<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل برگشتی مغار نیروگاه سد سیاه بیشه با استفاده از داده هاي حاصل از ابزار دقیق

چکیده
براي طراحی و احداث حفریات زیرزمینی، تعیین تنشهاي برجا و خصوصیات مکانیکی تودهسنگ احاطهکننده فضاي زیرزمینی ضروري است. بعضی ازآزمایشها براي تعیین این پارامترها انجام میشود. براي مثال میتوان به آزمایش دیلاتومتري و آزمایش شکست هیدرولیکی اشاره کرد. این آزمایشهامعمولاً زمانبر و پرهزینه می باشند. همچنین در نتایج آزمونهاي برجا و آزمایشگاهی پراکندگی محسوسی وجود دارد. این پراکندگی به علت ناهمگنیسنگها است. براي غلبه بر این مشکلات میتوان از روش تحلیل برگشتی براي تعیین خصوصیات مکانیکی توده سنگ با استفاده از دادههاي رفتارسنجیاستفاده کرد. تحلیل برگشتی بهعنوان روشی که قابلیت کنترل پارامترهاي سیستم را با تحلیل رفتار خروجی آن داشته باشد، بیان میشود. این روش بهطورپیوسته در دهه اخیر استفاده شده است. در تحلیل برگشتی مسائل مکانیک سنگی، هدف اصلی تعیین تنشهاي اولیه، ثابتهاي مواد با استفاده از دادههايحاصل از اندازهگیري میدانی است. تحلیل برگشتی ممکن است به دو صورت مستقیم و معکوس انجام گیرد. در این مقاله، روش مستقیم تحلیل برگشتی بردر مغار نیروگاه سد سیاه بیشه استفاده شده (K) و نسبت تنش افقی به قائم (E) اساس الگوریتم جستجوي تک متغیره براي تعیین مدول الاستیسیتهانجام شده است. نتایج تحلیلها نشان میدهد که مقدار متوسط مدول الاستیسیته در قسمت FLAC3D است. / 7 و 15 گیگا پاسکال و میانگین نسبت تنش افقی به قائم 325 / لایهبندي و ملافیري به ترتیب 16تحلیلهاي عددي با استفاده از نرمافزار1 است.

کلمات کلیدي :

آنالیز برگشتی . الگوریتم جستجوي تک متغیر . FLAC3D   

 

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز برگشتی , الگوریتم جستجوي تک متغیر , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1189
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 ارديبهشت 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین الگو بهینه حفاري و اجراي سیستم نگهداري تونل در سنگ هاي ضعیف (مطالعه موردي)

چکیده
حفر یک تونل سبب ایجاد تغییرات تمرکز تنش و بروز جابجاییهایی احتمالی در اطراف فضاي حفاري شده می -شود. در فرآیند حفر تونل، بحرانیترین مرحله ،حفر بخش تاج تونل میباشد و چنانچه حفر این بخش بطور صحیح انجام نشود، احتمال ناپایداري افزایش مییابد. در عملیات تونلسازي به روش مرحلهاي تاج وپله، گسترش ناحیه پلاستیک علاوه بر خصوصیات ژئومکانیکی به شکل و نحوه اجراي عملیات وابسته میباشد. بر این اساس، گام حفاري تاج و کف تاثیر بسزائی درپایداري تونل دارند. براي محاسبه این دو پارامتر میتوان از روشهاي عددي و تجربی بهره برد. امروزه روشهاي عددي بطور موثري در مسائل تحلیل پایداري تونلهابه کار گرفته می شوند و براي این منظور، روشهاي عددي سه بعدي براي مدلسازي حرکات جلو و اطراف سینه کار تونل و همچنین تاثیر آن بر سیستم نگهداري،2 متر براي کف میباشد، مورد / نتایج دقیقتري ارائه می نمایند. در این مقاله، پایداري یک تونلکه حفر آن به روش مرحلهاي با گام حفاري 1 متر براي تاج و 5مقایسه گردید. بر این اساس، Q و RMR بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل پایداري نرم افزار بکارگیري و نتایج بدست آمده با روشهاي تجربی0 متر بدست آمد. با اجراي نتایج بدست آمده در تونل / جهت جلوگیري از ناپایداري و کاهش فشار بر سیستم نگهداري، گام مناسب براي حفاري تاج و کف تونل 5 مطالعه موردي، میزان جابجایی ها و اثرات تخریبی وارد بر سیستم نگهداري بطور قابل ملاحظهاي کاهش یافت.

کلمات کلیدي :

روش مرحله اي تاج و پله . FLAC3D . روشهاي تجربی RMR و Q    

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش مرحله اي تاج و پله , FLAC3D , روشهاي تجربی RMR و Q ,
:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 ارديبهشت 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تقاطع تونل هاي آببر با مخازن ضربه گير سد گتوند عليا

چكيده
مقاله حاضر پيرامون تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تون ل هاي انتقال آب و مخزن ضربه گير سد گتوند عليا اس ت .تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني يكي از مهمترين موضوعات در علم مكانيك سنگ م ي باشد. چهار روش مختلف براي تحليلپايداري فضاهاي زيرزميني وجود دارد كه عبارتند ا ز : روش فرم بسته، روش عددي، روش تجربي و مد ل هاي فيزيكي . امروزهروشهاي ع ددي و تجربي به طور گسترده اي در جهان مورد استفاده قرار ميگيرند. در اين مقاله تحليل پايداري با روش تفاضلكه به ترتيب جزو رو ش هاي عددي و تجربي م ي باشند، انجام شده اس ت . براي تحليل عددي RMR و Q محدود و طبقه بنديمورد است فاده قرار گرفته اس ت . اين نرم افزار توانايي تعيين تن ش ها و جابجايي ها را FLAC3D پايداري فضاي زيرزميني نر م افزاردر اطراف فضاي زيرزميني دار د . نتايج به دست آمده از تحلي ل ها نشان مي دهد كه فضاي زيرزميني ناپايدار اس ت . لذا به منظورپايدارسازي، نصب سيستم نگهداري ضروري اس ت . بعد از نصب سيستم نگهداري مي ز ان ماكزيمم جابجايي كمتر از مقدار جابجاييبحراني ساكورايي مي شود، بنابراين فضاي زيرزميني پايدار خواهد ش د . سيستم نگهداري پيشنهادي شامل 1) نصب پي چ سنگ1/5 متر به همراه شاتكريت به ضخامت 150 ميلي متر در مخز ن ×1/ تزريقي به طورسيستماتيك به طول 7 متر و فاصل ه داري 52 متر به همراه شاتكريت به ضخامت 70 × ضربهگير و نصب پي چ سنگ تزريقي به طور سيستماتيك به طول 5 متر و فاصل ه داري 2ميليمتر در تونل انتقال آب و باكس مي باشد.


كلمات كليدي :

تحليل پايداري .  تونل هاي آببر . مخازن ضربه گير . FLAC3D . سيستم نگهداري . سد گتوند عليا . روش

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل پايداري , تونل هاي آببر , مخازن ضربه گير , FLAC3D , سيستم نگهداري , سد گتوند عليا , روش ,
:: بازدید از این مطلب : 867
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 ارديبهشت 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ضریب صلبیت انواع خاک ها بر روی نشست لوله های مدفون در خاک بالای تونل های مترو با استفاده از روش تفاضل محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حفاری تونل . لوله مدفون . روش تفاضل محدود . صلبیت خاک . FLAC3D        

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری تونل , لوله مدفون , روش تفاضل محدود , صلبیت خاک , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 999
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز عددي شالوده هاي رادیه شمع از دیدگاه ظرفیت باربري در خاك هاي رسی تحت بار قائم استاتیکی

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شالوده ي رادیه شمع . آنالیز سه بعدی غیرخطی . ضریب شالوده رادیه شمع (prα) . FLAC3D     

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

آنالیز عددي شالودههاي رادیه- شمع از دیدگاه ظرفیت باربري در خاكهاي رسی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شالوده ي رادیه شمع , آنالیز سه بعدی غیرخطی , ضریب شالوده رادیه شمع (prα) , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1653
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 فروردين 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل نگهداری تونل های معدن پروده طبس به منظور حل مشکل ناپایداری در محل لایه زغالی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . تونل اصلی . FLAC3D . سیستم نگهداری . معدن پروده طبس

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , تونل اصلی , FLAC3D , سیستم نگهداری , معدن پروده طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 2542
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر زاویه میخ در مقاومت بیرون کشیدگی میخ ها به روش مدل سازی عددی سه بعدی

 

 

 

کلمات کلیدی :

میخکوبی . مقاومت بیرون کشیدگی . مدل سازی سه بعدی . FLAC3D

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , مقاومت بیرون کشیدگی , مدل سازی سه بعدی , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1201
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی سه بعدی اثر شکل سربار در رفتار شیروانی میخکوبی شده

 

 

 

کلمات کلیدي :

شیروانی میخ کوبی . شکل سربار . ضریب اطمینان . تحلیل سه بعدي تفاضل محدود . FLAC3D

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی میخ کوبی , شکل سربار , ضریب اطمینان , تحلیل سه بعدي تفاضل محدود , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1635
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار وابسته به زمان شاتکریت در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد کانی سیب)

خلاصه
جابجایی های ایجاد شده در زمین از موضوعات مهمی است که باید در اجرای هر پروژه تونلسازی مد نظر قرار گیرد. در این میان انتخاب روشحفاری و استفادهاز سیستم نگهداری بهینه و مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه شاتكریت به عنوان یك نگهدارنده اولیه برای تونل هاییکه در توده سنگ های ضعیف و با روش های مرسوم حفر می شوند، مطرح می گردد. پوشش شاتكریتی معمولاً نزدیك جبهه کار تونل به منظورکاهش شرایط تسلیم زمین و محدود نمودن تغییرشكل های زمین بكار برده می شود. قابلیت شاتكریت در افزایش تدریجی مقاومت و سختی وابستهبه زمان، و خصوصیات خزشی شاتكریت تازه، ایمنی لازم حتی در توده سنگ های ضعیف را نیز می تواند جبران نماید. در این تحقیق از طریقمدلسازی سه بعدی در نرم افزار FLAC3D ، رفتار وابسته به زمان شاتكریت در تونل دسترسی تونل انتقال آب گلاس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

رفتار وابسته به زمان . مدلسازی سه بعدی . تونل انتقال آب . شاتکریت . FLAC3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار وابسته به زمان , مدلسازی سه بعدی , تونل انتقال آب , شاتکریت , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1613
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و تعیین فاصله داری سینه کار در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد کانی سیب)

خلاصه
تونلسازی در مناطق آبرفتی مشکلات و پیچیدگی های خاص خود را دارد. در این گونه از زمینها به دلیل عمق کم روباره، زمین اغلب نرم و غیرسیمانی است. لذا ایمنی و حساسیت نشست زمین، نصب بلافاصله سیستم نگهداری را بعد از حفاری تونل بیش از پیش اهمیت می دهد. در عملیاتحفاری تونلهای آبرفتی، بدلیل مواجه با شرایط بد زمین شناسی و ریزشهای متوالی، کنترل و نگهداری سینه کار و ادامه پیشروی نیاز به تمهیدات وشرایط خاصی برای به حداقل رساندن خسارات و آسیب های ناشی از آن دارد. یکی از اشکالاتی که به هنگام حفر تونل در این زمین ها وجود داردرها شدن یا تنش زدایی زمین های بالای بخش حفاری شده است که ممکن است ریزش کرده و محل حفاری را پر کند. در صنعت تونلسازی اینواقعه را افت فشار می نامند. امکان وقوع این پدیده در صورت وجود آب زیر زمینی بیشتر می شود و اگر به صورت مناسب کنترل نشود، خطراتزیادی را در بر دارد و ممکن است منجر به ریزش های متوالی یا حتی خرابی شود . لازم به ذکر است تونل مذکور با روش NATM حفاریگردیده است. در این تحقیق از طریق مدلسازی سه بعدی در نرم افزار FLAC3D ، تحلیل پایداری و تعیین فاصله داری سینه کار در تونل دسترسیتونل انتقال آب سد کانی سیب مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

NATM . سینه کار . روباره . افت فشار . FLAC3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , NATM , سینه کار , روباره , افت فشار , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه