<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ابعاد در شکست قطعات سنگی در حالت بارگذاری ترکیبی کششی برشی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

اثرات اندازه . چقرمگی شکست ظاهری . بارگذاری مرکب کششی برشی . سنگ مرمریت قروه

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات اندازه , چقرمگی شکست ظاهری , بارگذاری مرکب کششی برشی , سنگ مرمریت قروه ,
:: بازدید از این مطلب : 1157
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی ها با نرم افزار MATLAB  

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدل سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی . بلوک . دیسک . آلگوریتم لین . MATLAB 

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی , بلوک , دیسک , آلگوریتم لین , MATLAB ,
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل عددي تأثير مشخصات هندسي شكستگي هاي توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM    

چكيده
در توده سنگ است. در مطالعات گذشته اثر پارامترهاي هندسي TBM شكستگي يكي از مهمترين پارامترهاي اثر گذار بر نرخ نفوذ دستگاهدرزه ها به طور جداگانه و تنها براي يك دسته درزه منظم در نظر گرفته شد هاست در حاليكه توده سنگ واقعي شامل درز ههايي به صورت منفصلاست. در اين تحقيق تلاش شده است كه با استفاده از الگوريتم روش عددي احتمالي، مدلي نزديك به واقعيت براي بررسي اثر پارامترهاي هندسيدرزه ها بر نرخ نفوذ ايجاد شود كه در آن به طور همزمان درز هها به صورت مجزا نزديك به شرايط واقعي زمين مدل شود. به منظور انجام مدل -سازي از روش تركيبي شبكه درزه مجزا- روش المان مجزا استفاده شد هاست. نسبت سطح تراشه شدگي به تنش تراشه شدگي به طور غيرمستقيماست. از آنجا كه نيروي به كار رفته در تمام مدلها يكسان بوده بنابراين معيار مقايسه ي نرخ نفوذ بين مدلها سطح TBM بيانگر نرخ نفوذتراشه شدگي آنها است. نتايج مدلسازي هاي عددي نشان ميدهد كه ميزان افزايش سطح تراشه نسبت به سنگ بكر از تابع توزيع نرمال با15 تبعيت م يكند. در سطح اعتماد 80 درصد، ميزان افزايش سطح تراشهنسبت به حالت سنگ بكر بيش از / 46 و انحراف معيار 51 / ميانگين 0733 درصد و در سطح اعتماد 95 درصد، ميزان افزايش سطح تراشه نسبت به حالت سنگ بكر بيش از 20 درصد است، همچنين نتايج نشان ميدهد كه وجود درزه ها در سنگ سبب اغتشاش در انتشار تركها و ميدان تنش و در نتيجه تغيير در شكل تراشه مي شود كه بيانگر تأثير مهمدرزه ها بر ايجاد و گسترش تركها و از اينرو بر نرخ نفوذ است.


كلمات كليدي :

ماشين حفر (TBM)  . تونل نرخ نفوذ . شبكه درزه مجزا . آناليز احتمالي

 

 

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشين حفر (TBM) , تونل نرخ نفوذ , شبكه درزه مجزا , آناليز احتمالي ,
:: بازدید از این مطلب : 739
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انواع آسیب دیدگی مته های حفاری در سنگ های مختلف سنگ آهن چغارت (بافق)

 

 

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 453
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اتنخاب مته حفاری سه مخروطی با استفاده از منطق فازی

 

 

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه تعداد واقعی دستگاه های حفاری مورد نیاز در معدن چغارت و چگونگی استفاده بهینه از آنها

 

 

 

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 464
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی وضعیت ماشین آلات حفاری حال حاضر معدن چادرملو و تعیین تعداد ماشین آلات حفاری لازم جهت طرح توسعه معدن

 

 

 

کلمات کلیدی :

انتخاب چالزن . راندمان چالزن . مدلسازی . سرعت حفاری . رگرسیون چند متغیره . شبکه عصبی مصنوعی . چادرملو . طرح توسعه

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتخاب چالزن , راندمان چالزن , مدلسازی , سرعت حفاری , رگرسیون چند متغیره , شبکه عصبی مصنوعی , چادرملو , طرح توسعه ,
:: بازدید از این مطلب : 689
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل روش های برآورد هزینه حفاری در مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی

 

 

 

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نرم افزاری جهت ارائه تغییرات RQD و دانسیته شکستگی ها در حفاری های اکتشافی

 

 

 

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 690
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر راندمان حفاری مغزه گیری برروی در صد ترکیبات نمونه های اخذ و آزمایش شده از مغزه ها

 

 

 

 

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 932
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1402 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه