<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روش شناسايي و نحوه مقابله با عوامل مينرالوژيكي نامطلوب در كارخانه فرآوري مجتمع مس سرچشمه

چكيده
كانسنگهاي مس پورفيري داراي ساخت و بافت ناهمگني مي باشند. وجود اين ناهمگني در خوراك ارسالي به كارخانه هاي پرعياركنيسبب بروز رفتارهاي متالورژيكي متفاوتي در فرآيند شناورسازي مي شود. شناسايي و تعيين نحوه فرآوري بهينه جهت مقابله با اينتغييرات از اهميت بسزايي برخوردار است.پژوهش حاضر سعي در شناسايي عوامل مينرالوژيكي مؤثر بر عملكرد كارخانه پرعياركني مجتمع مس سرچشمه و ارايه رژيم مناسبفرآوري جهت مقابله با اين عوامل شناخته شده دارد. جهت شناسايي عوامل مشكل ساز در خوراك كارخانه از نتايج عملكرد كارخانه(بازيابي و عيار) در طي دوره زماني 9 ماهه استفاده شد. با تعيين ميانگين داده ها و گرفتن دو برابر انحراف معيار داده هاي به عنوانشاخص شناسايي خوراك داراي مشكل، سه گونه خوراك شناسايي گرديد. با استفاده از مشاهدات ميكروسكوپي عمده ترين عامل درگونه هاي يافت شده نحوه قفل شدگي و پراكندگي كالكوپيريت وپيريت بود. وجود كالكوپيريت قفل شده با پيريت، حضوركالكوپيريتهايي قفل شده با گانگ در ابعاد مختلف در باطله به عنوان عوامل اصلي شناسايي گرديد. آزمونهاي آزمايشگاهي خردايشبيشتر و افزايش در مصرف ك فساز مي تواند از جمله راهكارهاي مقابله با اين مشكل باشد.

كلمات كليدي :

كانسنگ مس پورفيري . فرآوري بهينه . مينرالوژي . گونه سنگ معدن       

نویسندگان :

حسن صاحبي ;صمد بنيسي;  محمد رضا شايسته فر ; بهنام شفيعي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كانسنگ مس پورفيري , فرآوري بهينه , مينرالوژي , گونه سنگ معدن ,
:: بازدید از این مطلب : 1744
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تهيه نانو ذرات هيدروكسيد نيكل از ضايعات كاتاليستي به روش هيدرومتالورژي

چكيده
با توجه به ارزش و اهميت كاربردي نيكل در صنايع گوناگون و همچنين نظربه عدم وجود منابع معدني قابل توجه در كشور، كاتاليستهايمستعمل حاوي نيكل را مي توان جزء مهمترين منابع ثانويه نيكل بحساب آورد. در اين پروژه بازيافت نيكل از كاتاليستهاي مستعملبدست آمده از فرآيند هيدروژناسيون روغن خوراكي با استفاده از روش هيدرومتالورژي مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه هاي كاتاليستمستعمل طبق نتايج بدست آمده حاوي بيش از 20 % نيكل و همچنين سيليكا بعنوان پايه كاتاليست بودند، كه تحت عمليات ليچينگ بااستفاده از اسيدهاي سولفوريك، نيتريك و كلريدريك قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه هر سه اسيد در غلظت 30 % و در دماي حدود 90درجه و مدت زمان 3 ساعت قادر به انحلال بيش از 90 % نيكل مي باشند. در مرحله بعد، بازيافت نيكل از محلولهاي بدست آمده از فرآيندليچينگ به روش ترسيب بصورت هيدروكسيد مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با استفاده از فرآيند ترسيب مي توان ذرات β- Ni(OH)هيدروكسيد نيكل صفحه اي شكل از نوع 2در حد 10 نانومتر را بدست آورد.


كلمات كليدي:

ضايعات كاتاليستي . بازيابي . ليچينگ . ترسيب . نانو ذره . هيدروكسيد نيكل            

نویسندگان :

اعظم حمامي ، محمد رنجبر ، اميرعلي يوزباشي ، محمد پازوكي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضايعات كاتاليستي , بازيابي , ليچينگ , ترسيب , نانو ذره , هيدروكسيد نيكل ,
:: بازدید از این مطلب : 1817
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرملو، كف ساز MIBC-F و كمك كف ساز PEB- 70 جهت استفاده در واحدهاي فلوتاسيون تغليظ مس، سرب، روي، طلا، و ذغالشويي

چكيده
جهت فسفرزدايي از سنگ آهن معدن چادرملو و افزايش DIROLE-B هدف اصلي اين تحقيق، معرفي و بررسي 1. كلكتور-كف سازجهت استفاده در ،PEB- و كمك كف ساز 70 MIBC -F ميزان بازيابي آهن و توليد كنستا نتره آهن با كيفيت بالاتر 2. كف سازواحدهاي فلوتاسيون مس، سرب، روي، طلا،و ذغالشويي، ساخت شركت اصفهان كوپليمر مي باشد.پس از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته روي سنگ آهن معدن چادرملو، به دليل اهميت استراتژيك كه امروزه آهن با كيفيت بالا، درجهت فسفرزدايي از سنگ آهن طراحي و توليد گرديد. با انجام تستهاي متعدد و DIROLE-B دنيا دارد كلكتور- كف ساز جديدمقايسه اي مختلف بر روي سنگ آهن معدن چادرملو، خاكهاي هماتيتي- مگنتيتي اين معدن با استفاده از روش فلوتاسيون و استفاده از- از شركت B و كلكتور - كف ساز Clarian از شركت A گرم بر تن برابر از سه نمونه كلكتور - كف ساز (كلكتور - كف سازفسفرزدايي گرديد،. نتايج حاصل گوياي افزايش در ميزان درصد وزني آهن، كاهش درصد ،DIROLE-B و كلكتور-كف ساز Nobelدر فرآوري DIROLE-B وزني فسفرو افزايش در ميزان بازده فرايند و مقدار بازيابي آهن به هنگام استفاده از كلكتور- كف ساز جديدسنگ آهن معدن چادرملو به روش فلوتاسيون مي باشد. اين ميزان افزايش عيار آهن كنستانتره، به طور قابل توجهي كيفيت آهن كنستانتره را بالا برده است.

كلمات كليدي:

فلوتاسيون . كلكتور . كف ساز . كمك كف ساز . PEB-70 . MIBC –F. DIROLE-B            

نویسندگان :

محسن بستگاني، اعظم جعفري، فرخنده فتحي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , كلكتور , كف ساز , كمك كف ساز , PEB-70 , MIBC –F , DIROLE-B ,
:: بازدید از این مطلب : 1850
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز مركزي     

چكيده
در مقاله حاضر با استفاده از روشهاي طراحي آماري آزماي شها، طرح آميخته ضمن بدست آوردن شناخت بهتر از فرآيند، اختلاط مطلوببراي بيشينه كردن بازيابي در فلوتاسيون زغال مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه اثر اختلاط وزني زغال ها و اثرمتقابل بين دو مارك لاويج و كارمزد تأثير كاملا معني دار و با اهميتي از نظر آماري در درصد بازيابي زغال داشت هاند. مطالعات مربوط بهبهينه سازي عددي توسط نرم افزار انجام شد و طبق پيشنهاد نرم افزار هنگامي كه سه مارك كياسر، لاويج و كارمزد به ترتيب با درصدوزني 10 درصد، 20 درصد و 70 درصد مخلوط شوند بازيابي به 95 % و خاكستر محصول 14 % پيش بيني گرديد.

كلمات كليدي:

اختلاط زغال . فلوتاسيون زغال . بهينه سازي . طراحي آماري آزمايش ها          

نویسندگان :

سيد ضياء الدين شفائي تنكابني  ; محمد كُر ; امير شعباني ; زهرا بهري ; محمد نوع پرست

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط زغال , فلوتاسيون زغال , بهينه سازي , طراحي آماري آزمايش ها ,
:: بازدید از این مطلب : 1539
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري بر مبناي نتايج رفتار سنجي، مطالعه موردي مغار مونتاژ

چكيده
اطلاع از خصوصيات ژئومكانيكي محيطي كه سازه زيرزميني در آن احداث م يشود، مبناي اصلي و تعيين كننده طراحي، اجراي سيستمنگهداري و تحليل پايداري اين سازه ها مي باشد. براي آگاهي از خصوصيات ژئومكانيكي، كنترل پايداري و بهينه سازي سيستم هاينگهداري موجود از نتايج رفتارسنجي و تحليل برگشتي به عنوان ابزاري براي تخمين مجدد داده هاي ورودي در حين اجرا و پس ازعسگران از روش تحليل برگشتي مستقيم TBM احداث سازه استفاده مي شود. براي دستيابي به خصوصيات ژئومكانيكي مغار مونتاژدر اين (K) و نسبت تنش افقي به قائم (E) استفاده شد. تعيين پارامترهاي اصلي كنترل كننده طراحي، شامل مدول تغيير شكل پذيريعملي گرديد. براي فراهم نمودن امكان مقايسه نتايج FLAC3D مغار با استفاده از الگوريتم جستجوي تك متغيره و نرم افزارپيشنهاد گرديد. نتايج تحليل پايداري (DSCT) رفتارسنجي و ارائه تحليل پايداري ديوار هها و سقف مغار، تكنيك كنترل مستقيم كرنشبا استفاده از روش كنترل مستقيم كرنش نشان داد كه ديواره ها و سقف مغار پايدار است و نيازي به تقويت سيستم نگهداري موجودنمي باشد.

كلمات كليدي:

رفتار سنجي . تحليل برگشتي . روش تك متغيره . مغارعسگران . DSCT . FLAC3D                

نویسندگان :

مهدي زارع ،حسين توكلي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار سنجي , تحليل برگشتي , روش تك متغيره , مغارعسگران , DSCT , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1817
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه


چكيده
روش استخراج فلز توسط حلال يكي از روش هاي نوين استخراج فلزات غير آهني مي باشد. جداسازي فلز به روش فروشوئي توده ايداراي مزايايي از قبيل سادگي كار، پايين بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي، كوتاه بودن زمان شروع عمليات پروژه و رعايتبيشتر قوانين زيست محيطي نسبت به ساير روش هاست. پايداري اين سازه ها از لحاظ زيست محيطي و اقتصادي حائز اهميت فراوان ميباشد. از جمله عوامل بروز ناپايداري مي توان به قرار داشتن سازه بر روي پي ضعيف يا محل پرشيب، ارتفاع قابل توجه مواد اكسيدي و ياضخامت زياد زون اشباع اشاره كرد. پايداري سازه فروشوئي توده اي بوسيله مقاومت برشي بين سطوح تماس بين لايه هاي مختلفسيستم لاينر كنترل مي شود. سطوح بحراني بين لايه ها شامل سطح تماس خاك با ژئوممبران، خاكبا ژئوتكستايل، ژئوممبران با ژئوتكستايل و ژئوممبران با ژئوگريد مي باشد. در تحقيق حاضر پايداري هيپ 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزاربررسي شده است. با توجه به اهميت ارتفاع محلول اسيدي در بالاي لايه ژئوتكستايل، حساسيت ضريب اطمينان سازه نسبت به اين به اين صورت حداكثر ارتفاع مجاز محلول اسيدي، متر تعيين شد. / پارامتر بررسي شده است.

كلمات كليدي:

فروشويي توده اي . معدن مس سرچشمه . ژئوممبران . زون اشباع . نرم افزار Z-Soil         

نویسندگان :

وحيد معاذاللهي ; سعيد كريمي نسب ; محمد رضا ملايي فرد

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فروشويي توده اي , معدن مس سرچشمه , ژئوممبران , زون اشباع , نرم افزار Z-Soil ,
:: بازدید از این مطلب : 1481
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

خوشه بندي درزهاي منطقه مارخيل به روش ميانگين K داده

چكيده
درز نگاري در پروژه هاي اكتشاف نفت و معدن، مطالعات ساختگاهي و زمي ن شناسي، از اهميت فو ق العاده اي برخوردار است. به طور معمول،بيش از 10 ويژگي درزها در صحرا برداشت م ي شود، اين در حاليست كه حداكثر دو ويژگي شيب و جهت شيب، براي طبق ه بندي درزهامورد استفاده قرار م ي گيرند وديگر ويژگ ي ها، مغفول واقع م ي شوند. در بررسي حاضر، از دو ايستگاه منطقه مارخيل، واقع در استانكرمانشاه، 9 ويژگي 130 درز برداشت شده و به رو ش هاي نمودار گل سرخي (استفاده از يك ويژگي درزها براي خوش ه بندي آ نها )،داده (استفاده از كليه ويژگي درزها براي خوش ه بندي آنها )، K استريونت (استفاده از دو ويژگي درزها براي خوش ه بندي آنها ) و ميانگيننسبت به خوشه بندي آنها اقدام شده اس ت . بررسي حاضر نشان داد كه با افزودن تعداد ويژگ ي هاي مؤثر در خوش ه بندي، به نتايج قابلاعتمادتري مي توان دست يافت.

كلمات كليدي:

درز، ويژگي . مارخيل . خوش هبندي ميانگين K داده    

نویسندگان :

بهزاد تخم چي . حسين معماريان ، حسين احمدي نوبري ، بهزاد مشيري

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درز، ويژگي , مارخيل , خوش هبندي ميانگين K داده ,
:: بازدید از این مطلب : 1685
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي

چكيده
مورد توجه و استفاده مكرر قرار گرفته اس ت . در اين روش TBM امروزه استفاده از روش حفاري مكانيزه توسط ماشين حف ا ري تونلعليرغم مزاياي فراوان از جمله سرعت اجراء و صرفه اقتصاد ي ، لازم است قبل از شروع عمليات اجرايي پيش بيني هاي خاصي در مورددر حفاري امري ضروري به نظر مي رسد. بررسي TBM نحوه عملكرد و سرعت پيشروي آن انجام گيرد. بدين منظور تخمين سرعت نفوذدر هر پروژه نقش اساسي دار د . روابط تجربي متعددي توسط محققان جهت تخمين سرعت نفوذ ماشينهاي TBM عملكرد و سرعت نفوذحفاري مكانيزه ارائه شده اس ت . از جمله پارامترهاي موثر در ميزان سرعت نفوذ مي توان به ويژگيهاي توده سنگ، پا ر امترهاي ماشين وشرايط زمين شناسي مسير تونل اشاره كر د . در اين تحقيق با استفاده از يك شبكه عصبي انتشار برگشتي در جهت تخمين سرعتاستفاده NTH اقدام مي شود. جهت آموزش اين شبكه عصبي از اطلاعات زمين شناسي تونل قمرود و همچنين مدل TBM پيشرويمي شود. پس از آموزش ش ب كه عصبي، با استفاده از آن م ي توان ميزان سرعت نفوذ در تونل را تحت هر شرايطي بدست آور د . از مزاياياين روش صرفه جويي در وقت و هزينه است. اين تخمين به منظور تعيين زمان دقيق تكميل پروژه مي باشد.

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه . شبكه عصبي انتشار برگشتي . تونل انتقال آب قمرود . سرعت نفوذ TBM . مدل NTH           

نویسندگان :

محمد حيدري ;حسين احمدوند

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 1544
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي انتقادي رو شهاي متداول طبقه بندي دسته درزها

چكيده:
درز نگاري در پروژه هاي اكتشاف نفت و معدن، مطالعات ساختگاهي و زمي ن شناسي، از اهميت فو ق العاده اي برخوردار است. به طور معمول،بسته به هدف از مطالعه درزها، ويژگ يهاي مختلفي از آنها در صحرا برداشت م يشود. به عنوان مثال در مطالعات مكانيك سنگي، علاوه برويژگي هاي ساختاري (شيب و جهت شي ب )، بررسي ميزان زبري، بازشدگي، پرشدگي و فاصل ه داري درزها، از اهميت ويژ ه اي برخورداراست. اما از آنجا كه درزها طبيعت پيچيد ه اي دارند، اغلب شناخت آنها بدون طبق ه بنديشان ممكن نيس ت . لذا، انتظا ر م ي رود كه درطبقه بندي درزها، از كليه ويژگ يهاي تأثير گذار در تفسير نتايج طبق هبندي، استفاده گردد. اين در حاليست كه به صورت متداول، حداكثردو ويژگي شيب و جهت شيب، براي طبق ه بندي درزها مورد استفاده قرار م ي گيرند و ديگر ويژگ ي ها، مغفول واقع م ي شوند . در بررس يحاضر، عدم كارآمدي رو ش هاي متداول طبقه بندي دسته درزها مورد بررسي قرار گرفته و يك روش هندسي بسيار ساده، تحت عنوانروش پارزن، براي طبق هبندي درزها ارائه شده است.براي بررسي كارايي و مزيت روش جديد، يك مجموعه مصنوعي از درزها، شامل 8 دسته درز ساخته شده و برا ي هر درز، 4 ويژگي شيب، يا 4 دسته درز بر اساس ويژگ ي هاي ، جهت شيب، ميزان پرشدگي و نوع پركننده در نظر گرفته شده، به گون ه اي كه جدايش تنها 2نوشته شده و در فضاي ،(Parzen) جهت شيب و يا شيب و جهت شيب امكا ن پذير باشد . سپس برنامه هايي براي استفاده از روش پارزنويژگي 4 بعدي نسبت به طبق ه بندي داده هاي مصنوعي اقدام ش د . مشاهده شد كه به روش پارزن، امكان تفكيك كليه دسته درزهايگانه وجود دارد . به اين ترتيب علاوه بر اثبات ناكارآمدي رو ش هاي متداول طبقه بندي دسته درزها (نمودار گل سرخي و استريون ت )،نسبت به معرفي رويكرد پارزن به عنوان روش جايگزين اقدام شده است.

كلمات كليدي:

درز . طبق هبندي . خوش هبندي . ويژگي . پارزن

نویسندگان :

بهزاد تخم چي ، حسين معماريان ، بهزاد مشيري ، حسين احمدي نوبري

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درز , طبق هبندي , خوش هبندي , ويژگي , پارزن ,
:: بازدید از این مطلب : 1829
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي نقطهاي در تحليل ريسك براي انتخاب سيستم نگهداري تونل تالون

چكيده
توده سنگ عموماً طبيعتي ناهمگن دارد و اطلاعات مورد نياز براي طراحي حفريات زيرزميني بسيار محدود بوده و عمدتاً از شناسائيهايمحلي و آزمون هاي آزمايشگاهي به دست مي آيند، به اين دليل عدم قطعيت خروجي ها در فرايند اجراي ساختمان حفريات زيرزميني درتوده سنگ وجود دارد. در اين مقاله راهكاري جديد براي طراحي نگهداري هاي اوليه تونل بر مبناي تحليل ريسك ارائه شده است كهعدم قطعيت موجود در زاويه اصطكاك داخلي، مقاومت فشاري توده سنگ و مدول دگرشكلي را در نظر گرفته، همچنين تكنيك ارزيابينقطهاي براي تعيين عدم اطمينان از پايداري تونل استفاده شده است. با اجراي تحليل ريسك و با در نظر گرفتن هزينه هاي ساختمان وهزينه هاي خسارت ناشي از ريزش در تونل، الگوي نگهداري به صورت كمي تعيين ميشود. روش ارائه شده در تونل اكتشافي تالون موردبررسي قرار گرفت و 18 الگوي مختلف نگهداري براي تحليل در نظر گرفته شد و از بين الگوهاي مختلف نگهداري، الگويي كه دارايحداقل ريسك بود، پيشنهاد شد.شامل پيچ سنگهاي غيرتزريقي به قطر 25 ميليمتر با فاصلهداري طولي و عرضي 2 متر و به P نتايج نشان ميدهد كه الگوي نگهداري 96 در مقطع مورد بررسي mm 10 و با قطر ×10cm طول 3,6 متر، همراه با شاتكريت به ضخامت متوسط 15 سانتيمتر و تور سيمي در شبكهداراي ريسك پايينتري بوده و به عنوان سيستم نگهداري پيشنهاد ميشود.

كلمات كليدي:

تحليل ريسك . ارزيابي نقطهاي . الگوي نگهداري تونل . ضريب ايمني

نویسندگان :

حبيب اله شيخي ; مصطفي شريف زاده ; امير پازوكي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل ريسك , ارزيابي نقطهاي , الگوي نگهداري تونل , ضريب ايمني ,
:: بازدید از این مطلب : 1443
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه