا , تنش , تغییر مکان ,
:: بازدید از این مطلب : 1933
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه