<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی احتمال شکست دیواره معدن و پایدارسازی آن با استفاده پیچ سنگ یه کمک نرم افزار Abaqus  

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

احتمال شکست . پایداری دیواره . سنگ . Abaqus    

 

 

چهارمین همایش ملی معادن روباز (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , احتمال شکست , پایداری دیواره , سنگ , Abaqus ,
:: بازدید از این مطلب : 622
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 بهمن 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی نشست سطحی در اثر حفاری تونل ها با نظر گیری اثر قوس زدگی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست . قوس زدگی . درشت دانه . تونل . ABAQUS   

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , قوس زدگی , درشت دانه , تونل , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 891
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي اندرکنش گسلش و تونل هاي کم عمق قطار شهري

 

 

 

کلمات کلیدی :

گسلش . تونل . سگمنتی . قطار شهري . ABAQUS  

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسلش , تونل , سگمنتی , قطار شهري , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 947
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی احتمال شکست دیواره معدن و پایدارسازی آن با استفاده پیچ سنگ به کمک ترم افزار Abaqus    

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

احتمال شکست . پایداری دیواره . سنگ . Abaqus   

 

 

چهارمین همایش ملی معادن روباز (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , احتمال شکست , پایداری دیواره , سنگ , Abaqus ,
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 تير 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تاثیر تونل سازی در شرایط مختلف برنشست سطحی ساختمان ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل عددی . تونل . نشست سطحی . ساختمان . ABAQUS  

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , تونل , نشست سطحی , ساختمان , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 811
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل خاکریز مسلح شده با ژئوسینتتیک و واقع شده بر ستون های سنگی تحت اثر بار انفجار

خلاصه
استفاده از خاکریزهایی که در برابر تاثیر بارهای ناشی از انفجار، مقاومت کافی را داشته باشند، در حفاظت از نیروها و تجهیزات، فرودگاهها، پایانههای سوختی، انبارهای مهمات و غیره حائز اهمیتاند. به منظور افزایش مقاومت این نوع خاکریزها در شرایطی که میزان بار وارده زیاد و خاک بستر نرم باشد، میتوان از ژئوسینتتیکها به عنوان مسلح کننده بهره برد.همچنین بکارگیری ستونهای سنگی در افزایش ظرفیت باربری خاک بستر خاکریز مسلح بسیار تاثیرگذار میباشد. این مقاله به بررسی عملکرد خاکریز مسلح شده با ژئوسینتتیک و واقع شده بر روی خاک بستربهسازی شده با ستونهای سنگی تحت اثر بار انفجار در هوا، در شرایط مختلف پرداخته است. به منظور تحلیل، مدل رفتاری موهر کولمب برای -خاکریز و خاک بستر در نظر گرفته شده است. تمامی مراحل شبیهسازی و تحلیل سه بعدی، توسط نرمافزار ABAQUS صورت پذیرفته است.


کلمات کلیدی:

ژئوسینتتیک . انفجار . خاکریز مسلح . ستون سنگی . ABAQUS     

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسینتتیک , انفجار , خاکریز مسلح , ستون سنگی , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 832
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتری تاثیر خواص خاک های چسبنده در میزان فشار جبهه کار تونل های مکانیزه

خلاصه
به دلیل توسعه شهرها و كاهش اراضي موجود، شبکههای زیرزمیني همچون مترو جایگزین شبکههای حمل و نقل موجود شود. در ساخت تونلهایبا فشار خاک و آب اطراف، باعث ناپایداری TBM شهری به طور عمده از تونلسازی مکانیزه استفاده ميشود. عدم تعادل فشار نگهدارنده دستگاهیا ریزش جبهه تونل ميشود. برآورد فشار لازم برای نگهداری جبهه كار تونل، یکي از مهمترین عوامل حفاری ایمن و بهینه، با استفاده از ماشینهایحفار مکانیزه در نواحي شهری است. چرا كه اعمال فشار كمتر و یا بیشتر از حد تعادلي به جبهه كار، به ترتیب باعث فرونشست یا بالازدگي دربه بررسي تأثیر پارامترهای مدول الاستیسیته، ABAQUS جبهه كار و سطح زمین ميشود. در مقاله حاضر، با استفاده از نرم افزار المان محدودچسبندگي و تراز آب زیرزمیني بر روی میزان فشار مناسب جبهه كار در خاکهای چسبنده به صورت سه بعدی پرداخته شده است. بیش از ۳5مدل، تحلیل و با اندازهگیری مقادیر جابجایي جبهه كار تونل به ازایمقادیر متفاوت فشار جبهه كار و پارامترهای مختلف مورد بررسي، مقدار فشارمناسب تعیین شده است. بر اساس نتایج حاصل، مدول الاستیسیته خاک تأثیر قابل توجهي در مقدار فشار مناسب جبهه كار دارد. با توجه به تعدادبسیار زیاد پارامترهای دخیل در حفاری مکانیزه، مشخصات هندسي تونل، پارامترهای مختلف ماشین حفار و مشخصات ژئوتکنیکي مسیر، ازمشخصات پروژه خط 2 قطار شهری تبریز انتخاب شده است تا پارامترهای استفاده شده در تحلیلهای عددی منطبق بر واقعیت باشد. همچنین،صحت سنجي نتایج مدل عددی با استفاده از نتایج نشست سطحي حاصل از ابزاربندی پروژه انجام یافته است.


کلمات کلیدي:

تونلسازي مکانیزه . فشار جبهه کار . مدول الاستیسیته . خاکهاي چسبنده . ABAQUS 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازي مکانیزه , فشار جبهه کار , مدول الاستیسیته , خاکهاي چسبنده , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 974
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی و بررسی رفتار ماسه تحت نفوذ پرتابه

خلاصه
با توجه به موقعیت جغرافیایي ایران و واقع شدن در منطقه پرتنش خاورمیانه این نیاز ایجاد ميگردد كه توجه جدی به سیستم پدافند غیرعامل داشته باشیم. سازههای ژئوتکنیکي از قبیل خاكریزها، دیوار حائل، تونلها،شالودهها و سازههای مدفون در خاک كه از آن ميتوان به عنوان سازه امن استفاده كرد، نقش غیر قابل انکاری در بحث پدافند غیر عامل دارند. خاک یکي از دسترسترین و عموميترین مصالح در ساختارهای مختلف عمراني و نظامي همواره مورد توجه مهندسان بوده است. علت تمایل به استفاده از این نوع مصالح به دلیل ارزانتر بودن و نداشتن محدودیتهای دیگر مصالح برای انتقال بوده است.همین امر موجب شده تا با استفاده از پوششهای حفاظتي از جنس خاک ضمن كاهش هزینه امکان استتار هر چه بیشتر سازه فراهم شود.یکي از خطراتي كه انسان و سازههای امن را تهدید ميكند اصابت انواع پرتابه و نفوذ آن ميباشد. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی به روش SPH در نرمافزار ABAQUS به بررسي میزان نفوذ پرتابه تحت پارامترهای مختلف پرداخته شدهاست.كه نتایج به دست آمده حاكي از آن است با افزایش مدول الاستیسیته و چگالي خاک عمق نفوذ كاهش و همچنین با كاهش زاویه نوک و افزایش طول پرتابه عمق نفوذ افزایش ميیابد.

کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی . پرتابه . ماسه . ABAQUS . SPH 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , پرتابه , ماسه , ABAQUS , SPH ,
:: بازدید از این مطلب : 896
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تسلیح بالشتک شنی بر رفتار بار نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به شمع ها

خلاصه
امروزه استفاده از رادیه شمع ها بمنظور ترکیب اثر رفتار پی سطحی و پی عمیق مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است که در آن شمع ها نقشکاهندهی نشست را دارند و تنش ها را به لایه های با مقاومت برشی بالاتر انتقال میدهند. بدلیل توزیع بهتر تنش در سر شمع ها و عدم وجود تمرکزتنش تحت بارهای بزرگ قائم و افقی میتوان از لایهی بالشتک شنی در زیر دال سر شمع استفاده نموده و شمع ها را بعنوان مسلح کننده و بصورتمنفصل از دال در زیر بالشتک استفاده نمود. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از مدلسازی عددی در نرم افزار ABAQUS به بررسی اثر وجودژئوگرید در بالشتک شنی و نقش موثر آن در بهبود رفتار بارنشست گروه شمع منفصل پرداخته شود . در این بررسی اثر موقعیت یک لایه ژئوگریدو نیز تعداد لایه های ژئوگرید مورد ارزیابی قرار گرفته اند. که در نتیجه آن، با افزایش تعداد لایه های ژئوگرید و نیز با نزدیک شدن لایهی ژئوگرید به سر شمع رفتار گروه شمع منفصل بهبود بیشتری مییابد.


کلمات کلیدی:

گروه شمع منفصل . ژئوگرید . ABAQUS . بالشتک شنی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع منفصل , ژئوگرید , ABAQUS , بالشتک شنی ,
:: بازدید از این مطلب : 871
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي کارایی روش میخ کوبی در پایداري شیروانی هاي خاکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

خلاصه
میخ کوبی از جمله روش هاي پایداري سازي شیروانی خاکی است که به دلیل صرفه اقتصادي و سادگی اجرا به طور گسترده اي مورد استفاده قرارگرفته است. فلسف هي روش میخ کوبی، افزایش مقاومت شیروانی خاکی و کاهش جابجایی جانبی آن توسط میله هاي فولادي است. نیروي به وجودآمده در میخ ها که به دلیل اصطکاك یا چسبندگی با خاك اطراف است، کرنش کششی اصلی خاك را کاهش داده و در نتیجه پایداري شیروانیرا بهبود بخشیده و جابجایی آن را کاهش می دهد .در این مقاله با استفاده از نرم افزار اباکوس ابتدا به شبیه سازي فرآیند خاکبرداري جهت ایجاد شیروانی خاکی به منظور بررسی تاریخچه تنش-کرنش در خاك و سپس به مدل سازي فرآیند تسلیح خاك با استفاده از روش میخ کوبی پرداخته می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیرمیخ هادر کاهش کرنش و جاجایی ها بسیار چشمگیر است و در صورت عدم استفاده از آن ها گوه گسیختگی و تغییر شک لهاي بزرگ در بالا یا پاشنهسطح شیب دار روي داده و سبب ناپایداري بخشی از سطح شیب دار می شود و این در حالی است که بردارهاي جاجایی هاي ایجاد شده در صورت استفاده از سیستم میخ کوبی به صورت متمرکزتري پخش شده و در نقاط حساس سطح شیب دار مانند پاشنه یا پنجه قرار نمی گیرند.

کلمات کلیدي:

میخ کوبی . گوه گسیختگی . ABAQUS . شیروانی هاي خاکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , گوه گسیختگی , ABAQUS , شیروانی هاي خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 952
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه